Strategische FruitDelta Gebiedsagenda

Kansen tot samenwerking met provincie

Aanleiding

GR Regio Rivierenland heeft samen met Provincie Gelderland het initiatief genomen om de bestaande samenwerking met partners in de regio nog meer te versterken. Samen met ondernemers, ambtenaren, bestuurders en raadsleden, adviseurs, docenten, organisaties en inwoners werken we aan een Strategische FruitDelta Gebiedsagenda.
Met deze gebiedsagenda willen alle paratijen sneller en beter bijdragen aan de brede welvaart in de regio. Met als uiteindelijk doel om te komen tot een regio die welvarend is en een gezonde inclusieve arbeidsmarkt heeft, fijne en betaalbare woningen voor wie dat wil, bijdraagt aan duurzaamheidsopgaven en voorbereid is op klimaatverandering en met een duurzame, veilige en betaalbare mobiliteit.

Het opstellen van een Strategische FruitDelta Gebiedsagenda is ook onderdeel van de programmalijn Samen van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland, met het doel meer samenhang tussen regionale beleidsprocessen te realiseren en de pentahelix samenwerking binnen de regio (= de samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek, organisaties en ondernemende inwoners; ofwel de O’s ) door te ontwikkelen.

Doelen

Integraal regionaal samenwerken
Met de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2030 kan de regio meer opgave gestuurd en integraal gaan werken en de pentahelix-governance daarop afstemmen. Zo worden er snellere en betere resultaten geboekt op allerlei regionale beleidsterreinen, die bijdragen aan de brede welvaart in de regio.

Door bestaande regionale processen en programma’s te verbinden en in samenhang te bekijken, ontstaat een ordening en overzicht in de processen van de regio. Dit helpt ondernemers, ambtenaren, bestuurders en raadsleden, adviseurs, docenten, organisaties en inwoners om op een strategische manier naar hun regio te kijken en samen te werken.

Regio op de kaart
Regionale samenwerking maakt de aanpak van strategische opgaven op provinciale schaal mogelijk. Door samen te werken met de provincie Gelderland aan een Strategische FruitDelta Gebiedsagenda, versterken we niet alleen FruitDelta Rivierenland, maar dragen we ook bij aan de Gelderse doelstellingen op het gebied van duurzame economie en een goede leefomgeving.

De regionale samenwerking maakt FruitDelta Rivierenland niet alleen sterk, maar ook zichtbaar. We laten zien dat hier volop kansen liggen om de ruimte in Rivierenland slim en duurzaam te benutten. Samen met andere regio’s uit Oost-Nederland hebben we de kracht, ruimte en kennis om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de grote maatschappelijke opgaven waarvoor Nederland én Europa staat, zoals de klimaatopgave. Samen kunnen we Nederland slim benutten.

Governance

Met de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda kunnen we ook de regionale samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek, organisaties en ondernemende inwoners verder uitbouwen tot een op een pentahelix geënte governance. De gebiedsagenda dient daarmee regionale samenwerking. Terwijl we de inhoud samen vormgeven het komende jaar, krijgt ook de governance steeds meer vorm. Vanuit de inhoud en praktijk bepalen we met elkaar welke partijen op welke plek in de governance actief zijn. We groeien samen naar een passende governance, die ook na vaststelling van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2030 zal blijven voortbestaan (om de gebiedsagenda te kunnen uitvoeren en regionale samenwerking te faciliteren).

Fasen

We onderscheiden drie procesfasen:

1. Fase 1
Opstart en analyse lopende regionale processen
(Q1 2021)

2. Fase 2

Benoemen van strategische opgaven en model doorontwikkeling governance en advies monitoring
(Q1 en Q2 2021)

3. Fase 3

Besluitvorming en ruimte voor aanvulling
(Q3 en Q4 2021)

Meedoen 

Horizonsessies en werkateliers voor alle O’s
Horizonsessies: Op 6 april en 9 april organiseerde Bureau Birch horizonsessies voor ondernemers, overheid, onderwijs & onderzoek, organisaties en ondernemende inwoners over de ambities en opgaven voor 2030. Klopt de beleidsanalyse en analyse van de regio? Hoe moet FruitDelta Rivierenland er in 2030 uitzien?

