NIEUWS

Samen op weg naar het FruitDelta Economisch Ambitiedocument 2020-2024

12 december 2019 – De afgelopen vier jaar gaven wij onze regionale samenwerking stevig vorm met ons Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 en Regionaal Investeringsfonds. In die periode hebben wij als overheid economische ontwikkelingen in onze regio gefaciliteerd. En daarmee – in een constructieve samenwerking met onze partners – mooie resultaten behaald. Nu is het tijd om verder te gaan. Met een nieuwe periode voor de deur willen wij het bestaande ambitiedocument een vervolg geven.

Het ‘huis’ en het vervolgproces

De afgelopen vier jaar hebben wij gewerkt aan het ‘Huis FruitDelta Rivierenland’: aan de manier van samenwerken in de regio op beleidsthema’s. Met een sterke fundering en bouwstenen waartussen onderling overleg plaatsvindt.

(klik om afbeelding te vergroten)

Voor het vervolg (het uitbouwen, verbouwen en/of uitbreiden van het huis) gaan wij uiteraard niet over één nacht ijs. Het is een zorgvuldig proces dat een aantal fases kent en waarbij wij onze gemeenteraden en stakeholders meenemen.

(klik op afbeelding om te vergroten)

Plan van aanpak

Op 28 oktober vond er een regionale raadsbijeenkomst plaats met op de agenda het vervolg op het ambitiedocument. De raadsleden gaven antwoord op vragen als: Herkent u zich in het economisch beleid in de praktijk? Welke stakeholders moeten betrokken worden? Hoe ziet de betrokkenheid van de raden eruit in het vervolgproces? Zijn er nog andere uitgangspunten voor het proces? Een samenvatting en de uitkomsten van deze avond zijn hier te lezen. De antwoorden waren input voor het plan van aanpak voor het proces om te komen tot een Economisch Regionaal Ambitiedocument 2020-2024. Voorafgaand aan de regionale raadsbijeenkomst waren daarin al stappen gezet.

Na 28 oktober maakten diverse raden gebruik van het rondje-langs-de-raden-aanbod door het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland. Het bestuur bracht deze bezoeken om de raden zoveel mogelijk vooraf te betrekken bij het proces en dus ook bij het plan van aanpak. Ook vond er verdere invulling plaats van het plan van aanpak.

Vaststelling plan van aanpak door raden

Het Algemeen Bestuur is in principe akkoord met dit plan van aanpak. De colleges hebben het deze maand ontvangen en bieden het ter vaststelling aan de raden aan. Zij krijgen tot 1 maart de gelegenheid om hierop te reageren. Ondertussen is het DB van Regio Rivierenland bezig met voorbereidingen om er na de definitieve vaststelling van de aanpak door het AB direct mee aan de slag te kunnen gaan.

Vooruitblik naar volgend jaar

Het plan is om in 2020 te starten met fase 2: de inventarisatie van alle feiten en ontwikkelingen om een compleet beeld te krijgen van hoe wij de afgelopen jaren hebben gewerkt met het ambitiedocument en ons Regionaal Investeringsfonds en hoe wij ervoor staan. Ook voeren we een omgevingsanalyse uit om na te gaan waar afstemming met ander beleid mogelijk is. Dat doen we samen met de verbonden partijen en we betrekken hierbij uiteraard de raden. In het voorjaar vindt de ontwikkeling plaats van het concept-ambitiedocument (fase 3), waarna het in het najaar – na de besluitvorming – in fase 4 zal worden vastgesteld, zodat we in fase 5 een intentieverklaring kunnen gaan ondertekenen met onze partners voor een FruitDelta Economisch Ambitiedocument 2020-2024. Ook al noemen we dit ‘economisch’, wij gaan zeker de verbinding aan met andere beleidsvelden in de regio: Duurzaamheid, Mobiliteit, Wonen, Welzijn en Leefbaarheid. Dat doen we met dit document nadrukkelijker dan met de vorige.

Gedurende het proces blijven wij u op de hoogte houden, o.a. via de website, bijeenkomsten en nieuwsbrieven.