Projecten Regio Deal

Met een robuust portfolio van 31 projecten versterken wij de brede welvaart van iedereen in Regio Deal FruitDelta Rivierenland.
 Op deze interactieve kaart  krijg je een mooi overzicht.

Klik op de + om de korte beschrijving te lezen.

Indiener: Regionaal Werkbedrijf en Platform Onderwijs & Arbeidsmarkt (RW-POA) Rivierenland

RW-POA Rivierenland ontwikkelt een regionale agenda Onderwijs & Arbeidsmarkt voor de komende jaren.

Indiener: Stichting S-TEC

Stichting S-TEC ontwikkelt een Smart Technology Experience Centre gericht op energietransitie, waar opleiding van vakmensen, voorlichting en advies over actuele bouwoplossingen en contact met lokale technische dienstverleners worden samengebracht.

Indiener: Stichting Hub Rivierenland

Stichting Hub Rivierenland organiseert activiteiten om bedrijven met het voortgezet onderwijs te verbinden.

 Indiener: Stichting Fruit Tech Campus

Stichting Fruit Tech Campus ontwikkelt een onderwijs- en innovatieprogramma gericht op fruitteelt, waarbij onderwijs en bedrijfsleven worden verbonden.

Indiener: Werkzaak Rivierenland

Werkzaak Rivierenland verzorgt een structureel aanbod aan toekomstbestendige, adaptieve leerwerkroutes voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en experimenteert met de inzet van technologie die inclusie bevordert.

Indiener: RMC Regio Rivierenland

RMC Regio Rivierenland zet in op preventie van voortijdig schoolverlaten door samenwerking tussen scholen en ouders te bevorderen.

Indiener: Coöperatie Financieel Fit Rivierenland U.A.

Coöperatie Financieel Fit Rivierenland U.A. ontwikkelt een nieuwe regionale werkwijze gericht op vroegsignalering en schuldpreventie. Onderdelen zijn het ontwikkelen van een bedrijvendesk en het methodisch aansluiten bij de Nederlandse Schuldhulproute.

Indiener: Regio Rivierenland

Regio Rivierenland ontwikkelt een regionale woonmonitor met actuele data over de regionale woningmarkt en woningbouwplannen als basis voor adaptief programmeren met daarin speciale aandacht voor kwetsbare groepen op de woningmarkt.

Indiener: Neder-Betuwe, Zaltbommel en Regio Rivierenland

Neder-Betuwe, Zaltbommel en Regio Rivierenland ontwikkelen een regionaal werkende beheerorganisatie voor de duurzame huisvesting van arbeidsmigranten.

Indiener: Regio Rivierenland

Impuls voor economische ontwikkeling door extra middelen voor het Regionaal Investeringsfonds van Regio Rivierenland.

Indiener: Betuwe Kers BV 

Betuwe Kers realiseert een gebiedseigen dagrecreatieve voorziening over Betuwse streekproducten.

Indiener: Stichting Museum Slot Loevestein 

Stichting Museum Slot Loevestein ontwikkelt het Rijksmuseum Slot Loevestein en het Natura-2000 gebied Munnikenland in samenhang door op toeristisch-recreatief gebied vanuit een integrale benadering van natuur, water en cultuur.

 Indiener:Stichting Planetary Health 

Stichting Planetary Health gaat GeoFort uitbreiden met nieuwe interactieve ervaringen en lesmodules waardoor meer bezoekers geïnspireerd worden.

Indiener: Regio Rivierenland 

Regio Rivierenland en gemeenten ontwikkelen riviereigen DNA-profielen en zetten in op verbetering van fysieke verbindingen, kwaliteitsimpulsen en nieuw aanbod langs de rivieren.

Indiener: Stichting Regionaal Bureau Toerisme Rivierenland met Uit®waarde en Wandelnet

RBT Rivierenland, Uit®waarde en Wandelnet gaan het regionale wandelnetwerk aanpassen. Wandelnet ontwikkelt samen met RBT een geel-rood gemarkeerd streekpad van circa 225 kilometer lang door de Betuwe.

Indiener: De Coöperatieve Streekmotor Puur Betuws U.A. 

Het platform Puur Betuws ontwikkelt een lokale korte voorzieningsketen van streekproducten in Rivierenland (distributie) met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Indiener: Engie & Hydreco Geomec

Engie & Hydreco Geomec ontwikkelen in Zaltbommel een warmtenet voor uitkoppeling van warmte naar glastuinbouw en woningbouw.

