NIEUWS

Succesvol digitaal FruitDelta werkbezoek college van Gedeputeerde Staten

7 april 2021Commissaris van de Koning John Berends gaf op 30 maart tijdens het werkbezoek van het college van Gedeputeerde Staten aan FruitDelta Rivierenland aan dat Provincie Gelderland samen met FruitDelta aan de Gebiedsagenda wil werken. Doel van het werkbezoek was om samen te bespreken welke resultaten al geboekt zijn en wat er aanvullend nog mogelijk en wenselijk is voor een gezamenlijke Strategische Fruitdelta Gebiedsagenda 2030. De regionale processen zijn de bouwstenen voor deze gebiedsagenda, waarmee provincie en regio in samenhang aan maatschappelijke vraagstukken werkten.

’Er zit enorm veel enthousiasme bij de partijen in regio FruitDelta Rivierenland en dat is de basis om het onderscheid te maken’’, aldus gedeputeerde Markink. Hans Beenakker, voorzitter van Regio Rivierenland / FruitDelta Rivierenland noemde de belangrijke ontwikkelingen in de regio: het regionaal investeringsfonds, de mobiliteitsagenda met het mobiliteitsfonds, de programmering bedrijventerreinen (en gezamenlijke acquisitie) en de regionale woonagenda. Daarnaast speelt de ontwikkeling van diverse campussen in de regio: het Huis van de Logistiek, het Laanboomcentrum en de FruitTechcampus.

De volgende processen passeerden de revue tijdens het werkbezoek:

  • Economisch ambitiedocument 2020-2024 en FruitDelta toekomstfonds:

Gedeputeerde van der Wal: ‘”Innovatie in een regio is belangrijk voor economische ontwikkeling en brede welvaart.’’ Hans Beenakker beaamde dit en daarom wordt er gewerkt aan een nieuw economische ambitiedocument met een ‘bredere’ insteek en aan een verkenning van een FruitDelta Toekomstfonds. Het belang van het aanjagen van innovatie bij het mkb wordt gezamenlijk onderkend.

  • Regionale Arbeidsmarkt Agenda 2025 FruitDelta

Ben Brink, voorzitter van het Regionaal Werkbedrijf Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland (RW-POA): ‘’RW-POA zet zich steeds meer in voor werkenden en een leven lang leren’’. De provincie wil samen met FruitDelta met de transitieopgaven in de arbeidsregio aan de slag. Het is nodig om trends te volgen, zodat de regio erop in kan spelen. Volgens Stan Vloet, voorzitter van het bestuur van ROC Rivor, is er ook behoefte aan experimenteer ruimte binnen subsidieregelingen om te kunnen innoveren en hulp bij voorinvesteringen in nieuwe opleidingen.

  • Maatschappelijke opgaven in relatie ruimtegebruik

Overheden als provincie, waterschap en gemeenten moeten voor de uitvoering van de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) en Regionale Energiestrategie (RES) en de economische ontwikkeling vooral samen optrekken in de Ruimtelijke Ordening, zo gaf Mathieu Gremmen van heemraad Waterschap Rivierenland aan. Ook bij dit vraagstuk is samenwerking nodig.

  • Ontwikkeling naar een regionale raadscommissie

De provincie is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling naar een regionale raadscommissie, want de kwaliteit van het openbaar bestuur staat hoog in het vaandel. Het onderwerp ‘Hoe ga je als raadslid om met gemeenschappelijke regelingen’ speelt in heel Nederland en zo ook in FruitDelta. Huug Derksen, directeur-secretaris Regio Rivierenland: ‘’Dit Rivierenlandse initiatief krijgt een versnelling door de Regio Deal, waar ook de provincie partner in is.’’ ”We willen graag een pilot zijn voor heel Nederland’’ zo gaf raadslid Nanda van Doremalen aan.

Impressie van het gesprek over de regionale arbeidsmarkt