Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025

Update Regionaal  Economisch Ambitiedocument

Het bestuur van Regio Rivierenland heeft een nieuw Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 ter besluitvorming naar de gemeenteraden gestuurd. De speerpunten van het nieuwe ambitiedocument zijn Agribusiness, Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven en Recreatie & Toerisme. Het ambitiedocument ligt nu ter besluitvorming bij de regiogemeenten. Daarna kan het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland het ambitiedocument later in dit jaar naar verwachting definitief vaststellen. Na vaststelling door het Algemeen Bestuur zal vervolgens gestart worden met fase 5, waarbij het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 input vormt voor een regionaal economische agenda. Samen met de verbonden partijen zal hier invulling aan worden gegeven. Deze regionaal economisch agenda is een bouwsteen voor de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2030. De gebiedsagenda wordt gemaakt op basis van overeenkomende belangen en integrale opgaven van samenwerkende gemeenten, provincie Gelderland, regionale partners en (georganiseerde) inwoners.

Samenwerken aan de ontwikkeling van Rivierenland

De gemeenten in regio Rivierenland werken al jarenlang samen. Sinds 2016 gebeurt dit onder de noemer FruitDelta Rivierenland en op basis van het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 met bijbehorend uitvoeringsprogramma. Samen met ondernemers, onderwijs/onderzoek, organisaties en ondernemende inwoners (de O’s) werken de acht gemeenten samen op economisch beleid om duurzame, brede welvaart te stimuleren. Het ambitiedocument is de bouwsteen van de gemeenten voor afstemming met de andere O’s. Dit gebeurt in relatie tot  drie regionale economische speerpunten.

Een belangrijk instrument om de gezamenlijke ambities te realiseren, is het Regionaal Investeringsfonds (RIF), waarmee economische innovatie in de regio wordt gestimuleerd. Uit de evaluatie van het vorige ambitiedocument is gebleken dat de nieuwe vorm van samenwerking succesvolle resultaten heeft opgeleverd voor de gemeenten in de afgelopen vier jaar, waaronder de Regio Deal, de Ruimtelijke Strategische Visie, het Uitvoeringsplan Mobiliteit (met het Mobiliteitsfonds), en de ruim 100 gehonoreerde RIF-aanvragen van ondernemers, ondernemende inwoners die met een innovatief idee de regio tot bloei laten komen met hun project. Nagenoeg alle projecten in het uitvoeringsprogramma zijn uitgevoerd in de afgelopen jaren.

Vier jaar RIF: terugblik 2017-2020

De resultaten van vier jaar RIF zijn samengebracht in de rapportage ‘Terugblik 2017-2020’. Het AB van Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland stelde deze rapportage in mei 2021 vast en stuurde hem ter kennisname naar de raden. Ook de Economic Board blikt – met deze videoboodschap – terug op vier jaar RIF

Continueren regionale economische samenwerking

In 2020 is het proces gestart om de regionale economische samenwerking door te zetten en een nieuw Regionaal Economisch Ambitiedocument op te stellen. Dit is een open proces, waarvan de uitkomst niet vastligt. Partijen kunnen er een bijdrage aan leveren door te participeren in een bepaalde fase (zie hieronder). Bij het nastreven van duurzame, brede welvaart houden we in het proces rekening met de brede context van de regio. Het resultaat is een gedragen Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025. Daardoor komt FruitDelta Rivierenland bovendien beter op de kaart te staan bij de Provincie Gelderland, het Rijk en in Brussel.

Proces in vijf fasen

Het proces om tot een Regionaal Economisch Ambitiedocument 2021-2024 te komen is verdeeld in vijf fasen. Over deze procesaanpak hebben de acht gemeenteraden positief besloten. Het ziet er als volgt uit. Wij lichten de fasen hieronder toe. Klik op de afbeelding om hem te vergroten. Of klik hier.

Het Dagelijks Bestuur gaf een extern bureau – het samenwerkingsverband BCI en Haskoning/DHV – opdracht voor het uitvoeren van de evaluatie (fase 2). Met de betrokken wethouders, ambtenaren en de O’s worden afspraken gemaakt voor een (digitaal) interview. De gemeenteraden worden bij dit proces betrokken via een websurvey. Vanwege een zorgvuldig besluitvormingsproces en de omschakeling in werkwijze door het coronavirus loopt de uitvoering van fase 2 een vertraging op van enkele maanden.

