NIEUWS

RIF evaluatie

Vier jaar RIF – terugblik 2017-2020

29 april  2021 – Vorige week is de rapportage ‘Regionaal Investeringsfonds – Terugblik 2017-2020’ aangeboden aan de colleges en gemeenteraden van de Regiogemeenten. Met deze rapportage blikt het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland terug op vier jaar RIF en welke resultaten dit heeft opgeleverd voor de regio. De terugblik dient tegelijkertijd als voorbereiding op de besluitvorming over de toekomstige financiering van het fonds en wordt meegenomen bij de vaststelling van het nieuwe Regionaal economisch ambitiedocument 2022 – 2025 later dit jaar.

Gezamenlijke investering
Het RIF is dé steun in de rug voor iedereen met een goed en innovatief plan. De regio investeert ermee in projecten en studies van ondernemers en ondernemende inwoners. Deze initiatieven dragen bij aan minimaal één van de drie economische speerpunten uit het Regionaal Ambitiedocument (2016-2020).
De gemeenten binnen Regio Rivierenland hebben in de periode tussen 2017 en 2020 jaarlijks 3 euro per inwoner afgedragen om met het Regionaal Investeringsfonds (RIF) te investeren in innovatieve projecten die de regionale economie versterken. Elk jaar opent het RIF -met een ronde in het voorjaar en in het najaar- haar deuren voor ondernemers, ondernemende inwoners en maatschappelijke organisaties met een innovatief projectplan.

Belangrijkste resultaten

  • In de afgelopen vier jaar heeft het RIF meer dan 200 projectaanvragen binnengekregen, waarvan in 103 projecten een investering is gedaan. In totaal is een bedrag van €2.805.999 geïnvesteerd in projecten die de regionale economie versterken. Omdat de investeringen van het RIF onderdeel zijn van cofinanciering, is het totale projectbudget -met €12.349.889- ruim vier keer groter dan het totaalbedrag dat door het RIF wordt uitgekeerd;
  • Naast deze financiële multiplier levert het RIF ook een bijdrage in de vorm van netwerkkracht en het stimuleren van kennisdeling tussen projectindieners uit de hele regio. De investeringen van het RIF resulteren in 53 afgeronde projecten, waarvan 35 haalbaarheidsstudies en 18 uitvoeringsprojecten;
  • Minimaal 58 fte werkgelegenheid met de uitvoering van de reeds afgeronde projecten, aangevuld met een schatting van 20-25 fte aan nieuwe werkgelegenheid als aanvullend resultaat;
  • De door de gemeenten gedane investeringen in de afgelopen vier jaar, hebben dankzij de Regio Deal een bonusjaar RIF mogelijk gemaakt;
  • De Economic Board is een belangrijke stakeholder en ambassadeur geworden en denkt mee over de toekomstige economische ontwikkeling van de regio;
  • Het RIF is een krachtig middel gebleken om als projectpartner andere maatschappelijke partners in alle bestuurslagen te verleiden om mee te investeren in onze brede welvaart.

Twee rondes in 2021
Dit bonusjaar voor het RIF kent twee indieningsrondes. De eerste ronde loopt tot en met vandaag (30 april). In het najaar volgt een tweede mogelijkheid om projectaanvragen in te dienen. Na de sluitingsdatum beoordeelt de onafhankelijke Economic Board de ingediende projecten. De board brengt daarna een advies uit aan het Algemeen Bestuur over welke projecten gehonoreerd worden met een financiële bijdrage en ondersteuning.

De rapportage vindt u hier.