NIEUWS

Samenwerking sector recreatie en toerisme in Rivierenland onder de loep

18 juli 2019 – De vrijetijdssector is belangrijk voor de regio Rivierenland. De sector groeit en dat biedt kansen voor meer omzet en werkgelegenheid. Om die kansen gezamenlijk te grijpen, moeten diverse partijen goed samenwerken. Maar hoe wordt er eigenlijk samengewerkt in de sector recreatie en toerisme in de regio Rivierenland, in de Fruitdelta van Nederland? Dit was de hoofdvraag waarmee het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd in opdracht van Regio Rivierenland aan de slag ging. 

Stimuleren lokale economie
Dit onderzoek vloeit voort uit het uitvoeringsprogramma van het Regionale Ambitiedocument 2016-2020 van Regio Rivierenland. Daarin is te lezen dat het verstevigen van samenwerking nodig is om innovaties in de sector te kunnen aanjagen. De trend dat de vrijetijdssector groeit, biedt kansen om de lokale economie te stimuleren. Een goede samenwerking op het gebied van toerisme en recreatie tussen ondernemers, onderwijs/kennisinstellingen, de overheid, maatschappelijke organisaties en/of ondernemende burgers is daarbij van essentieel belang.

Onderzoeksaanpak
Tot de vrijetijdssector scharen we onder andere verblijfsrecreatie, zoals een overnachting op een camping, een bungalowpark, in een hotel of B&B. Maar ook dagrecreatie met een breed palet aan activiteiten hoort daarbij; van een fiets- of wandeltocht tot het bezoeken van musea, een attractie, een stadsrondleiding, funshoppen, lekker uit eten gaan of een terrasje pakken. Zeker 13 partijen – waaronder ondernemers, organisaties en gemeenten – zijn geïnterviewd. Allen hadden suggesties om de samenwerking in de sector verder te ontwikkelen. Ook zijn voorbeelden van succesvolle samenwerkingen bekeken in andere regio’s.

Conclusies: graag overzicht, verbinding en samenwerking
Het speelveld van recreatie en toerisme in de regio Rivierenland is omvangrijk en divers. Met name op lokaal en thematisch niveau zijn veel samenwerkingsverbanden en organisaties actief. Het merendeel van deze partijen houdt zich bezig met promotie en productontwikkeling. Zij leggen op lokaal niveau verbindingen. Echter, een totaaloverzicht van actieve partijen ontbreekt, evenals een goede verbinding tussen organisaties en activiteiten op lokaal en regionaal niveau. Het belang van samenwerken wordt wel gezien.

Aanbevelingen
Samenwerken om het samenwerken heeft geen zin. Er moet een duidelijk doel aan ten grondslag liggen. Daarbij helpt een gedeelde visie en uitvoeringsagenda. En er moet voldoende capaciteit voor beschikbaar worden gesteld. Als lokale en regionale partijen meer samenwerken, ontstaat meer slagkracht en uniformiteit en wordt versnippering tegengegaan. Ook moet worden gezorgd voor voldoende kennis bij iedereen in de vrijetijdssector. Bijvoorbeeld door een samenwerkingsverband rondom een thema op te zetten.

Klik hier om het onderzoeksrapport te lezen >>

Vervolg
De resultaten van het onderzoek worden betrokken bij de herijking van het huidige regionale ambitiedocument voor de periode 2020-2024.

Meer weten?
Neem contact op met Annoesjka Wintjes, procescoördinator Speerpunt Recreatie & Toerisme, telefoon 06-113 503 19 of e-mail.