NIEUWS

Regio Deal FruitDelta Rivierenland: impuls voor regionale ontwikkeling

Start 27 projecten ter stimulering brede welvaart in de regio FruitDelta Rivierenland

10 december 2020 –Maar liefst 27 projecten starten in de regio FruitDelta Rivierenland om de brede welvaart in dit gebied te stimuleren. Dit is mogelijk met een bijdrage uit de Regio Deal FruitDelta Rivierenland. De Regio Deal is een arrangement tussen de regio en het Rijk om de kracht van FruitDelta Rivierenland te versterken en tal van maatschappelijke opgaven aan te pakken.

Het was de bedoeling om de start van de projecten (zie hieronder) te vieren met een feestelijke bijeenkomst, maar vanzelfsprekend is dit helaas niet mogelijk. Daarom is er een video gemaakt waarin vier van de 27 projectindieners de kijker kort meenemen in hun project en de betekenis ervan voor de regio en inwoners. Ook is hierin een bijdrage te zien van Marc Hameleers, Manager Regio Portefeuille van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Succesvolle samenwerking
De Regio Deal FruitDelta Rivierenland is op 13 juli 2020 met het Rijk gesloten (foto). Namens de regio hebben vijf samenwerkende partijen getekend: Provincie Gelderland, Regio Rivierenland, Waterschap Rivierenland, RW-POA Rivierenland en Gebiedscoöperatie Rivierenland. Een slimme, duurzame en inclusieve regio is het doel. Een regio die weerbaar en toekomstbestendig is en zelfredzaam blijft. Voor de uitvoering van de Regio Deal ontvangt de regio een bijdrage van 7,5 miljoen van het Rijk. De provincie Gelderland verleent een bijdrage van 3 miljoen. Op projectniveau is gezorgd voor aanvullende bijdragen aan publieke cofinanciering van ruim 9 miljoen. In totaal is met de 27 projecten een investering gemoeid van circa 43 miljoen euro.

Wij zijn krachtig…
Regio FruitDelta Rivierenland is een veelzijdige regio met bijna een kwart miljoen inwoners. Ons gebied is een ongekend vruchtbare delta waarvan het DNA wordt gevormd door de centrale ligging in het land, de tuinbouw, de logistiek, het unieke rivierenlandschap, een rijke cultuurhistorie en een prettig woonklimaat. Begrensd door drie rivieren vormt de regio een cruciale schakel in de Nederlandse Delta. Economisch bestaan er nauwe banden met de aangrenzende provincies en regio’s. De A2 en A15 doorkruisen ons gebied en vormen een belangrijke kennisas (Amsterdam-Eindhoven) en vervoercorridor voor de regio. Deze ligging op het kruispunt van snelwegen maakt Rivierenland tot een aantrekkelijke logistieke hotspot. Ook de verschillende treinverbindingen maken dat je zo in de Randstad of het zuiden van het land bent.

… maar ook kwetsbaar
Wij zijn niet alleen krachtig, maar ook kwetsbaar. Verdroging bedreigt ons gebied. Onze agribusiness maakt dat we de grootste energieslurper van Gelderland zijn. Door het gefragmenteerde dijkenlandschap en dito woonkernen kunnen verbindingen en ketens moeilijker tot stand komen. Door relatief veel laagopgeleiden staat onze arbeidsmarkt onder druk en zijn nu investeringen in een inclusieve arbeidsmarkt noodzakelijk. Wij willen dat iedereen in FruitDelta Rivierenland kan meedoen en meedelen in maatschappelijke welvaart. Onze regio levert een waardevolle bijdrage aan de economische kracht van ons land en wil dat uiteraard blijven doen. De Regio Deal helpt ons om onze kracht nog verder te versterken en om onze kwetsbaarheden aan te pakken. Maar dat kunnen we alleen samen. Wij beschikken niet over een universiteit of hogeschool, of een grote centrumgemeente of multinational die de kar voor ons trekt. Daarom moeten we het met alle actieve partijen in de regio samendoen.

