Strategische FruitDelta Gebiedsagenda

Kansen tot samenwerking met provincie

FruitDelta Rivierenland heeft de kans om met provincie Gelderland samen te werken in het benoemen van de strategische opgaven voor de komende tien jaar. Medio 2021 moet de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda klaar zijn. De inhoud zal niet nieuw zijn, want de strategische opgaven zijn te destilleren uit al lopende regioprocessen, zoals de Regionale Energie Strategie (RES), Regionale Klimaatadaptie Strategie (RAS) en het regionale economische ambitiedocument.

FruitDelta Gebiedsagenda

Het Algemeen Bestuur (AB) van de GR Regio Rivierenland besloot op 14 oktober om het proces te starten om samen met provincie Gelderland een FruitDelta Gebiedsagenda te maken. Het proces om colleges en gemeenteraden en ook partners hierbij te betrekken wordt nog uitgewerkt. De strategische opgaven moeten meer inzicht geven voor partners, zoals provincie Gelderland en het Rijk, om lange termijn investeringen in onze regio te doen. Hierdoor worden werkgelegenheid en brede welvaart gewaarborgd. Het kader van de provincie is de fysieke leefomgeving, maar ook het verstevigen van de regionale samenwerking tussen partijen. Vanuit de regio bestaat de behoefte om ook de relaties met het domein welzijn op te zoeken, aldus het AB van de GR Regio FruitDelta Rivierenland.

Andere regio’s gingen ons voor

In het coalitieakkoord van provincie Gelderland is opgenomen om voor elke regio een Gebiedsagenda op te stellen. Andere regio’s gingen ons voor, zoals Regio Achterhoek en het stedelijke netwerk Arnhem-Nijmegen. Zo bracht Arnhem-Nijmegen de economische agenda in voor het provinciale instrument gebiedsagenda.

Koppeling met Regio Deal

De FruitDelta Gebiedsagenda is ook onderdeel van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland. Dis is een arrangement tussen regio’s en het Rijk om de kracht van de regio’s te versterken. Grote maatschappelijke opgaven vragen om een regionale aanpak. Met de Regio Deal krijgen wij van het Rijk ondersteuning in de vorm van financiële middelen, experimenteerruimte en expertise te krijgen. In de Regio Deal maken Rijk en regio afspraken, waarbij het primair gaat om het samen oplossen van deze regionale opgave.

Procesfasen

We onderscheiden drie fasen:

  1. Fase 1 -Opstart en analyse lopende regionale processen (Q4 2020 tot Q1 2021)
  2. Fase 2 -Benoemen van strategische opgaven en model doorontwikkeling Governance (Q2 2021)
  3. Fase 3 -Besluitvorming (Q 2 en 3 in 2021)
Regie

De FruitDelta Gebiedsagenda wordt uitgevoerd onder regie van FruitDelta Rivierenland en provincie Gelderland. Bestuurlijk verantwoordelijk zijn Hans Beenakker (Voorzitter FruitDelta Rivierenland) en Christianne van der Wal (Gebiedsgedeputeerde provincie Gelderland).

Contactpersonen zijn:
Annoesjka Wintjes, Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland
awintjes@regiorivierenland.nl

Guido Laman, provincie Gelderland
g.laman@gelderland.nl