NIEUWS

Startschot voor oplossen knelpunten A2


7
juni 2018 – Op 4 juni 2018 ondertekende minister Cora van Nieuwenhuizen, Minister van Infrastructuur en Waterstaat in ’s Hertogenbosch de startbeslissing om te onderzoeken hoe de fileproblemen op de A2 (Deil-’s-Hertogenbosch-Vught ) en de A58 (Tilburg-Breda) op te lossen zijn. De ondertekening betekent mede het verbeteren van de bereikbaarheid van onze regio en dit dank zij inzet van alle partijen, sneller dan gepland. Voor Regio Rivierenland ondertekende Henny van Kooten, voorzitter van het regionale portefeuilleberaad Mobiliteit de startbeslissing. 

 


Een verkenning naar de verbreding van de A2

De A2 is de belangrijkste noord-zuidverbinding van Nederland. Het verbeteren van de doorstroming op beide trajecten is een prioriteit voor de minister. Goede bereikbaarheid is noodzakelijk om niet alleen bedrijven naar je regio te krijgen, maar ook werknemers. De ruimtelijke strategische visie van Regio Rivierenland – die duidelijk maakt waar kansen liggen voor de regionale drie speerpunten en welke uitgangspunten daarbij belangrijk zijn, laat geen twijfel over de gewenste ontwikkelingen voor de regio. Genoeg redenen dus om actie te ondernemen. De verkenning onderzoekt verschillende alternatieven, waaronder een verbreding tot twee keer vier rijstroken (nu: twee keer drie).

De totaalaanpak
Er wordt voor de oplossing van knelpunten niet alleen gekeken naar een verbreding van de weg, maar bijvoorbeeld ook hoe slimme mobiliteit een rol kan spelen in het verbeteren van de doorstroming. Alle tussenliggende aansluitingen en knooppunten worden onder de loep genomen, en er wordt ook gekeken naar de regio waar de A2 doorheen loopt. Hoe zijn de relaties in de regio’s met de A2? Hoe is de ruimtelijke opbouw? Welke initiatieven zijn mogelijk om groei van het wegverkeer te voorkomen? Regionaal wordt dit uitgewerkt in het Uitvoeringsplan Mobiliteit Rivierenland.

Pakket van maatregelen door bijzondere samenwerking
Om de groei van het knelpunt beheersbaar te houden, is een pakket van meer dan 30 maatregelen voor de kortere termijn (realisatie voor 2021) en middellange termijn (realisatie voor 2024) ontwikkeld. Dit pakket aan maatregelen varieert van de aanleg van een snelfietsroute tussen Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch, via kleinere maatregelen aan de A2 en A59, tot het ontwikkelen van nieuwe (slimme) mobiliteitsdiensten. Er zijn ook meerdere maatregelen die betrekking hebben op het OV of gedragsverandering (mensen uit de auto halen). Betrokken partijen hebben zich samen gerant gesteld voor de financiering én voor de uitvoering hiervan. Juist die inhoudelijke en financiële samenwerking tussen Rijksoverheid, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, Regio Rivierenland en de gemeente ’s-Hertogenbosch maakt dit programma zo bijzonder.

Financiële consequenties
In totaal zijn de geraamde kosten voor alle maatregelen € 46 miljoen. Voor het uitvoeren van de maatregelen van de A2 wordt de financiering met behulp van verdeelsleutels naar draagkracht verdeeld over de betrokken partijen. Voor de verbreding van de A2 heeft het Rijk nu al 430 miljoen euro gereserveerd. Deze landelijke investeringen zijn voor de regio zeer gunstig, omdat enorme investeringen gedaan worden in ‘ons’ gebied, terwijl de regio beperkt hoeft bij te dragen

Naar de huidige inzichten wordt aan de Regio gevraagde bijdrage van € 400.000, als volgt ingezet:

  • Organisatie- en monitoringskosten zullen ruim € 100.000 bedragen. Dit is een bijdrage van de Regio van 12,5 procent van de totale kosten voor dit onderdeel.
  • Voor de quick-win naar het uitwerken van een Gelders mobiliteitsnetwerk op twee locaties in Regio Rivierenland, wordt een bijdrage van iets minder dan € 100.000 aan onderzoekskosten gevraagd (bijdrage van 4,5 procent).
  • Het overige budget wordt ingezet voor onderzoek naar oplossingsrichtingen op de middellange en lange termijn, waaronder het automatisch rijden voor knooppunt Rivierenland (bijdrage van 17 procent), snelfietsroute Kerkdriel – ‘s-Hertogenbosch (bijdrage van 17 procent) en de verkenning lange termijn weginfrastructuur oplossingen (bijdrage 12,5 procent).

Vervolg
De verkenningen starten na de zomer en zullen naar verwachting twee jaar duren. Na verdere planuitwerking zal de uitvoering naar verwachting starten in 2024. De Regio is via deelname aan het programmateam al aangesloten bij de verdere uitvoering van het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT 2017).