Sterk partnerschap
Wij moeten onze uitdagingen aangaan door in een krachtig cluster van overheid, ondernemers, onderzoek/onderwijs, organisaties en ondernemende inwoners de handen ineen te slaan. Ook zijn wij blij met de hulp van de provincie Gelderland en de Rijksoverheid. De provincie en het rijk hebben met de toekenning van de Regio Deal de kracht van FruitDelta Rivierenland onderkend en zijn onze partner in het versterken van onze regio. Het proces van de Regio Deal willen wij tevens inzetten om de samenwerking met onze partners nog sterker te verankeren.

Robuust projectenportfolio
In de Regio Deal hebben wij een robuust projectenportfolio gemaakt langs vier programmalijnen om stevig aan de slag te gaan. Maar liefst 27 projecten dragen bij aan ons uiteindelijke doel: een slimme, duurzame en inclusieve regio zijn die weerbaar en toekomstbestendig is en zelfredzaam blijft.

Deze projecten gaan van start. Zij zullen uiterlijk in 2023 zijn afgerond:

Indiener: Regionaal Werkbedrijf en Platform Onderwijs & Arbeidsmarkt (RW-POA) Rivierenland

RW-POA Rivierenland ontwikkelt een regionale agenda Onderwijs & Arbeidsmarkt voor de komende jaren.

Indiener: Stichting S-TEC

Stichting S-TEC ontwikkelt een Smart Technology Experience Centre gericht op energietransitie, waar opleiding van vakmensen, voorlichting en advies over actuele bouwoplossingen en contact met lokale technische dienstverleners worden samengebracht.

Indiener: Stichting Hub Rivierenland

Stichting Hub Rivierenland organiseert activiteiten om bedrijven met het voortgezet onderwijs te verbinden.

 Indiener: Stichting Fruit Tech Campus

Stichting Fruit Tech Campus ontwikkelt een onderwijs- en innovatieprogramma gericht op fruitteelt, waarbij onderwijs en bedrijfsleven worden verbonden.

Indiener: Werkzaak Rivierenland

Werkzaak Rivierenland verzorgt een structureel aanbod aan toekomstbestendige, adaptieve leerwerkroutes voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en experimenteert met de inzet van technologie die inclusie bevordert.

Indiener: RMC Regio Rivierenland

RMC Regio Rivierenland zet in op preventie van voortijdig schoolverlaten door samenwerking tussen scholen en ouders te bevorderen.

Indiener: Coöperatie Financieel Fit Rivierenland U.A.

Coöperatie Financieel Fit Rivierenland U.A. ontwikkelt een nieuwe regionale werkwijze gericht op vroegsignalering en schuldpreventie. Onderdelen zijn het ontwikkelen van een bedrijvendesk en het methodisch aansluiten bij de Nederlandse Schuldhulproute.

Indiener: Regio Rivierenland

Regio Rivierenland ontwikkelt een regionale woonmonitor met actuele data over de regionale woningmarkt en woningbouwplannen als basis voor adaptief programmeren met daarin speciale aandacht voor kwetsbare groepen op de woningmarkt.

Indiener: Neder-Betuwe, Zaltbommel en Regio Rivierenland

Neder-Betuwe, Zaltbommel en Regio Rivierenland ontwikkelen een regionaal werkende beheerorganisatie voor de duurzame huisvesting van arbeidsmigranten.

Indiener: Regio Rivierenland

Impuls voor economische ontwikkeling door extra middelen voor het Regionaal Investeringsfonds van Regio Rivierenland.

Indiener: Betuwe Kers BV 

Betuwe Kers realiseert een gebiedseigen dagrecreatieve voorziening over Betuwse streekproducten.

Indiener: Stichting Museum Slot Loevestein 

Stichting Museum Slot Loevestein ontwikkelt het Rijksmuseum Slot Loevestein en het Natura-2000 gebied Munnikenland in samenhang door op toeristisch-recreatief gebied vanuit een integrale benadering van natuur, water en cultuur.

 Indiener:Stichting Planetary Health 

Stichting Planetary Health gaat GeoFort uitbreiden met nieuwe interactieve ervaringen en lesmodules waardoor meer bezoekers geïnspireerd worden.

Indiener: Regio Rivierenland 

Regio Rivierenland en gemeenten ontwikkelen riviereigen DNA-profielen en zetten in op verbetering van fysieke verbindingen, kwaliteitsimpulsen en nieuw aanbod langs de rivieren.

