Strategische FruitDelta Gebiedsagenda

Kansen tot samenwerking met provincie

Aanleiding

GR Regio Rivierenland heeft samen met Provincie Gelderland het initiatief genomen om de bestaande samenwerking met partners in de regio nog meer te versterken. Samen met ondernemers, ambtenaren, bestuurders en raadsleden, adviseurs, docenten, organisaties en inwoners werken we aan een Strategische FruitDelta Gebiedsagenda. Hiermee willen alle partijen sneller en beter bijdragen aan de brede welvaart in de regio. Met als uiteindelijk doel om te komen tot een regio die welvarend is en een gezonde inclusieve arbeidsmarkt heeft, fijne en betaalbare woningen voor wie dat wil, bijdraagt aan duurzaamheidsopgaven en voorbereid is op klimaatverandering en met een duurzame, veilige en betaalbare mobiliteit.

Het opstellen van een Strategische FruitDelta Gebiedsagenda is ook onderdeel van de programmalijn Samen van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland, met het doel meer samenhang tussen regionale beleidsprocessen te realiseren en de pentahelix samenwerking binnen de regio (= de samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek, organisaties en ondernemende inwoners; ofwel de O’s ) door te ontwikkelen.

Doelen

Integraal regionaal samenwerken
Met de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2030 kan de regio meer opgave gestuurd en integraal gaan werken en de pentahelix-governance daarop afstemmen. Zo worden er snellere en betere resultaten geboekt op allerlei regionale beleidsterreinen, die bijdragen aan de brede welvaart in de regio.

Door bestaande regionale processen en programma’s te verbinden en in samenhang te bekijken, ontstaat een ordening en overzicht in de processen van de regio. Dit helpt ondernemers, ambtenaren, bestuurders en raadsleden, adviseurs, docenten, organisaties en inwoners om op een strategische manier naar hun regio te kijken en samen te werken.

Regio op de kaart
Regionale samenwerking maakt de aanpak van strategische opgaven op provinciale schaal mogelijk. Door samen te werken met de provincie Gelderland aan een Strategische FruitDelta Gebiedsagenda, versterken we niet alleen FruitDelta Rivierenland, maar dragen we ook bij aan de Gelderse doelstellingen op het gebied van duurzame economie en een goede leefomgeving.

De regionale samenwerking maakt FruitDelta Rivierenland niet alleen sterk, maar ook zichtbaar. We laten zien dat hier volop kansen liggen om de ruimte in Rivierenland slim en duurzaam te benutten. Samen met andere regio’s uit Oost-Nederland hebben we de kracht, ruimte en kennis om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de grote maatschappelijke opgaven waarvoor Nederland én Europa staat, zoals de klimaatopgave. Samen kunnen we Nederland slim benutten.

Governance

Met de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda kunnen we ook de regionale samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek, organisaties en ondernemende inwoners verder uitbouwen tot een op een pentahelix geënte governance. De gebiedsagenda dient daarmee regionale samenwerking. Terwijl we de inhoud samen vormgeven het komende jaar, krijgt ook de governance steeds meer vorm. Vanuit de inhoud en praktijk bepalen we met elkaar welke partijen op welke plek in de governance actief zijn. We groeien samen naar een passende governance, die ook na vaststelling van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2030 zal blijven voortbestaan (om de gebiedsagenda te kunnen uitvoeren en regionale samenwerking te faciliteren).

Fasen

We onderscheiden drie procesfasen:

1. Fase 1
Opstart en analyse lopende regionale processen
(Q1 2021)

2. Fase 2

Benoemen van strategische opgaven en model doorontwikkeling governance en advies monitoring
(Q1 en Q2 2021)

3. Fase 3

Besluitvorming en ruimte voor aanvulling
(Q3 en Q4 2021)

Meedoen 

Horizonsessies en werkateliers voor alle O’s
Horizonsessies: Op 6 april en 9 april organiseerde Bureau Birch horizonsessies voor ondernemers, overheid, onderwijs & onderzoek, organisaties en ondernemende inwoners over de ambities en opgaven voor 2030. Klopt de beleidsanalyse en analyse van de regio? Hoe moet FruitDelta Rivierenland er in 2030 uitzien?

Werkatelier: Op woensdag 2 juni organiseerde Bureau Birch een werkatelier. Deze bijeenkomst had tot doel de concept strategische agenda te toetsen.

