Terug

Bestuur & Besluit RSF

 

Het RSF is opgericht door het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland en vastgesteld via de subsidieverordening. Elke gemeente in de Regio Rivierenland draagt € 2,- per inwoner per jaar bij aan het fonds, gedurende de looptijd van het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 (REA).

Projecten en haalbaarheidsstudies die een bijdrage leveren aan het bereiken van één of meer van de 19 opgaven uit het REA kunnen in aanmerking komen voor subsidie van het Regionaal Stimuleringsfonds.

De Economic Board bekijkt of de projecten voldoende scoren op de regionale economische ambities en beoordeelt de aanvragen op de criteria innovatie, regionale spin-off en regionale uitstraling.
Op basis van zwaarwegend advies van de Economic Board en het oordeel van het Algemeen Bestuur, beslist het Dagelijks Bestuur uiteindelijk over de toekenning van de subsidies.

  

Subsidieverordening Regionaal Stimuleringsfonds Regionaal Economisch Ambitiedocument Economic Board RSF aanvragen