Regionale Energiestrategie Rivierenland

RES 1.0 beschrijft plannen voor opwek van duurzame elektriciteit en warmte in Rivierenland

Om klimaatverandering tegen te gaan, schakelen we in Nederland stapsgewijs over op duurzame elektriciteit en warmte. Dat hebben we met 195 landen afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en in de Nederlandse uitwerking daarvan: het klimaatakkoord van 2019. Doel is om met elkaar de CO2-uitstoot sterk te verminderen. 30 Energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. De RES 1.0 bod van Rivierenland is nu klaar voor besluitvorming.

Dit is de RES 1.0.
Meer weten? Kijk op de website van RES Rivierenland.

Wat is de RES?

Kortgezegd is de RES een strategie om in een regio tot een duurzame energievoorziening te komen op basis van besparing, duurzame elektriciteit en warmte.

De RES beschrijft onder meer:

  • hoeveel duurzame elektriciteit de regio wil opwekken, welke zoeklocaties hiervoor in aanmerking komen en welke infrastructuur hiervoor nodig is;
  • hoeveel duurzame warmtebronnen er in de regio beschikbaar zijn en hoe die het beste benut kunnen worden;
  • de langjarige samenwerking tussen partijen in de regio om tot realisatie van de RES te komen;
  • hoe de participatie wordt vormgegeven bij de totstandkoming en realisatie van de RES.

De RES komt gefaseerd tot stand. Voor meer informatie en de planning: kijk op RES Rivierenland.

RES Rivierenland

In totaal dachten 600 personen mee over de RES 1.0 tijdens bijeenkomsten en 2.350 personen gaven hun mening via een enquête.

Onze regio wil regie houden op de regionale strategische keuzes voor zon en wind en kiest hierom voor een haalbare en afgewogen ambitie (bod) van 1,2 TWh duurzame elektriciteit op te wekken via zon en wind. Aspecten die zijn meegenomen in de afweging zijn onder andere: draagvlak, landschap, natuur, klimaat, uitvoerbaarheid en bestaand beleid. Met dit plan stoot onze regio 34% minder CO2 uit in 2030 ten opzichte van 1990 als we onze ambitie realiseren én energie besparen (landelijk doel: -49%).

In de RES 1.0 is ook aandacht voor duurzame warmte. 97% van de gebouwen in Rivierenland wordt nu verwarmd met aardgas.  Onze regio kent weinig grote duurzame warmtebronnen. Kansen voor meer aanbod liggen met name bij warmte uit rivieren en plassen (aquathermie), zonthermie en lokaal bij geothermie. Duurzame warmte en elektriciteit hangen samen: hoe meer warmteaanbod, hoe minder elektriciteit nodig is voor het verwarmen van gebouwen.

Besluitvorming

Inmiddels is er  duidelijkheid over de opwek van duurzame energie via zonnevelden en windmolens. De gemeenten van Regio Rivierenland, Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland keurden de Regionale Energie Strategie (RES)  goed. Het plan geeft duidelijkheid over hoeveel duurzame energie we in 2030 regionaal willen opwekken en welke plekken in het Rivierenland daarvoor geschikt zijn.

De ambitie van de RES 1.0 is vastgesteld door het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland, provinciale staten van Gelderland en de acht gemeenteraden. Hierbij zijn enkele moties en amendementen aangenomen die worden betrokken bij het proces richting RES 2.0. Op 1 juli 2021 is de RES 1.0 ingeleverd bij het Nationaal Programma RES.

Het vervolg

De RES 1.0 is een tussenstap in een langjarig samenwerkingsproces op weg naar een duurzaam Rivierenland. Participatie wordt nog belangrijker zodra gemeenten plannen voor concrete projecten maken. Uiterlijk in 2025 verlenen provincie en gemeenten vergunningen voor projecten voor het grootschalig opwekken van elektriciteit.

Tweejaarlijks evalueren we de RES en passen we deze aan op ontwikkelingen zoals op het gebied van technologie. Via onze regionale Samenwerkingsagenda werken we tussentijds aan thema’s als energiearmoede, -besparing, innovatie en warmte. Via onze regionale Gebiedsagenda werken we onder andere aan verdere reductie van CO2, zoals via mobiliteit, industrie en landbouw.

Waarom een RES?

De internationale klimaatafspraken van Parijs 2015 worden in Nederland via zes klimaattafels uitgewerkt in doelstellingen en plannen. Dit zijn:

  1. Gebouwde omgeving
  2. Mobiliteit
  3. Industrie
  4. Elektriciteit
  5. Landbouw & landgebruik
  6. Samenleving

Als resultaat moeten alle inspanningen leiden tot 49% CO2-reductie in 2030 en minimaal 95% CO2-reductie in 2050. In het Gelders Energieakkoord is afgesproken dat de lat in Gelderland voor 2030 iets hoger wordt gelegd met 55% CO2-reductie.

In de klimaattafels ‘Gebouwde omgeving’ en ‘Elektriciteit’ hebben de decentrale overheden de verantwoordelijkheid genomen om regionale energiestrategieën op te stellen. Hierin voeren zij de regie op de keuzes die in hun regio moeten worden gemaakt.

In totaal stellen 30 energieregio’s – waaronder Regio Rivierenland – een RES op.

Dit was onze Concept RES Rivierenland.

Contactpersoon:

Annemieke Spit, procesmanager RES

Annemieke Spit

E-mail: aspit@regiorivierenland.nl
Telefoon: (0344) 63 85 07