VOORWAARDEN VOOR TOEKENNING VAN EEN BIJDRAGE UIT HET RSF

Om in aanmerking te komen, moet uw project voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Projecten moeten leiden tot aantoonbare economisch en maatschappelijk toegevoegde waarde, door:

   1. een wezenlijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van tenminste één van de drie economische speerpunten van FruitDelta Rivierenland:  Logistiek & vestigingsklimaat bedrijven, Agribusiness, Recreatie & Toerisme;
   2. bij te dragen aan één of meer van de 19 opgaven uit het Regionaal Ambitiedocument 2022-2025 (deze leest u hier)
   3. bovengemiddeld innovatief zijn (zie daarvoor artikel 1 lid e in deze verordening);
   4. regionale samenwerking met regionale partners;
   5. besteding van het grootste deel van het projectbudget in Rivierenland (regionale spin-off).
 • Per project bedraagt de subsidie maximaal 25% van de subsidiabele kosten voor uitvoeringsgerichte projecten met een maximum van € 80.000.

 • Voor studies, verkenningen, voorbereiding en pilots is de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000 per project.

 • Projectindieners die een bijdrage van meer dan € 50.000,- aanvragen, moeten als aanvullende voorwaarde overige cofinanciering aantonen (bijvoorbeeld via OostNL, provinciale fondsen of crowdfunding).

 • Reguliere kosten van bedrijfsvoering zijn niet subsidiabel.

Terug naar de landingspagina
mobiliteitsmanagers, woon-werk, werknemers, werkgevers