01 januari 0001 Terug

Het Regioarrangement FruitDelta Rivierenland

Het regioarrangement is een startpunt van een proces om gezamenlijk de ruimtelijke ordening van ons gebied vorm te geven voor de komende decennia. Als het nodig is zal het regioarrangement worden geactualiseerd.

Agendering van regionale opgaven

De acht gemeenteraden van Regio Rivierenland is gevraagd in te stemmen met de agenderende opgaven in het regioarrangement (hoofdstuk 5) als vertrekpunt voor het vervolg: het opstellen van gebiedsprogramma’s.

Door het beleid vanuit de verschillende overheden bijeen te brengen (gemeenten, waterschap, provincie, rijk) zijn er agenderende opgaven voor de toekomst ontstaan.

In november hebben de gemeenteraden in de regio hierover besloten. Op 5 december besluit Gedeputeerde Staten over de regioarrangementen van alle Gelderse regio's.

Op de kaart ziet het er schematische uit.

Meer nieuws