Werksessies: Op dinsdag 8 september, woensdag 29 september en donderdag 30 september organiseerde het kernteam gebiedsagenda werksessies. Deze sessies hadden tot doel een extra verdiepingsslag te maken en de gebiedsagenda 1.0 concreter te maken.  Elke sessie behandelde een aparte integrale strategische doelstelling.

Datum:    woensdag 8 september, 10:00-11:30 uur
Locatie:   Online (via Teams)
Doel:         heeft in 2030 haar brede welvaart versterkt met respect voor ruimtelijke kwaliteit

Datum:    woensdag 29 september, 9:00 – 11:00 uur
Locatie:   Bedrijvenpark Medel Rivierenland, Medelsestraat-Oost 17, Tiel
Doel 1:      is in 2030 welvarend en kent een goed functionerende arbeidsmarkt die ook inclusief i

Datum:    woensdag 29 september, 12:00-14:00 uur
Locatie:  Van der Valk Hotel Tiel, Laan van Westroijen 10, Tiel
Doel 2:     biedt in 2030 een fijne en gezonde leefomgeving en betaalbare huisvesting

Datum:    donderdag 30 september, 12:00-14:00 uur
Locatie:  Grand Café Bellevue, Ophemertsedijk 2, 4001 PB Tiel
Doel 3:     draagt in 2030 bij aan de duurzaamheidsopgaven en is voorbereid op klimaatverandering

Datum:   donderdag 30 september, 15:00-17:00 uur
Locatie:  Grand Café Bellevue, Ophemertsedijk 2, 4001 PB Tiel
Doel 4:    kent in 2030 duurzame, veilige en optimale mobiliteit

Bijeenkomst voor raadsleden en Statenleden
Voor raadsleden en provinciale staten vond een aparte digitale bijeenkomst plaats op woensdag 21 april. Lees hier het Impressieverslag van deze bijeenkomst.

De datum van de tweede digitale bijeenkomst voor raadsleden en Statenleden zal op een later moment bekend worden gemaakt.

Begeleiding

Bestuurlijke begeleidingsgroep
Het Algemeen Bestuur (AB) van de GR Regio Rivierenland besloot op 14 oktober 2020 om het proces te starten om samen met provincie Gelderland een Strategische FruitDelta Gebiedsagenda te maken. Het AB gaf extern adviesbureau Birch de opdracht te helpen om een concept gebiedsagenda op te stellen. Een afvaardiging van twaalf personen van de O’s begeleidt het proces in de periode dat de gebiedsagenda opgesteld wordt. Hierin hebben ook de initiatiefnemers zitting: gedeputeerde Christianne van der Wal en regiovoorzitter Hans Beenakker.

Klankbordgroep
Een klankbordgroep met regionale procesmanagers beleid van GR Regio Rivierenland/FruitDelta, RW-POA en Waterschap Rivierenland toetst de tussenproducten van Bureau Birch. Ook beleidsambtenaren van de Provincie en gemeenten doen mee.

Kernteam
Op operationeel niveau is een kernteam gevormd. Dat bestaat uit: Annoesjka Wintjes (GR Regio Rivierenland/FruitDelta), Guido Laman (Provincie Gelderland) en Jurjen Dieleman (Regiocoördinator namens de acht regiogemeenten).
Heeft u vragen over het proces, neem dan contact op de contactpersonen van het kernteam (zie kolom rechts).

Producten

Bureau Birch leverde op 31 juni 2021 deelproducten op voor een concept Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 1.0. Daarna heeft het kernteam een eerste verdiepingsslag uitgevoerd. Op dit moment (oktober 2021) is er een concept Strategische FruitDelta Gbiedsagenda 1.0 versie oktober klaar. Deze versie bestaat uit een visie, integrale strategische doelstellingen, opgaven en acties, randvoorwaarden voor uitvoering en een onderbouwing. De komende maanden gaan we na of er door partijen in de regio commitment gegeven kan worden op deze versie. We werken toe naar een Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 1.0 in januari 2022.

Nieuwsbrief

Lees hier de eerste nieuwsbrief over de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2021-2030.

logo Birch
Contactpersonen

Annoesjka Wintjes, Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland
awintjes@regiorivierenland.nl

Guido Laman, provincie Gelderland
g.laman@gelderland.nl