Strategische FruitDelta Gebiedsagenda

Kansen tot samenwerking met provincie

Provincie Gelderland heeft in haar coalitieakkoord opgenomen om voor elke regio in Gelderland een gebiedsagenda op te stellen. De Strategische FruitDelta Gebiedsagenda moet eind 2021 klaar zijn. Voor Fruitdelta Rivierenland is dit een kans om structurele langjarige afspraken te maken en samen te werken met de provincie. Een gezamenlijke Strategische FruitDelta Gebiedsagenda met de Provincie Gelderland zet de regio bovendien beter op de kaart bij het Rijk en Brussel (EU). Met de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2030 kan de regio meer opgavegestuurd en integraal gaan werken en de pentahelix-governance daarop afstemmen.

Hulpmiddel om lopende processen te ordenen

De inhoud zal niet nieuw zijn, want de strategische opgaven zijn te destilleren uit al lopende regioprocessen, zoals de Regionale Energie Strategie (RES), Regionale Klimaatadaptie Strategie (RAS) en het regionale economische ambitiedocument. Deze processen zijn de bouwstenen voor de inhoud van de gebiedsagenda; deze heeft dan ook mede tot doel om te laten zien dat er in FruitDelta Rivierenland al heel veel in samenhang en samenwerking gebeurt dat bijdraagt aan een sterke regio.

Het Algemeen Bestuur (AB) van de GR Regio Rivierenland besloot op 14 oktober 2020 om het proces te starten om samen met provincie Gelderland een Strategische FruitDelta Gebiedsagenda te maken De strategische opgaven moeten meer inzicht geven voor partners, zoals provincie Gelderland en het Rijk, om lange termijn investeringen in onze regio te doen. Hierdoor worden werkgelegenheid en brede welvaart gewaarborgd.  Extern adviesbureau Birch helpt ons om een concept gebiedsagenda op te stellen.

logo Birch

Andere regio’s gingen ons voor, zoals Regio Achterhoek en het stedelijke netwerk Arnhem-Nijmegen. Zo bracht Arnhem-Nijmegen de economische agenda in voor het provinciale instrument gebiedsagenda.

Koppeling met Regio Deal

De FruitDelta Gebiedsagenda is ook onderdeel van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland. Dit is een arrangement tussen regio’s en het Rijk om de kracht van de regio’s te versterken. Grote maatschappelijke opgaven vragen om een regionale aanpak. Met de Regio Deal krijgen wij van het Rijk, maar ook Provincie ondersteuning in de vorm van financiële middelen, experimenteerruimte en expertise.  In de Regio Deal maken Rijk, Provincie en regio, waaronder de GR Regio Rivierenland, Waterschap Rivierenland, RWPOA en Gebiedscoöperatie Rivierenland afspraken, waarbij het primair gaat om het samen oplossen van deze regionale opgaven.

Governance

De gebiedsagenda dient regionale samenwerking. Terwijl we de inhoud samen vormgeven het komende jaar, krijgt ook de governance steeds meer vorm. Vanuit de inhoud en praktijk bepalen we met elkaar welke partijen op welke plek in de governance actief zijn. We groeien samen naar een passende governance. Op operationeel niveau is een ambtelijk kernteam gevormd dat het proces praktisch vormgeeft en organiseert.

We onderscheiden drie procesfasen:

1. Fase 1
Opstart en analyse lopende regionale processen
(Q1 2021)

2. Fase 2

Benoemen van strategische opgaven en model doorontwikkeling governance en advies monitoring
(Q1 en Q2 2021)

3. Fase 3

Besluitvorming en ruimte voor aanvulling
(Q3 en Q4 2021)

Meedoen aan het open ontwikkelproces tot medio 2021

Op 6 april 2021 (15.00 -17.00 uur) en 9 april (9.30-11.30 uur) organiseert Birch een horizonsessie voor ondernemers, overheid, onderwijs & onderzoek, organisaties en ondernemende inwoners over ambities en opgaven voor 2030. Hoe ziet FruitDelta Rivierenland er dan uit?
Hier kunt u zich daarvoor aanmelden.

Vervolgens kijken zij in werkateliers in de maand mei welke stappen nodig zijn om de ambities te bereiken. Met elkaar bepalen we welke initiatieven aanvullend nodig zijn, of een andere invulling verdienen. Daarbij horen ook afspraken over de uitvoering.
Aanmelding via: corine.bos@birch.nl

Voor raadsleden en provinciale staten wordt een aparte digitale bijeenkomst georganiseerd op woensdag 21 april 2021 van 18.00 – 20.00 uur.
Aanmelding via: info@fruitdelta.nl

Begeleiding

We starten de bestuurlijke begeleiding met een afvaardiging van twaalf personen van de O’s in de periode dat de gebiedsagenda opgesteld wordt. Hierin hebben ook de initiatiefnemers zitting: gedeputeerde Christianne van der Wal en regiovoorzitter Hans Beenakker.

Op operationeel niveau is een kernteam gevormd. Dat bestaat uit: Annoesjka Wintjes (GR Regio Rivierenland/FruitDelta), Guido Laman (Provincie Gelderland), Jurjen Dieleman (Regiocoördinator namens de acht regiogemeenten) en Saskia Vogelaar (Adviesbureau Birch).

Heeft u vragen over het proces, neem dan contact op met onderstaande leden van het kernteam. Heeft u ideeën of suggesties? Dan kunt u contact opnemen met Saskia Vogelaar saskia.vogelaar@birch.nl

Nieuwsbrief

Lees hier de eerste nieuwsbrief over de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2021-2030.

Contactpersonen

Annoesjka Wintjes, Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland
awintjes@regiorivierenland.nl

Guido Laman, provincie Gelderland
g.laman@gelderland.nl