Appel Boomgaard Buren 2
Terug

Agribusiness

Samen met het bedrijfsleven, onderwijs en organisaties werken we aan een toekomstbestendige agribusiness met Europa als thuismarkt. Om dit te bereiken werken we gezamenlijk aan vormen van economisch en ecologisch duurzaam telen, technologische innovaties en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dit vertaalt zich uiteindelijk naar onderstaande zes opgaven voor onze regio.

20150512 141357

Ontwikkelruimte ondernemerschap

Opgave Ontwikkelruimte voor ondernemerschap: Teeltondersteunende Voorzieningen (TOV) Binnen de verschillende Greenport-pacten in de regio zijn TOV (overkappingen voor hagel/zon, vliegennetten) noodzakelijk om renderende (primaire) productie mogelijk te maken:

  • Voorzieningen die op een innovatieve manier bijdragen aan het verbeteren van de productieomstandigheden, zonder afbreuk te doen aan de landschappelijke kwaliteit
  • Level playing field binnen de regio t.a.v. TeeltOndersteunende Voorzieningen, ontwikkelen van een regionaal gedragen handleiding TOV
GPS Spuit HSS

Landschappelijke inpassing bedrijvigheid en gebouwen

Ook voor de verschillende agribusinessketens die bestaan uit toelevering, productie, verwerking en afzet geldt het motto ‘behoud door ontwikkeling’. Daarbij is schaalvergroting met bijbehorende gebouwen en machines een gegeven. Echter, die schaalvergroting heeft impact op het landschap en kan daar ook niet overal plaatsvinden. Dat levert maatwerk op locaties op:

  • Schaalvergroting binnen de agribusiness levert een bijdrage aan de landschappelijke kwaliteit door een optimale inpassing
  • Voor de verschillende activiteiten wordt de meest optimale locatie gezocht passend bij de schaalgrootte
  • Schaalvergroting kan ook samengaan met het aantrekken van arbeidsmigranten die op een maatschappelijk verantwoorde manier gehuisvest dienen te worden
MVF 6419 0249 Smartpackr 1

Data gestuurd en high tech

De aanwezigheid van MKB-bedrijven kenmerkt agribusiness. Om concurrerend op de Europese thuismarkt te kunnen blijven, is het noodzakelijk dat er aandacht is voor het gehele productieproces, van toelevering en productie tot afzet. Daarbij zullen ook hightech-bedrijven, de maakindustrie en startups een rol spelen. Dit hele proces dient te worden gestroomlijnd en gericht op economische en ecologische duurzaamheid, die maatschappelijk wordt geaccepteerd. Dit alles zal plaatsvinden binnen een economie die verandert (transitie, andere bedrijfsmodellen). Die verandering heeft een versnelling gekregen door COVID-19:

  • Binnen het productieproces in bedrijven wordt automatisering/robotisering en digitalisering op grotere schaal toegepast. Hierbij maken bedrijven gebruik van de opgedane kennis bij de voorlopers
  • Binnen de Rivierenlandse agribusiness wordt het principe van precisielandbouw met bijbehorende databehoefte verder vorm en inhoud gegeven