24 maart 2024 Terug

Toekomst veerpontjes

Er was de afgelopen jaren veel te doen rondom het wegvallen van financiële ondersteuning voor en daarmee het behoud van veerpontjes in Gelderland. Veerboten vervullen een cruciale rol voor verplaatsing binnen onze regio en aansluiting op de omliggende gebieden. Dankzij inspanningen van onder meer De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en FruitDelta Rivierenland zijn er voorstellen geformuleerd voor gemeenten, provincie en exploitanten waarmee de veren kunnen blijven varen. Onlangs heeft de provincie besloten een deel van die voorstellen over te nemen. Daarmee zijn nog niet alle zorgen weggenomen.

Nederland telt bijna 300 veren. Gelderland voert de boventoon met 49 pontjes, waarvan 23 in Rivierenland. Vele inwoners in onze regio maken dagelijks gebruik van een veerboot. De zorgen waren groot dat er minder pontjes zouden gaan varen door het wegvallen van het ‘Verenfonds’.

Ter ondersteuning van de veerboten in Gelderland is in 1995 de Stichting Veren Gelderland in het leven geroepen. Exploitatietekorten van veerboten werden deels bekostigd door deze stichtingen daarnaast door gemeenten. Door een beroep op het fonds voor bijna de helft van de veren en het wegvallen van de rente is het fonds inmiddels leeg. Provincie, Rijk en gemeenten zorgen niet voor aanvulling van het fonds. Hierdoor is er vanaf 2024 geen financiële ondersteuning meer vanuit dit fonds. Dit zou ertoe kunnen leiden dat diverse pontjes niet meer zouden kunnen blijven varen, of dat bij diverse veerponten een te groot beroep op de gemeenten zou worden gedaan. Onacceptabel voor Rivierenland, waar niet alleen recreanten maar juist ook veel scholieren en forenzen afhankelijk zijn van veerboten. Als veren niet meer varen is dat een aanslag op de leefbaarheid.


Toekomstbestendig maken
Meer dan waar ook werd in de gemeenten van Regio Rivierenland de noodzaak gevoeld iets te doen aan deze situatie. Een stuurgroep van VNG Gelderland en een werkgroep, waarin ook VNG en FruitDelta Rivierenland actief hebben bijgedragen, hebben onderzoek gedaan en oplossingen geformuleerd. Dit heeft geleid tot de opstelling van het rapport ‘Perspectief voor de veren’ in maart 2023. In dit rapport zijn voorstellen geformuleerd om de veren duurzaam in de vaart te houden. Daarvoor is inzet nodig van alle partijen, exploitanten, gemeenten en provincie. In veel gevallen gaan de tarieven ook omhoog, waarmee de gebruikers ook bijdragen.

Na veel gemeenten heeft nu ook de provincie een besluit genomen over het oplossen van het exploitatieprobleem bij veel veren. De provincie wil gemeenten bijstaan bij de veren met de grootste tekorten, boven de €50.000,- De komende jaren zal moeten blijken of dat voldoende is. De provincie moet daarvoor nog invulling geven aan een actieve rol, waardoor zicht blijft op de situatie rond de veren.

Helaas heeft de provincie geen invulling gegeven aan het verzoek om een revolverend fonds in het leven te roepen, van waaruit investeringen gedaan kunnen worden om oude veren te vervangen en duurzamer te maken. Hierdoor zijn de zorgen voor de toekomst nog niet weggenomen.

Samen met de gebruikersorganisaties en exploitanten zoeken we samen met VNG Gelderland en de provincie naar mogelijkheden om deze zorgen weg te kunnen nemen. Het is prettig dat de provincie heeft besloten om een financiële bijdrage te leveren, maar voor een goede toekomst voor de veren zijn nog meer stappen te zetten. Daarvoor is in eerste instantie de provincie aan zet.

Meer nieuws
24 mei 2024 Kennismakingsbezoek ANWB met provincie Gelderland in Rivierenland Vrijdagochtend 24 mei ontvingen wij Josje Majoor en Peter Leonhart van de “grootste vereniging van Nederland” (de ANWB) en mobiliteitsgedeputeerde Klaas Ruitenberg van de “mooiste provincie van Nederland” (Provincie Gelderland) in Regio Rivierenland. Lees meer over: Kennismakingsbezoek ANWB met provincie Gelderland in Rivierenland
23 mei 2024 FoodNL EU-Verkiezingsdebat Wij organiseerden op 23 mei, samen met AgriFood Capital, Greenport Venlo en Regio Foodvalley, bij de HAS green academy in ’s-Hertogenbosch, het FoodNL EU-Verkiezingsdebat. Lees meer over: FoodNL EU-Verkiezingsdebat
22 mei 2024 LEADER Rivierenland is los Wat een geweldige kick-off van LEADER Rivierenland vormde de 1e informatie- en inspiratieavond op 22 mei. Lees meer over: LEADER Rivierenland is los