Indiener: Greenport Gelderland  

Een samenwerkingsverband van glastuinbouwbedrijven in Brakel realiseert energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot door onderlinge uitwisseling van energiestromen en het realiseren van een gemeenschappelijke basis om innovaties toe te passen.

Indiener: De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor U.A.

De Coöperatieve Fruitmotor richt zich op de verduurzaming van de fruitteelt. Ingezet wordt op het realiseren van een aaneengesloten netwerk in Rivierenland van bloeiende bermen en bloemstroken; de productie van zaad van inheemse wilde bloemen op 2 zorgboerderijen en een bottellijn als coöperatieve productiefaciliteit.

Indiener: GR Avri 

AVRI start met drie projecten gericht op het lokaal verwerken en opwaarderen van afvalstromen: een textielsorteercentrum; verwerking van tuinafval tot compost en regionale verwerking van grondstoffen (plastic) tot nieuwe producten.

Indiener: Waterschap Rivierenland 

Waterschap Rivierenland zet zich in voor waterbeschikbaarheid door het realiseren van waterbergingsgebieden (verbeterde sponswerking van het watersysteem), optimale inrichting van het hoofdwatersysteem (onder andere door de inlaat te verbeteren) en projecten gericht op de toepassing van waterbesparende maatregelen in de tuinbouw.

Indiener:Waterschap Rivierenland, 5 gemeenten, Provincie Gelderland

Waterschap Rivierenland ontwikkelt samen met 5 gemeenten en Provincie Gelderland een samenwerkingsagenda voor de Boven-Linge.

Indiener:8 gemeenten van Regio Rivierenland 

De 8 gemeenten van Regio Rivierenland ontwikkelen een gezamenlijk plan en agenda om de uitvoering van de regionale klimaatadaptatie strategie (RAS) op lokaal niveau te versnellen.

 Indiener:8 gemeenten van Regio Rivierenland

De 8 gemeenten geven samen uitvoering aan hun biodiversiteitsplannen.

Indiener: Regio Rivierenland

Regio Rivierenland versnelt de uitvoering van de RES door: (1) de realisatie van een community hub gericht op het informeren van inwoners; (2) de ontwikkeling van Living Labs om CO2-uitstoot te reduceren; (3) het opzetten van financieringsarrangementen met Coöperatie Energie Samen Rivierenland om energiearmoede te voorkomen en (4) het verbinden van partijen in de regio in een verkenning van de kansen, mogelijkheden en toepassing van aquathermie.

Indiener: Stichting Platform Logistieke Hotspot Rivierenland (Logistics Valley Rivierenland) 

Logistics Valley zet in op een modal shift in containervolume van de weg naar het water en doet daarvoor onderzoek bij 50 verladers en vervoerders.

Indiener: Regio Rivierenland

Versterking van samenwerking is de rode draad in de Regio Deal. De opgave ligt in het intensiveren en verdiepen van samenwerking. Op basis van de maatschappelijke opgaven uit de FruitDelta Gebiedsagenda ontwikkelen we de pentahelix governance voor de regio verder door.

Indiener: Regio Rivierenland

Regio Rivierenland zet in op een hogere betrokkenheid van burgers bij maatschappelijke opgaven. Een regionaal kennisplatform helpt inspirerende voorbeelden en best practices te delen en methoden van burgerparticipatie en overheidsparticipatie verder te ontwikkelen.

Indiener: Regio Rivierenland

De gemeenteraden zijn het kruispunt van de lokale democratie, waar burgers, bestuur en de vertegenwoordigers daartussen samenkomen. Bestaande initiatieven worden verrijkt en ondersteund. Doelstelling is een hogere tevredenheid van gemeenteraden over de invloed op verlengd lokaal bestuur in de vorm van gemeenschappelijke regelingen. De griffies zijn kartrekker.

Indiener: Regio Rivierenland

Regio Rivierenland stelt samen met de provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland en regionale partners uit de pentahelix FruitDelta Rivierenland een gebiedsagenda op, met de maatschappelijke opgaven, gezamenlijke visie en ambities voor Rivierenland tot 2030.

Indiener: Regio Rivierenland

Regio Rivierenland voert samen met haar partners het gesprek over het realiseren van een regionaal toekomstfonds om maatschappelijke ambities en innovaties te ondersteunen, breder dan alleen economisch.