Indiener: Stichting Regionaal Bureau Toerisme Rivierenland met Uit®waarde en Wandelnet

RBT Rivierenland, Uit®waarde en Wandelnet gaan het regionale wandelnetwerk aanpassen. Wandelnet ontwikkelt samen met RBT een geel-rood gemarkeerd streekpad van circa 225 kilometer lang door de Betuwe.

Indiener: De Coöperatieve Streekmotor Puur Betuws U.A. 

Het platform Puur Betuws ontwikkelt een lokale korte voorzieningsketen van streekproducten in Rivierenland (distributie) met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Indiener: Engie & Hydreco Geomec

Engie & Hydreco Geomec ontwikkelen in Zaltbommel een warmtenet voor uitkoppeling van warmte naar glastuinbouw en woningbouw.

Indiener: Greenport Gelderland  

Een samenwerkingsverband van glastuinbouwbedrijven in Brakel realiseert energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot door onderlinge uitwisseling van energiestromen en het realiseren van een gemeenschappelijke basis om innovaties toe te passen.

Indiener: De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor U.A.

De Coöperatieve Fruitmotor richt zich op de verduurzaming van de fruitteelt. Ingezet wordt op het realiseren van een aaneengesloten netwerk in Rivierenland van bloeiende bermen en bloemstroken; de productie van zaad van inheemse wilde bloemen op 2 zorgboerderijen en een bottellijn als coöperatieve productiefaciliteit.

Indiener: GR Avri 

AVRI start met drie projecten gericht op het lokaal verwerken en opwaarderen van afvalstromen: een textielsorteercentrum; verwerking van tuinafval tot compost en regionale verwerking van grondstoffen (plastic) tot nieuwe producten.

Indiener: Waterschap Rivierenland 

Waterschap Rivierenland zet zich in voor waterbeschikbaarheid door het realiseren van waterbergingsgebieden (verbeterde sponswerking van het watersysteem), optimale inrichting van het hoofdwatersysteem (onder andere door de inlaat te verbeteren) en projecten gericht op de toepassing van waterbesparende maatregelen in de tuinbouw.

Indiener:Waterschap Rivierenland, 5 gemeenten, Provincie Gelderland

Waterschap Rivierenland ontwikkelt samen met 5 gemeenten en Provincie Gelderland een samenwerkingsagenda voor de Boven-Linge.

Indiener:8 gemeenten van Regio Rivierenland 

De 8 gemeenten van Regio Rivierenland ontwikkelen een gezamenlijk plan en agenda om de uitvoering van de regionale klimaatadaptatie strategie (RAS) op lokaal niveau te versnellen.

 Indiener:8 gemeenten van Regio Rivierenland

De 8 gemeenten geven samen uitvoering aan hun biodiversiteitsplannen.

Indiener: Regio Rivierenland

Regio Rivierenland versnelt de uitvoering van de RES door: (1) de realisatie van een community hub gericht op het informeren van inwoners; (2) de ontwikkeling van Living Labs om CO2-uitstoot te reduceren; (3) het opzetten van financieringsarrangementen met Coöperatie Energie Samen Rivierenland om energiearmoede te voorkomen en (4) het verbinden van partijen in de regio in een verkenning van de kansen, mogelijkheden en toepassing van aquathermie.

Indiener: Stichting Platform Logistieke Hotspot Rivierenland (Logistics Valley Rivierenland) 

Logistics Valley zet in op een modal shift in containervolume van de weg naar het water en doet daarvoor onderzoek bij 50 verladers en vervoerders.

Indiener: Regio Rivierenland

Regio Rivierenland werkt binnen dit project aan 5 resultaten: (1) een regionaal toekomstfonds, gericht op de maatschappelijke opgaven van de regio; (2) een herkenbare gebiedsagenda in samenwerking met Provincie Gelderland; (3) het uitbouwen van een sterke, regionale, op pentahelix geënte governance; (4) versterking van burgerparticipatie; (5) samenwerkende gemeenteraden in relatie tot gemeenschappelijke regelingen.

Klik hier voor alles over de Regio Deal en de voortgang van de projecten.