Project

Regionale Energiestrategie

Volle kracht vooruit….

In april 2016 tekende Nederland het klimaatakkoord in Parijs. De landelijke belofte om in 2050 energieneutraal te zijn is het resultaat. Dat lijkt ver weg, maar vraagt nu al om keuzes. Niet alleen op landelijk niveau, ook regionaal en lokaal moeten we vaart maken en op volle kracht vooruit. Rivierenland is een van de regio’s die een Regionale Energiestrategie opstelt, waarin we de kansen van onze regio om in 2050 in onze eigen energiebehoeften te kunnen voorzien blootleggen en uitdiepen.

Regionale Energiestrategie

Regionale samenwerking belangrijke voorwaarde
In het regeerakkoord is de energieneutrale opgave op regioniveau weggelegd, omdat deze voor individuele partijen te omvangrijk en te kostbaar is om zelfstandig te realiseren. Samenwerking is het sleutelwoord. Met een Regionale Energiestrategie worden opgaven, trends, consequenties en keuzes inzichtelijk gemaakt en vertaald naar projecten en samenwerkingsverbanden. Partijen in de regio kunnen elkaar helpen de bakens te verzetten door over de grenzen van hun grondgebied/organisatie heen te kijken. Samen kunnen zij investeren, innovatieve ideeën de ruimte geven en taken onderling verdelen op basis van kennis en kunde. Zo gaan we efficiënt om met beschikbare personele capaciteit, financiële middelen én ruimte om zowel individuele als gebiedsgerichte ambities te realiseren.

Forse opgave in deze regio
Er ligt een forse opgave voor de regio Rivierenland. We verbruiken de meeste energie van de Gelderse regio’s. Dit vraagt om een grootscheepse aanpak. Door de krachten op regionale schaal te bundelen kunnen we vaart erin brengen en onze bijdrage leveren aan de nationale doelen.

Energie besparen en zelf duurzaam opwekken
Zelfs als we krachtig inzetten op energiebesparing, hebben we nog steeds alle vormen van duurzame energie nodig om als regio in 2050 energieneutraal te kunnen zijn. Tevens is het noodzakelijk dat we het roer omgooien en een alternatief vinden voor de fossiele brandstoffen die nog maar beperkt voorradig zijn. Het is van groot belang dat we de mogelijkheden in kaart brengen die onze regio in huis heeft om duurzame energie op te wekken: kleinschalig en dicht bij de consument.

Een missie voor meer dan alleen overheden
De Regionale Energiestrategie beperkt zich niet tot de overheden, maar wordt opgesteld door samenwerkende partijen uit Rivierenland en ondersteunende partijen van buiten de regio. Overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek en ondernemende burgers zetten samen de zeilen bij om de huidige stand van zaken in kaart te brengen en richten zich vervolgens op het opstellen van de strategielijnen, de ruimtelijke vertaling van het potentieel aan duurzame energie en een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor de korte, middellange en lange termijn.

Route

Bovenstaande afbeelding brengt in beeld welke route we gezamenlijk afleggen om belemmeringen en kansen en de bijbehorende acties en consequenties in de regio bloot te leggen om het maken van ruimtelijke afwegingen te kunnen faciliteren. In vier fasen komen we gezamenlijk tot een samenwerkingsagenda met uitvoeringsprogramma voor een energieneutrale regio in 2050 (klik om te vergroten).

Inventarisatie & analyse
De komende weken staan in het teken van de uitwerking van de concept regionale opgave, met een doorvertaling naar gemeentelijk niveau. Ook worden de thema ateliers voorbereid, gericht op glastuinbouw, gebouwde omgeving en opwekking van duurzame energie. Daarnaast gaan we in gesprek met verschillende partijen op het gebied van onder meer onderwijs en mobiliteit.

In de ateliers worden specifieke thema’s met partners uit de regio uitgediept in de periode maart – mei:
1. Glastuinbouw
2. Gebouwde omgeving: industrie en utiliteit
3. Gebouwde omgeving: woningbouw huur/particulier
4. Duurzame energie opwekking
5. Regionaal atelier waarbij de opbrengst uit voorgaande ateliers bij elkaar wordt gebracht

Alliantie & planvorming
De opbrengst uit de vorige fase wordt vertaald in een samenwerkingsagenda met uitvoeringsprogramma 2019 – 2023: hoe wordt Rivierenland in 2050 energieneutraal? Hierin worden de strategielijnen, afspraken en vervolgstappen uitgewerkt in projecten en partners. Het opstellen van de visie en uitwerking in de uitvoeringsagenda zal gebeuren in de periode juni – december 2018. In deze fase vindt ook de ruimtelijke vertaling van de opgave plaats.

Besluitvorming
In deze fase wordt in de eerste helft van 2019 de strategie verankert in een vastgestelde samenwerkingsagenda met bijbehorend uitvoeringsprogramma. In deze fase komt het aan op het borgen van blijvende samenwerking tijdens de uitvoeringsfase.

Uitvoering
Deze fase concentreert zich vanaf medio 2019 op uitvoering, financiering en monitoring. Waar nodig wordt het gezamenlijke uitvoeringsprogramma aangepast, in blijvende samenwerking met de stakeholders. Ervaringen van pilotregio’s leert dat er een doorlooptijd van minimaal 1,5 jaar nodig is voor het hele traject. Daarnaast is het belangrijk om gezien de samenwerking met meerdere partijen het proces flexibel in te richten om zo nodig bij te kunnen sturen.

Klik hier voor meer informatie en alle relevante documenten en nieuwsberichten >>