Strategische FruitDelta Gebiedsagenda

Kansen tot samenwerking met provincie

Provincie Gelderland heeft in haar coalitieakkoord opgenomen om voor elke regio in Gelderland een gebiedsagenda op te stellen. De Strategische FruitDelta Gebiedsagenda moet eind 2021 klaar zijn. Voor Fruitdelta Rivierenland is dit een kans om structurele langjarige afspraken te maken en samen te werken met de provincie. Een gezamenlijke Strategische FruitDelta Gebiedsagenda met de Provincie Gelderland zet de regio bovendien beter op de kaart bij het Rijk en Brussel (EU). Met de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2030 kan de regio meer opgavegestuurd en integraal gaan werken en de pentahelix-governance daarop afstemmen.

De strategische opgaven moeten meer inzicht geven voor partners, zoals provincie Gelderland en het Rijk, om lange termijn investeringen in onze regio te kunnen doen. Hierdoor worden werkgelegenheid en brede welvaart gewaarborgd. De Strategische FruitDelta Gebiedsagenda is ook onderdeel van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland. Dit is een arrangement tussen regio’s en het Rijk om de kracht van de regio’s te versterken. Andere regio’s gingen ons voor, zoals Regio Achterhoek en het stedelijke netwerk Arnhem-Nijmegen. Zo bracht Arnhem-Nijmegen de economische agenda in voor het provinciale instrument gebiedsagenda. Een eerste versie van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda moet eind 2021 klaar zijn.

Hulpmiddel om lopende processen te ordenen, versterken en versnellen

De inhoud zal niet nieuw zijn, want de strategische opgaven zijn te destilleren uit al lopende regioprocessen, zoals de Regionale Energie Strategie (RES), Regionale Klimaatadaptie Strategie (RAS) en het regionale economische ambitiedocument. Deze processen zijn de bouwstenen voor de inhoud van de gebiedsagenda; deze heeft dan ook mede tot doel om te laten zien dat er in FruitDelta Rivierenland al heel veel in samenhang en samenwerking gebeurt dat bijdraagt aan een sterke regio. Maar er is ook ruimte voor zaken die nog missen, de onderlinge samenhang te versterken en processen te versnellen. Zie ook de nieuwsbrief voor meer informatie.

We onderscheiden drie procesfasen:

1. Fase 1
Opstart en analyse lopende regionale processen
(Q1 2021)

2. Fase 2

Benoemen van strategische opgaven en model doorontwikkeling governance en advies monitoring
(Q1 en Q2 2021)

3. Fase 3

Besluitvorming en ruimte voor aanvulling
(Q3 en Q4 2021)

Meedoen aan het open ontwikkelproces tot medio 2021
  • Horizonsessies en werkateliers voor alle O’s

Horizonsessies
Op 6 april en 9 april organiseerde Bureau Birch horizonsessies voor ondernemers, overheid, onderwijs & onderzoek, organisaties en ondernemende inwoners over de ambities en opgaven voor 2030. Klopt de beleidsanalyse en analyse van de regio? Hoe moet FruitDelta Rivierenland er in 2030 uitzien?
Op basis van de beleidsanalyse, de horizonsessies met betrokkenen uit de regio en de regionale bijeenkomst van 21 april voor raden en statenleden ontwikkelt Birch een visie en benoemt bijbehorende strategische opgaven. Deze opgeleverde (tussen)resultaten worden getoetst in een werkatelier.

Werkatelier
Op woensdag 2 juni (van 9.00 tot 11.00 uur) organiseert Bureau Birch een werkatelier. Deze bijeenkomst heeft tot doel de strategische agenda te toetsen en het uitvoeringsprogramma compleet te maken. Aanmelden bij Saskia Vogelaar van Bureau Birch via saskia.vogelaar@birch.nl.

  • Bijeenkomst voor raadsleden en Statenleden

Voor raadsleden en provinciale staten vond een aparte digitale bijeenkomst plaats op woensdag 21 april. Lees hier het Impressieverslag van deze bijeenkomst.

Begeleiding

Bestuurlijke begeleidingsgroep
Het Algemeen Bestuur (AB) van de GR Regio Rivierenland besloot op 14 oktober 2020 om het proces te starten om samen met provincie Gelderland een Strategische FruitDelta Gebiedsagenda te maken. Het AB gaf extern adviesbureau Birch de opdracht ons te helpen om een concept gebiedsagenda op te stellen. Een afvaardiging van twaalf personen van de O’s begeleidt het proces in de periode dat de gebiedsagenda opgesteld wordt. Hierin hebben ook de initiatiefnemers zitting: gedeputeerde Christianne van der Wal en regiovoorzitter Hans Beenakker.

Klankbordgroep
Een klankbordgroep met regionale procesmanagers beleid van GR Regio Rivierenland/FruitDelta, RW-Poa en Waterschap Rivierenland toetst de tussenproducten van Bureau Birch. Ook beleidsambtenaren van de Provincie en gemeenten doen mee.

Kernteam
Op operationeel niveau is een kernteam gevormd. Dat bestaat uit: Annoesjka Wintjes (GR Regio Rivierenland/FruitDelta), Guido Laman (Provincie Gelderland), Jurjen Dieleman (Regiocoördinator namens de acht regiogemeenten) en Saskia Vogelaar (Adviesbureau Birch).
Heeft u vragen over het proces, neem dan contact op met onderstaande leden van het kernteam. Heeft u ideeën of suggesties? Dan kunt u contact opnemen met Saskia Vogelaar (saskia.vogelaar@birch.nl).

Producten

Onderstaande producten levert Bureau Birch op in concept-vorm op 31 juni 2021. Daarna start het besluitvormingproces en zijn er aanvullingen mogelijk (fase 3).

  1. Analyse: Creëren van gezamenlijke feitenbasis waar we nu staan als gebied: Analyse Regio Fruitdelta Rivierenland – Kracht van de regio mei 2021
  2. Visie 2030: Gezamenlijk beeld van waar we heen willen. Hier volgt in de maand mei de conceptvisie.
  3. Gap analyse: Inzicht hebben in verschil tussen gestelde visie en ambities en huidige programma’s. Hier volgt in de maand mei de Gap analyse en eerste contouren van de gebiedsagenda.
  4. Concept Strategische FruitDelta Gebiedsagenda: Met elkaar bepalen en afspraken maken met welke interventies het verschil tussen ambitie en huidige programma’s overbrugt wordt. Hier volgt in de maand juli de concept gebiedsagenda 1.0 inclusief uitvoeringsprogramma.
  5. Governance en Monitoring: Duidelijkheid over hoe we aansturing en monitoring organiseren om gestelde visie en ambities te behalen. Hier volgt in de maand juli een advies voor monitoring en governanceontwikkeling.
Nieuwsbrief

Lees hier de eerste nieuwsbrief over de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2021-2030.

logo Birch
Contactpersonen

Annoesjka Wintjes, Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland
awintjes@regiorivierenland.nl

Guido Laman, provincie Gelderland
g.laman@gelderland.nl