NIEUWS

RES1.0
Op de kaart: Regio Rivierenland met daarop bestaande en geplande windturbines en de in RES 1.0 genoemde kansrijke gebieden voor nieuwe windturbines

Res 1.0 FruitDelta Rivierenland vastgesteld

Er is duidelijkheid over de opwek van duurzame energie via zonnevelden en windmolens. De gemeenten van Regio Rivierenland, Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland keurden de Regionale Energie Strategie (RES) goed. Het plan geeft duidelijkheid over hoeveel duurzame energie we in 2030 regionaal willen opwekken en welke plekken in het Rivierenland daarvoor geschikt zijn.

Besluitvorming RES 1.0
De afgelopen weken is de ambitie van de RES 1.0 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, Provinciale Staten van Gelderland en de acht gemeenteraden. Hierbij zijn enkele moties en amendementen aangenomen die worden betrokken bij het proces op weg naar RES 2.0.

In twee gemeenten is tijdens de besluitvorming de lokale bijdrage aan de regionale ambitie naar beneden bijgesteld. Dit betreft de gemeenten Buren en Culemborg:

  • Culemborg heeft de oppervlakte zon-op-grote-daken verhoogd en de oppervlakte zonnevelden verlaagd. Het aandeel van de gemeente Culemborg in het bod RES 1.0 wordt hiermee verlaagd van 0,097 naar 0,090 TWh;
  • In Buren is het aandeel wind uit de lokale bijdrage aan het RES-bod gehaald. De oppervlakten zonneveld en zon-op-grote-daken zijn verhoogd. Het aandeel van de gemeente Buren in het bod RES 1.0 wordt hiermee verlaagd van 0,218 naar 0,154 TWh.
    Het RES-bod van 1,2 TWh blijft ongewijzigd gezien de risicomarge waar rekening mee is gehouden. Het totaal van de in de RES 1.0 onderbouwde lokale ambities was 1,33 TWh. Met bovengenoemde wijzigingen komt het totaal van de lokale ambities op 1,24 TWh.

Mogelijke beperkingen in realiseren ambitie
Of de totale ambitie van 1,2 TWH in 2030 wordt gehaald moet nog blijken. Aanpassingen in de uitvoering of het tempo daarvan kan bijvoorbeeld nodig zijn door nu nog onzekere factoren,zoals een radarpost in het westelijke deel van Rivierenland en de Wespendief in het oostelijke deel van Rivierenland bij Neder-Betuwe. Ook wordt het cruciaal om de beschikbare netcapaciteit slim en efficiënt te gebruiken en regionaal goede afspraken te maken waar en in welke volgorde duurzame opwek (zon en wind) worden aangesloten. Door dit af te stemmen op de netcapaciteit die er al is en nog bij komt de komende jaren, verhogen we de slagingskans van ons RES-ambitie.

Andere randvoorwaarden voor realisatie zijn: een verbetering van het subsidiesysteem: “Stimulering Duurzame Energieproductie en klimaattransitie” (SDE), het betrekken van inwoners bij de verdere uitwerking en uitvoering van plannen en voldoende capaciteit (mensen) bij gemeenten en netbeheerder.

Nationaal Programma RES
Het Nationaal Programma RES (NP RES) ondersteunt de regio’s bij het maken van hun Regionale Energiestrategie. NP RES geeft in een stand van zaken (de ‘foto’) twee keer per jaar een blik op waar de 30 RES-regio’s staan in het proces op weg naar 2030.

Meer weten over de RES FruitDelta Rivierenland? Kijk op de website.

Publicatiedatum: 14 juli 2021