Op basis van de beleidsanalyse, de horizonsessies met betrokkenen uit de regio en de regionale bijeenkomst van 21 april voor raden en statenleden ontwikkelt Birch een visie en benoemt bijbehorende strategische opgaven. Deze opgeleverde (tussen)resultaten worden getoetst in een werkatelier.
Werkatelier: Op woensdag 2 juni organiseerde Bureau Birch een werkatelier. Deze bijeenkomst had tot doel de strategische agenda te toetsen en het uitvoeringsprogramma compleet te maken.

Bijeenkomst voor raadsleden en Statenleden
Voor raadsleden en provinciale staten vond een aparte digitale bijeenkomst plaats op woensdag 21 april. Lees hier het Impressieverslag van deze bijeenkomst.

Verdiepingsslag met werksessies
De opgeleverde resultaten die het externe bureau oplevert worden verder uitgewerkt en concreter gemaakt. Daartoe organiseert het ambtelijk kernteam in september een aantal werksessies met diverse vertegenwoordigers vanuit overheid, onderwijs & onderzoek, organisaties en ondernemende inwoners. Ook worden in september en oktober extra bijeenkomsten georganiseerd voor colleges, raadsleden en statenleden.

Begeleiding

Bestuurlijke begeleidingsgroep
Het Algemeen Bestuur (AB) van de GR Regio Rivierenland besloot op 14 oktober 2020 om het proces te starten om samen met provincie Gelderland een Strategische FruitDelta Gebiedsagenda te maken. Het AB gaf extern adviesbureau Birch de opdracht ons te helpen om een concept gebiedsagenda op te stellen. Een afvaardiging van twaalf personen van de O’s begeleidt het proces in de periode dat de gebiedsagenda opgesteld wordt. Hierin hebben ook de initiatiefnemers zitting: gedeputeerde Christianne van der Wal en regiovoorzitter Hans Beenakker.

Klankbordgroep
Een klankbordgroep met regionale procesmanagers beleid van GR Regio Rivierenland/FruitDelta, RW-POA en Waterschap Rivierenland toetst de tussenproducten van Bureau Birch. Ook beleidsambtenaren van de Provincie en gemeenten doen mee.

Kernteam
Op operationeel niveau is een kernteam gevormd. Dat bestaat uit: Annoesjka Wintjes (GR Regio Rivierenland/FruitDelta), Guido Laman (Provincie Gelderland), Jurjen Dieleman (Regiocoördinator namens de acht regiogemeenten) en Saskia Vogelaar (Adviesbureau Birch).
Heeft u vragen over het proces, neem dan contact op de contactpersonen van het kernteam (zie kolom rechts).

Producten

Onderstaande producten levert Bureau Birch op in concept-vorm op 31 juni 2021. Daarna start het besluitvormingproces en zijn er aanvullingen mogelijk (fase 3).

  1. Analyse: Creëren van gezamenlijke feitenbasis waar we nu staan als gebied: Analyse Regio Fruitdelta Rivierenland – Kracht van de regio mei 2021
  2. Visie 2030: Gezamenlijk beeld van waar we heen willen. Hier volgt in de maand mei de conceptvisie.
  3. Gap analyse: Inzicht hebben in verschil tussen gestelde visie en ambities en huidige programma’s. Hier volgt in de maand mei de Gap analyse en eerste contouren van de gebiedsagenda.
  4. Concept Strategische FruitDelta Gebiedsagenda: Met elkaar bepalen en afspraken maken met welke interventies het verschil tussen ambitie en huidige programma’s overbrugt wordt. Hier volgt in de maand juli de concept gebiedsagenda 1.0 inclusief uitvoeringsprogramma.
  5. Governance en Monitoring: Duidelijkheid over hoe we aansturing en monitoring organiseren om gestelde visie en ambities te behalen. Hier volgt in de maand juli een advies voor monitoring en governanceontwikkeling.
Nieuwsbrief

Lees hier de eerste nieuwsbrief over de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2021-2030.

logo Birch
Contactpersonen

Annoesjka Wintjes, Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland
awintjes@regiorivierenland.nl

Guido Laman, provincie Gelderland
g.laman@gelderland.nl