NIEUWS

Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022 2025

REGIOGEMEENTEN WERKEN GERICHT SAMEN OM ECONOMISCHE AMBITIES TE REALISEREN

Rivierenland, januari 2022 – Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de vaststelling op 12 januari 2022 door het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland bekrachtigd. Met de uitvoering van dit ambitiedocument wordt in de komende jaren gericht samengewerkt aan het creëren van een optimale balans tussen economische groei en de brede welvaart in de regio Rivierenland. Het Regionaal Stimuleringsfonds, de doorontwikkelde versie van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) uit 2016, is een wederom belangrijk als instrument om de nieuwe ambities van het Regionaal Economisch Ambitiedocument in samenwerking met partners uit de regio te verwezenlijken.

Het ambitiedocument focust zich op drie economische speerpunten, als aanjagers van de brede welvaart in de regio. Per economisch speerpunt zijn opgaven en uitdagingen geformuleerd om de ambities te verwezenlijken. Deze opgaven en uitdagingen worden samen met samenwerkingspartners en andere organisaties op het gebied van onderwijs en onderzoek, ondernemers en ondernemende inwoners opgepakt, in de vorm van concrete programma’s, projecten en samenwerkingen.

De drie speerpunten zijn:
Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven; met de ambitie tot verduurzaming van de krachtige banenmotor in de regio: hierbij wordt ingezet op een toekomstbestendig logistiek ecosysteem en het stimuleren van vitale werklocaties. Samen met ondernemersverenigingen, VNO-NCW en andere regionale O’s wordt ingezet op zowel verduurzaming als innovatie. Dit zijn belangrijke opgaven voor het MKB in de regio. Enerzijds gebeurt dit via het Regionaal Stimuleringsfonds, anderzijds bijvoorbeeld door het stimuleren van meer samenwerking op (en tussen) werklocaties in de regio.

Agribusiness; met de ambitie om te excelleren binnen de Europese thuismarkt tot renderende innovatieve ketens binnen glastuinbouw, fruitteelt, paddenstoelenteelt en laanboomteelt. Om dit te kunnen realiseren wordt nadrukkelijk met de regionale partners gewerkt aan het versterken van de innovatiekracht. Om bijvoorbeeld aan de opgave ontwikkelen en benutten arbeidspotentieel te werken, worden de Fruit Tech Campus en het Laanboomhuis verder ontwikkeld tot ontmoetingsplek voor kennisontwikkeling en kennisdeling.

Recreatie & Toerisme; met de ambitie tot regionale economische groei van recreatie en toerisme in Rivierenland voor bezoekers van inwoners, zodanig dat jaarrond een optimale balans is tussen aanbod van vrijetijdsbeleving, toeristische druk en draagkracht van de omgeving. Om deze ambitie te verwezenlijken wordt o.a. met gerichte streekpromotie via verschillende communicatiekanalen gewerkt aan de opgave regiopromotie. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een kwalitatieve en kwantitatieve stijging van het aantal dagattracties en verblijfaccommodaties binnen de Regio.

Mijlpaal regionale samenwerking
Regiovoorzitter Hans Beenakker, voorzitter FruitDelta Rivierenland en Regio Rivierenland: “Om lokaal ambities te verwezenlijken, is regionale samenwerking essentieel. De basis voor deze samenwerking hebben we opnieuw vastgelegd in het nieuwe Regionaal Economisch Ambitiedocument, dat we vervolgens ook weer in samenspraak met onze samenwerkingspartners willen gaan uitvoeren. Dit nieuwe ambitiedocument is een bijzondere mijlpaal die we ondanks de corona pandemie toch met input van onze partners hebben weten te realiseren. Ik ben er dan ook trots op dat we die manier van samenwerken binnen FruitDelta Rivierenland allemaal willen continueren. Juist in tijden waarin veel economische sectoren het ongekend moeilijk hebben, is het belangrijk om samen een actueel en gericht ambitiedocument te hebben. Het houdt rekening met de gevolgen van deze crisis en zet daarbij vooral in op innovatie en toekomstbestendigheid, met oog voor een evenwichtige balans.”

Regionaal Stimuleringsfonds
Om, gekoppeld aan de opgaven, projecten aan te jagen, is er het Regionaal Stimuleringsfonds als opvolger van het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Hans Beenakker: “Met het Regionaal Stimuleringsfonds hebben we een waardevol instrument om ondernemers en inwoners in de regio te stimuleren tot innovatie, verduurzaming en intensievere samenwerking. Met de doorontwikkeling van dit fonds worden verbeterpunten vanuit het eerdere RIF doorgevoerd en blijven de positieve punten zoals de slagkracht en effectiviteit van het vorige fonds behouden voor de regio. In overleg met de huidige Economic Board leden werken we aan doorontwikkeling van de board.“

Elke gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor het opzetten van een fonds om de economie te stimuleren. Zeven van de acht gemeenteraden dragen jaarlijks twee euro per inwoner bij en beoordelen de projecten vanuit een regionale context met inzet van de Economic Board. In de gemeente West-Betuwe vindt beoordeling en financiering van projecten vanuit een lokale context plaats, waarbij afstemming wordt gezocht met de Economic Board.

Publicatiedatum:  14 januari 2022