NIEUWS

RES 1.0

RES 1.0 klaar en openbaar

Rivierenland schakelt over op duurzame energie met 1,2 TWh duurzame opwek in 2030  

13 april  2021 – Rivierenland zet in totaal in op 191 hectare zon op dak, 249 hectare aan zonnevelden en 49 windturbines in 2030. Dit is te lezen in de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van RES FruitDelta Rivierenland en het resultaat van een twee jaar durende verkenning van mogelijkheden door inwoners samen met de acht gemeenten, provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Greenport Gelderland, Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland, Liander, VNO-NCW Rivierenland en Gebiedscoöperatie Rivierenland.

De RES 1.0 is het vervolg op het Concept RES van 2020, die bestond uit al gerealiseerde en geplande projecten voor zon en wind. In de RES 1.0 is dit aangevuld met nieuwe kansen voor wind en zon richting 2030. Met deze ambitie zet Rivierenland voor nu in op het opwekken van 1,2 TWh duurzame elektriciteit en een CO2 vermindering van 34% in 2030. Daarmee wordt een flinke stap gezet, maar is de regio er nog niet. In het Gelders Energie Akkoord (GEA) is een CO2 vermindering van 55% in 2030 afgesproken. Naast verminderen van energieverbruik, zal in de komende jaren daarom ook verder worden gewerkt aan aanvullende maatregelen.

Samen optrekken
Het klimaatvraagstuk dringt diep door in het persoonlijk leven van onze inwoners. Het beperken van energieverbruik, het aanpassen aan veranderende klimaatomstandigheden en het opwekken van duurzame energie raakt ieders huishouden, portemonnee en leefomgeving. Daar kunnen we niet zorgvuldig genoeg mee omgaan. Inwoners, organisaties en ondernemers praten daarom vanaf dag één mee over dit vraagstuk in Rivierenland.

600 bouwers, 2.350 toetsers
De RES 1.0 is tot stand gekomen dankzij de inbreng van 600 personen. In vier rondes van ruimteateliers in alle acht gemeenten, hebben zij stapsgewijs een proces doorlopen. Met het landschap als uitgangspunt onderzochten zij vragen als: Waar in de regio is ruimte voor het opwekken van elektriciteit? Om hoeveel ruimte gaat het? Hoe past wind- en zonne-energie in deze gebieden in het landschap? Zijn deze gebieden maatschappelijk gezien geschikt? Daarnaast is ook onderzocht of het financieel haalbaar is en wat het betekent voor de capaciteit van het energienet in Rivierenland.

Met een regio brede enquête waarbij 2.350 inwoners van Rivierenland hun mening gaven over het opwekken van duurzame energie via wind en zon, is tot slot getoetst of de uitgewerkte denkrichting in lijn is met de beleving van willekeurige inwoners. Een soort validatie bij mensen die niet noodzakelijkerwijs kennis hebben over het doorlopen proces of de RES. De resultaten geven aan dat willekeurige inwoners in grote lijnen hetzelfde denken over de energietransitie en de meest wenselijke locaties voor het opwekken met wind en zon als inwoners die (intensief) betrokken waren bij de ruimteateliers. Dit bevestigt dat Rivierenland met de RES 1.0 op de juiste weg zit.
Tussen april en 1 juli wordt een besluit over de RES 1.0 genomen door de gemeenteraden van de acht gemeenten in Rivierenland, het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland en Provinciale Staten. Op 1 juli wordt de RES 1.0 ingeleverd bij het Nationaal Programma RES.

Het vervolg
Met de RES 1.0 is de samenwerking van partners in de energietransitie in Rivierenland uit de startblokken. Nu is het de uitdaging om met elkaar de stap richting (verdere) realisatie te zetten. Participatie van inwoners en bedrijven wordt daarbij nóg belangrijker. Richting 2023 wordt een RES 2.0 opgesteld, waarbij aandacht is voor de behaalde resultaten, maar ook nieuwe inzichten voor elektriciteit en warmte een plek krijgen. Net als veranderende (markt) omstandigheden en nieuwe samenwerkingsprojecten. Ook wordt met een Samenwerkingsagenda gewerkt aan belangrijke thema’s als energiearmoede, -besparing en innovatie.

RES 1.0 Rivierenland in cijfers

  • 1,2 TWh opgewekt door middel van zon op grootschalig dak, zonnevelden en windturbines in 2030;
  • Realiseren van de ambities in het RES 1.0 bod betekent, inclusief besparing, een vermindering van CO2 uitstoot van 34%. Doelstelling is 55% reductie in 2030;
  • Concept RES bestond uit 0,632 TWh op basis van bestaande en geplande windturbines en zonneweides. Streven was een verdubbeling van de ambitie in RES 1.0. Dit is gelukt. Met 1,2 TWh presenteert RES Rivierenland een robuuste en reële ambitie.

Het RES 1.0-bod van 1,2 TWh is opgebouwd uit:

  • 0,301 TWh uit zon op grote daken: van 37 hectare in 2020 naar 191 hectare in 2030;
  • 0,283 TWh uit zonnevelden: van 49 hectare in het concept RES (bestaand en in ontwikkeling) naar 249 hectare in 2030;
  • 0,750 TWh uit windturbines: van 32 in het concept RES (bestaand en in ontwikkeling) naar 49 turbines (17 nieuw).

Doordat de RES nu nog in de planfase zit is er rekening gehouden met een risicomarge.

Over de Regionale Energie Strategie (RES)
Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Op 1 juli 2021 moet elke RES-regio het RES 1.0 bod gereed hebben, waarin de gebieden bestempeld tot zoeklocaties omschreven worden als ook de hoeveelheid TWh de regio denkt op deze locaties op te kunnen wekken. De 30 RES regio’s is gevraagd samen minimaal 35 TWH op te wekken op land.

Het RES 1.0 document leest u hier.