DJI 0115
Terug

Logistiek & vestigingsklimaat

Samen met het bedrijfsleven, onderwijs en organisaties werken we aan de verduurzaming van de krachtige banenmotor in Logistiek en MKB. We zetten in op  toekomstbestendig logistiek ecosysteem met een focus op het stimuleren van vitale werklocaties in de regio. Dit doen we door te werken aan acht (hieronder genoemde) regionale opgaven waarmee we het vestigingsklimaat in Fruitdelta Rivierenland versterken.

Heb je vragen? Neem contact op met Ludolf van Lith, programmamanager Logistiek & Vestigingsklimaat (lvanlith@regiorivierenland.nl of 06-54353387)

MIRT A2 Deil Vught Programma Zonder Snelheidsbord

Stikstofaanpak

Fruitdelta Rivierenland wil dat woningbouw, grotere projecten en initiatieven door kunnen gaan. We werken hier met de provincie Gelderland aan een gebiedsgerichte aanpak om een structurele stikstofdaling voor verschillende regionale beleidsthema’s te realiseren, zoals economie, wonen en mobiliteit.

Laanboomhuis Neder Betuwe 22

Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

De acht gemeenten in Fruitdelta Rivierenland maken met de Provincie Gelderland werk van duurzame groei en verduurzaming van bedrijventerreinen. Binnen het RPW worden nadere afspraken gemaakt om bedrijven binnen Fruitdelta naar aard en schaal op de juiste plek te krijgen. Aandachtspunten binnen deze opgave zijn: ruimtevraag logistiek en solitaire vestigingen in het buitengebied.

Fruit Tech Campus West Betuwe 49

MKB toekomstbestendig

Voor het MKB ontstaan de komende jaren verschillende vraagstukken hoe om te gaan met innovatie, nieuwe technologieën, arbeidsmarktvraagstukken en digitalisering/robotisering. Samen met ondernemersverenigingen VNO-NCW werken we aan het toekomstbestendig maken van het MKB. We willen binnen het MKB innovatie aanjagen die inspelen op de vraagstukken door het inzetten van onder andere het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF).

Fruit Tech Campus West Betuwe 42

Kennisclusters

Vanwege het ontbreken van HBO- of WO-kennisinstellingen willen we alternatieve kennisclusters ontwikkelen met de focus op de speerpuntsectoren Agribusiness, Recreatie & Toerisme en Logistiek & Vestigingsklimaat. We willen hiermee een kruisbestuiving tussen de speerpuntsectoren en het onderwijs bewerkstelligen. We werken aan de ontwikkeling van Fruit Tech Campus, Huis van de Logistieke Samenwerking en Laanboomhuis TCO.

Fruit Tech Campus West Betuwe 35

Iedereen groeit mee

Een betere aansluiting van onderwijs en vaardigheden op de arbeidsmarkt biedt kansen voor de inwoners voor een duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt. We werken aan projecten zoals leven lang ontwikkelen, instroom jongeren, zij-instromers, inclusie en arbeidsmigratie.

Fruit Tech Campus West Betuwe 39

Impact ondernemen

Ondernemen is meer dan winstdraaien. Ondernemen kan een bredere maatschappelijke impact hebben op de omgeving. We stimuleren bedrijven te ondernemen met maatschappelijk impact op onder andere de gebieden duurzaamheid en arbeidsmarkt.

A2 Brug Zaltbommel Martinus Nijhoffbrug

MIRT

Rijk en Fruitdelta Rivierenland werken in MIRT-trajecten samen aan de ruimtelijke inrichting van Nederland. De Mirt-projecten A2 knooppunt Deil – Vught en Goederencorridors (A15) zijn belangrijke schakels voor het diensten- en goederenvervoer. Hierbij is de uitdaging om optimaal het economisch potentieel van de goede (inter)nationale bereikbaarheid en voorzieningen te benutten. Tegelijkertijd kijken we of de negatieve effecten op milieu, duurzaamheid en veiligheid kunnen verkleinen.

Laanboomhuis Neder Betuwe 22

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

De bedrijventerreinen van Fruitdelta Rivierenland moeten behoren tot de meest toekomstbestendige bedrijventerreinen van Nederland. We gaan samen met de ondernemers inzetten op duurzaamheid, klimaatbestendigheid, biodiversiteit en een optimale circulaire terreinsamenwerking.