Fase 1

mei 2019 t/m maart 2020

In fase 1 is een procesaanpak ontwikkeld. Daarop hebben alle gemeenten van Regio Rivierenland akkoord gegeven. Vervolgens deed het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland dat ook. Tevens is afgestemd met onze verbonden partijen.
>> Klik hier voor de integrale procesaanpak.

Fase 2

april t/m september 2020

Zie visuals hieronder.

Op 8 april 2020 gaf  het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland o.b.v. het akkoord van de gemeenten opdracht tot de uitvoering van fase 2. Hierin wordt o.b.v. evaluatie en cijfermatige analyse nagegaan of bijsturing van het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 en het Regionaal Investeringsfonds (RIF) nodig is. Dit onderzoek zal meer inzichten geven in de ontwikkeling van de drie speerpunten, ook ten opzichte van andere regio’s.

Royal Haskoning DHV en Buck Consultants International voeren twee onderdelen van het onderzoek uit. De verkenning van opgaven van beleidsdomeinen en stakeholders in de regio (een omgevingsanalyse) wordt onder coördinatie van het AB van Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland uitgevoerd. 

Fase 2: onderzoek

Royal Haskoning DHV en Buck Consultants International maken:

  1. een evaluatie van het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 en het RIF (samen het regionale uitvoeringsprogramma) met als centrale vraag: hoe kijken raadsleden, bestuurders en regionale partners tegen het regionale uitvoeringsprogramma aan qua focus, aanpak (de acht opgaven) en betrokkenheid?
    >> Klik hier om de evaluatie te lezen;
  2. een cijfermatige analyse van trends en ontwikkelingen in de samenleving: de economische structuur in relatie brengen met de arbeidsmarkt, het vestigingsklimaat en de leefomgeving.
    >> Klik hier om de analyse te lezen.

Fase 3

oktober 2020 t/m mei 2021

In deze fase ontwikkelen de overheid en regionale partners in FruitDelta Rivierenland de ambitie voor de periode 2020-2024. De resultaten en aanbevelingen van fase 2 zijn input voor het ontwikkelen van het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2020-2024 in fase 3. De resultaten van fase 2 worden eerst aangeboden aan de acht regiogemeenten en partners, voordat het Algemeen Bestuur besluit om aan fase 3 invulling te geven.

Fase 4

juni t/m december 2021

In deze fase legt het AB van Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland het nieuwe ambitiedocument voor besluitvorming voor aan de gemeenteraden. Tegelijkertijd checken onze verbonden partijen het bij hun besturen.

Fase 5

november 2021  t/m maart 2022

In deze fase werken alle partijen toe naar een integrale FruitDelta Rivierenland-agenda Economie, waarvoor het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2020-2024 input vormt. Deze fase wordt afgerond met een intentieverklaring van overheden en regionale partners voor gezamenlijke agendapunten.

Fase 2 proces vervolg Regionaal Economisch Ambitiedocument

(Klik op afbeeldingen om te vergroten)

Betrokkenheid gemeenteraden

De acht gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland zijn als vertegenwoordigers van alle inwoners betrokken bij de procesaanpak om te komen tot een nieuw economisch ambitiedocument. Zo vond er op 28 oktober 2019 een regionale raadsbijeenkomst plaats. Op de agenda stond het vervolg op het ambitiedocument 2016-2020. De feedback van de raadsleden is gebruikt als input voor het procesvoorstel.

In het lopende proces heeft de Regionale Agenda Commissie (RAC) een procesadviesrol over hoe de raden het beste te betrekken zijn om inhoudelijke input te leveren. In de RAC zit een afvaardiging van de acht gemeenteraden.

Contactpersoon

Marien Borgstein is contactpersoon voor vragen over het Regionaal Economisch Ambitiedocument.

E-mail: mborgstein@regiorivierenland.nl

Betrokken partijen