Regio Deal FruitDelta Rivierenland

De Regio Deal is een arrangement tussen regio’s en het Rijk om de kracht van de regio’s te versterken. Grote maatschappelijke opgaven vragen om een regionale aanpak. Met de Regio Deal krijgen regio’s de kans om hiervoor van het Rijk ondersteuning in de vorm van financiële middelen, experimenteerruimte en expertise te krijgen. In de Regio Deal maken Rijk en regio afspraken, waarbij het primair gaat om het samen oplossen van deze regionale opgave.

Intensieve en jarenlange samenwerking beloond

Op 14 februari 2020 maakte de Ministerraad bekend dat het voorstel van Regio Rivierenland voor een Regio Deal is gehonoreerd. Wij dienden dit voorstel eind 2019 in. Het Rijk wil graag als partner bijdragen aan FruitDelta Rivierenland en heeft 7,5 miljoen euro aan cofinanciering toegezegd. Dit is een prachtige beloning voor de intensieve en jarenlange samenwerking binnen onze regio!

Het vervolg

De komende jaren volgt een overleg tussen Rijk en regio de voortgang en uitvoering van de Regio Deal. Wij gaan de Regio Deal verder uitwerken en er zal een intensieve samenwerking tot stand komen tussen het Rijk, provincie Gelderland en de regiopartners. Via de Gemeenschappelijke Regeling Regio Rivierenland zullen de eerste gesprekken worden gevoerd om tot een gezamenlijk startdocument te komen. Hierin zullen werkafspraken komen te staan over de inhoudelijke afbakening en het proces om tot ondertekening van de afspraken van de Regio Deal te komen. Over de uitkomsten van dit proces zult u in de toekomst op deze pagina meer lezen.

Waarom een Regio Deal?

FruitDelta Rivierenland is een ongekend vruchtbare delta. Ons DNA wordt gevormd door tuinbouw, logistiek, het unieke landschap, een rijke cultuurhistorie en een prettig woonklimaat. Wij zijn een veerkrachtige, maar ook kwetsbare regio. Verdroging bedreigt ons gebied, wij zijn de grootste energieslurper van Gelderland en door het zeer gefragmenteerde dijkenlandschap en dito woonkernen kunnen verbindingen, circulaire ketens en grote oppervlakten (voor bijvoorbeeld zonne-energie) moeilijk tot stand komen. Daarnaast telt onze regio veel laagopgeleiden en -geletterden en arbeidsmigranten. Meekomen in de nieuwe (technologische) ontwikkelingen wordt moeilijker.

De maatschappelijke welvaart van de Rivierenlanders staat onder druk

Wij willen én moeten dus versneld ingrijpen en toekomstproof worden. Wij hebben er vertrouwen in dat wij dat kunnen. Van oudsher zijn onze inwoners harde werkers. Ondernemerschap zit ons in het bloed! Maar wij kunnen het niet alleen. Daarom vroegen wij het Rijk o.a. om financiële bijdragen, experimenteer- en leerruimte en toegang tot (inter)nationale kennis- en beleidsnetwerken.

Klik op de afbeelding voor een samenvatting van ons voorstel. Of klik hier.

FruitDelta Rivierenland: daadkracht en samenwerking

Aan de basis van deze nieuwe Regio Deal ligt de samenwerking binnen FruitDelta Rivierenland tussen overheid, onderzoek, onderwijs, ondernemers en ondernemende burgers (de 5 O’s). Die samenwerking startte in 2017 (klik hier) en illustreert de regionale daadkracht en bereidheid tot samenwerking in de regio, die – voor de gemeenten – al meer dan 30 jaar oud is.

De toekomst ligt in Oost-Nederland

Het Rijk heeft in totaal 26 voorstellen ontvangen, uit alle delen van Nederland. Voor deze derde tranche was 180 miljoen euro te verdelen. Naast FruitDelta Rivierenland hebben ook Zwolle, CleanTech en Veluwe een Regio Deal gekregen. Het forse aantal toegekende deals aan Oost-Nederland in deze ronde onderstreept dat de toekomst van ons land in Oost-Nederland ligt. Dit was al bekend in 2016 (klik hier) en ook Wageningen University & Research concludeerde dit in een recent rapport (klik hier). De provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen de deals eveneens financieel.

Extra impuls voor regio met toekennig Regio Deal

Hans Beenakker (voorzitter Regio Rivierenland): “Met deze Regio Deal laten wij zien dat wij de vraagstukken van nu aangaan door als inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeenten de handen ineen te slaan. Dit betekent een fantastische impuls voor FruitDelta Rivierenland! Wij zijn enorm blij met deze erkenning van het nationaal belang van FruitDelta Rivierenland en danken alle partners die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van het voorstel.”

Inspanningen bestuurders, ondernemers en belangenbehartigers

Om het belang en de relevantie van onze Regio Deal onder de aandacht te brengen van de leden van de Tweede Kamer, zetten bestuurders, ondernemers en belangenbehartigers zich in. Hierin trokken wij ook op met andere kandidaten uit landsdeel Oost-Nederland en mochten wij ons verheugen op de steun van onze gebiedsgedeputeerde, mevrouw Christianne van der Wal.

Debat Tweede Kamer over regiodeals Oost-Nederland

Bestuurders, ondernemers en belangenbehartigers van vier ingediende Oost-Nederlandse regiodeals brachten op 22 januari 2020 een bezoek aan Den Haag. In de Tweede Kamer vond een debat plaats over de regiodeals. Waaronder over die van ons.

Klik hier voor het nieuwsbericht >>

Pitch Regio Deal aan kamerleden in Nieuwspoortland

Op 28 november 2019 schoof een delegatie van FruitDelta Rivierenland aan bij het ontbijt in de Provinciezaal van Nieuwspoort in Den Haag. Hier pitchten de regio’s Zwolle, Cleantech, Veluwe en FruitDelta Rivierenland hun Regiodeal.

Klik hier voor het nieuwsbericht >>

Reactie op toekenning Regio Deal

Op 18 februari 2020 stonden de samenwerkende partners van FruitDelta Rivierenland op feestelijke wijze stil bij het geweldige nieuws over de toekenning van de Regio Deal.

Hans Beenakker (voorzitter FruitDelta Rivierenland), Gerdo van Grootheest (bestuurslid Lobby & Branding FruitDelta Rivierenland), Arjen Gerritsen (secretaris Gebiedscoöperatie Rivierenland) en Ben Brink (voorzitter RW-POA Rivierenland) reageren in deze vlog op de toekenning en de betekenis ervan voor onze regio en inwoners.