NIEUWS

Ruimtelijke Strategische Visie vastgesteld door Algemeen bestuur Regio Rivierenland

20 juni 2019 – Het algemeen bestuur van Regio Rivierenland heeft op 19 juni de Ruimtelijke Strategische Visie vastgesteld. In de visie is ontwikkelruimte gemaakt voor de 3 economische speerpunten Agribusiness, Economie en logistiek en Recreatie en toerisme. Ook de bereikbaarheid en behoud van kwaliteit van het landschap nemen een prominente plaats in.

Twee mannen geven elkaar een hand terwijl de ruimtelijke strategische visie in documentvorm wordt overhandigd. Beide mannen kijken lachend en trots in de camera.

Jan Kottelenberg (rechts) overhandigt de Ruimtelijke Strategische Visie aan voorzitter Hans Beenakker

Ontwikkelproces

De Ruimtelijke Strategische Visie komt tot stand na een ontwikkelproces van 2 jaar. Gemeenten en stakeholders waren betrokken. Een zienswijzeprocedure voor de gemeenteraden maakte hier deel van uit. Jan Kottelenberg (de trekker van dit proces in het Algemeen Bestuur): “Nu de visie gereed is, kunnen we eigenlijk weer opnieuw aan de slag, want de ontwikkelingen gaan door. Maar het is goed dat we een richtinggevend document hebben voor de gemeentelijke omgevingsvisies en een lobby-instrument naar andere overheden.”

De visie is een opgave uit het ambitiedocument 2016-2020. In 2016 is dit ambitiedocument door de gemeente vastgesteld. Het doel van het ambitiedocument is onder anderen om meer werkgelegenheid te creëren dat bij onze inwoners past.

De ontwikkelruimte in de Ruimtelijke Strategische Visie

De ontwikkelruimte staat in relatie tot de 3 economische speerpunten Agribusiness, Economie en logistiek en Recreatie en toerisme. Bereikbaarheid en behoud van kwaliteit van het landschap neemt daarbij een prominente plaats in.

In de regio zijn kansrijke ontwikkellocaties voor attractie- en verblijfsrecreatie benoemd. Dit is onder anderen om investeerders naar onze regio te trekken. Voor tuinbouwgebieden zijn wegaansluitingen op N-wegen geagendeerd. Naast de regionale bedrijventerreinen, is de behoefte groot om ruimte te bieden aan middelgrote bedrijven op lokale bedrijventerreinen. Inpassing van teeltondersteunende voorzieningen vraagt aandacht.

De belanghebbenden voor het Ruimtelijke Strategische Visie

De visie is met name van belang voor ondernemers. Voor hen wordt duidelijk wat de ontwikkelmogelijkheden zijn voor ondernemingen.

Voor inwoners draagt de visie bij aan een prettige woon- en leefomgeving. Een van de doelstellingen dat ook al in het ambitiedocument 2016-2020 stond, is om meer werkgelegenheid te creëren dat past bij de inwoners van Regio Rivierenland.

De status van de Ruimtelijke Strategische Visie

De Ruimtelijke Strategische Visie is een product van de gemeenten. Met de visie kunnen de gemeenten het gesprek aangaan met de provincie en zo nodig met andere overheden om resultaten te bereiken. Veel aspecten van de visie worden uitgewerkt in regionale uitvoeringsprogramma’s, zoals het regionale mobiliteitsplan, de Regionale Energiestrategie (RES) en het proces van de huisvesting van arbeidsmigranten.

Gemeenten vertalen de visie gedeeltelijk in de gemeentelijke omgevingsvisie. Andere zaken worden geagendeerd in de regionale speerpuntenberaden en de portefeuillehoudersoverleggen Wonen, Infrastructuur en Duurzaamheid.