Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025

Regionaal Economisch Ambitiedocument vastgesteld

Het bestuur van Regio Rivierenland heeft het nieuwe Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 (klik om te openen) ter besluitvorming naar de gemeenteraden gestuurd (fase 4) en inmiddels hebben alle acht gemeenten hier positief over besloten. Hierdoor heeft het Algemeen Bestuur (AB) van Regio Rivierenland het ambitiedocument in de vergadering van 12 januari 2022 officieel kunnen vaststellen. Daarmee is het ambitiedocument operationeel geworden. De speerpunten van het nieuwe ambitiedocument zijn Agribusiness, Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven en Recreatie & Toerisme. Ook bij het nieuwe ambitiedocument is weer gekozen voor een financieringsinstrument om projecten aan te kunnen jagen. Hiervoor is na vijf jaar het Regionaal Investeringsfonds (RIF) geëvalueerd en dat heeft geresulteerd in het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF, zie pag. 19 ambitiedocument). Het RSF wordt medio 2022 operationeel en daarover zullen we dan uitgebreid in de (regionale) media communiceren.

Bekijk hieronder de videoboodschap van voorzitter Hans Beenakker over het nieuwe Regionaal Economisch Ambitiedocument.

Volgende fase: de gebiedsagenda

Nu kan gestart worden met fase 5, waarbij het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 input vormt voor een regionaal economische agenda. Samen met de verbonden partijen zal hier invulling aan worden gegeven. Deze regionaal economisch agenda is een bouwsteen voor de strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2030. De gebiedsagenda wordt gemaakt op basis van overeenkomende belangen en integrale opgaven van samenwerkende gemeenten, provincie Gelderland, regionale partners en (georganiseerde) inwoners.

Voortzetten regionale economische samenwerking

In 2020 is het proces gestart om de regionale economische samenwerking door te zetten en een nieuw Regionaal Economisch Ambitiedocument op te stellen. Verschillende partijen hebben hiervoor een bijdrage aan geleverd door te participeren in een bepaalde fase (zie hieronder). Bij het nastreven van duurzame, brede welvaart houden we in het proces rekening met de brede context van de regio. Het resultaat is een gedragen Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025. Daardoor komt FruitDelta Rivierenland ook beter op de kaart te staan bij de Provincie Gelderland, het Rijk en in Brussel.

Proces in vijf fasen

Het proces om tot een Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 te komen is verdeeld in vijf fasen. Wij lichten de fasen hieronder toe. Klik op de afbeelding om hem te vergroten. Of klik hier.

Het Dagelijks Bestuur gaf een extern bureau – het samenwerkingsverband BCI en Haskoning/DHV – opdracht voor het uitvoeren van de evaluatie (fase 2). Met de betrokken wethouders, ambtenaren en de O’s worden afspraken gemaakt voor een (digitaal) interview. De gemeenteraden worden bij dit proces betrokken via een websurvey. Vanwege een zorgvuldig besluitvormingsproces en de omschakeling in werkwijze door het coronavirus loopt de uitvoering van fase 2 een vertraging op van enkele maanden.

Fase 1

mei 2019 t/m maart 2020

In fase 1 is een procesaanpak ontwikkeld. Daarop hebben alle gemeenten van Regio Rivierenland akkoord gegeven. Vervolgens deed het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland dat ook. Tevens is afgestemd met onze verbonden partijen.
>> Klik hier voor de integrale procesaanpak.

Fase 2

april t/m september 2020

Zie visuals hieronder.

Op 8 april 2020 gaf  het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland o.b.v. het akkoord van de gemeenten opdracht tot de uitvoering van fase 2. Hierin wordt o.b.v. evaluatie en cijfermatige analyse nagegaan of bijsturing van het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 en het Regionaal Investeringsfonds (RIF) nodig is. Dit onderzoek zal meer inzichten geven in de ontwikkeling van de drie speerpunten, ook ten opzichte van andere regio’s.

Royal Haskoning DHV en Buck Consultants International voeren twee onderdelen van het onderzoek uit. De verkenning van opgaven van beleidsdomeinen en stakeholders in de regio (een omgevingsanalyse) wordt onder coördinatie van het AB van Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland uitgevoerd. 

Fase 2: onderzoek

Royal Haskoning DHV en Buck Consultants International maken:

  1. een evaluatie van het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 en het RIF (samen het regionale uitvoeringsprogramma) met als centrale vraag: hoe kijken raadsleden, bestuurders en regionale partners tegen het regionale uitvoeringsprogramma aan qua focus, aanpak (de acht opgaven) en betrokkenheid?
    >> Klik hier om de evaluatie te lezen;
  2. een cijfermatige analyse van trends en ontwikkelingen in de samenleving: de economische structuur in relatie brengen met de arbeidsmarkt, het vestigingsklimaat en de leefomgeving.
    >> Klik hier om de analyse te lezen.

Fase 3

oktober 2020 t/m mei 2021

In deze fase ontwikkelen de overheid en regionale partners in FruitDelta Rivierenland de ambitie voor de periode 2022-2025. De resultaten en aanbevelingen van fase 2 zijn input voor het ontwikkelen van het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 in fase 3. De resultaten van fase 2 worden eerst aangeboden aan de acht regiogemeenten en partners, voordat het Algemeen Bestuur besluit om aan fase 3 invulling te geven.

Fase 4

juni 2021 t/m januari 2022 

In deze fase legt het AB van Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland het nieuwe ambitiedocument voor besluitvorming voor aan de gemeenteraden. Tegelijkertijd checken onze verbonden partijen het bij hun besturen. Op 12 januari 2022 heeft het AB het nieuwe ambitiedocument officieel vast kunnen stellen en daardoor is het ambitiedocument 2022-2025 operationeel geworden.

Fase 5

januari 2022 t/m juli 2022

In deze fase werken alle partijen toe naar een integrale FruitDelta Rivierenland-agenda Economie, waarvoor het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 input vormt. Deze fase wordt afgerond met een intentieverklaring van overheden en regionale partners voor gezamenlijke agendapunten.

Fase 2 proces vervolg Regionaal Economisch Ambitiedocument

(Klik op afbeeldingen om te vergroten)

Contactpersoon

Marien Borgstein is contactpersoon voor vragen over het Regionaal Economisch Ambitiedocument.

E-mail: mborgstein@regiorivierenland.nl