NIEUWS

Handtekeningen onder Regio Deal FruitDelta Rivierenland

Rijk en regio investeren 15 miljoen euro voor stimuleren brede welvaart regio

13 juli 2020Na de ondertekening door het Rijk, zetten de vijf samenwerkende procespartners van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland op maandag 13 juli hun handtekening onder de Regio Deal: Provincie Gelderland, Regio Rivierenland, Waterschap Rivierenland, RW-POA Rivierenland en Gebiedscoöperatie Rivierenland. Met de deal, die een investering van 15 miljoen euro omvat, kunnen zij – samen met het Rijk – tal van maatschappelijke opgaven aanpakken om de welvaart van iedereen in onze regio te stimuleren. Nu er akkoord is op de financiering en de specifieke invulling van de deal, kan de uitvoering ervan starten. 

V.l.n.r.: Henk Driessen (heemraad Waterschap Rivierenland), Gerdo van Grootheest (portefeuillehouder Regio Deal Regio Rivierenland), Ben Brink (voorzitter RW-POA), Hans Beenakker (voorzitter Regio Rivierenland), Christianne van der Wal (gedeputeerde Provincie Gelderland), Janneke Hakkert (lid MT Regio Rivierenland), Natalie Bremmer-Ursinus (dealmaker Regio Deal FruitDelta Rivierenland), Arjen Gerritsen (bestuurslid Gebiedscoöperatie Rivierenland), Huug Derksen (directeur Regio Rivierenland), Willem Wieseman (hoofd strategie Provincie Gelderland)

Regio Deal: brede welvaart stimuleren
De Regio Deal is een arrangement tussen regio’s en het Rijk om de kracht van de regio’s te versterken en de brede welvaart te stimuleren. In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland als één van de 14 voorstellen om uit te werken tot een Regio Deal. Dat hebben wij succesvol gedaan. Met als resultaat een financiële injectie voor het realiseren van onze ambitie: een slimme, duurzame en inclusieve regio zijn die weerbaar en toekomstbestendig is en zelfredzaam blijft. Van de € 15 miljoen komt € 3 miljoen van Provincie Gelderland en € 4,5 miljoen van projecten die worden gefinancierd vanuit de Regio Deal. Het Rijk verdubbelt deze € 7,5 miljoen tot € 15 miljoen.

Waarin wordt geïnvesteerd?
Met de Regio Deal worden projecten medegefinancierd die bijdragen aan onze ambitie. Zij worden uitgevoerd binnen vier programmalijnen: INCLUSIEF, FRUIT, DELTA en SAMEN. Er zal worden geïnvesteerd in projecten die zich richten op het voorbereiden van Rivierenlanders op de toekomstige arbeidsmarkt (INCLUSIEF): technisch bewustzijn en praktijkgericht leren voor jongeren, financiële zelfredzaamheid van alle inwoners en duurzame huisvesting voor arbeidsmigranten. Projecten met betrekking tot het terugdringen van het relatief hoge energieverbruik en het stimuleren van innovatie en digitalisering in onze agribusiness, (agri)logistiek en recreatie en toerisme worden gesteund (FRUIT). Evenals projecten gericht op de aanpak van de effecten van klimaatverandering, zoals verdroging (DELTA). Tenslotte wordt er geïnvesteerd in de samenwerking in de regio (SAMEN): het verhogen van de betrokkenheid van inwoners bij diverse maatschappelijke opgaven en het ondersteunen van de kracht van volksvertegenwoordigers.

Brief minister aan Tweede Kamer
De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondertekenden de Regio Deal samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In een brief aan de Tweede Kamer schreef minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vorige week dat Rijk en regio met een impuls van 15 miljoen euro samen invulling geven aan de ambitie van de regio FruitDelta Rivierenland om diverse maatschappelijke opgaven aan te pakken. De minister schreef deze brief mede namens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere betrokkenen. Dit is een prachtige beloning voor de intensieve en jarenlange samenwerking binnen onze regio. En de start van een meer structurele samenwerking met Rijk en Provincie, wat nodig is om onze ambities en opgaven op de agenda te krijgen.

Procespartners zetten handtekening
Uiteraard moesten de regionale procespartners ook hun handtekening zetten onder het Regio Deal-convenant. Dat gebeurde op maandag 13 juli op een wijze die past bij dit prachtige resultaat en die recht doet aan onze regio en samenwerking: tussen de wijnranken van het Betuws Wijndomein in Erichem. Met de Regio Deal zijn alle samenwerkende O’s binnen FruitDelta Rivierenland aan zet: overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek, organisaties en ondernemende inwoners.

Opgaven hangen samen
Een krachtig samenwerkingsverband tussen verschillende disciplines was een absolute voorwaarde om kans te maken op honorering. Co Verdaas, dijkgraaf Waterschap Rivierenland: “Logisch, want de opgaven hangen samen. Zo zijn economische ontwikkelingen van directe invloed op het watersysteem. Economie, water, leefbaarheid, klimaatveranderingen… ze zijn niet los te zien van elkaar. Het zijn gezamenlijke uitdagingen.” Ben Brink, voorzitter RW-POA, kijkt met een onderwijs- en arbeidsmarktvisie: “Voor het realiseren van onze ambities zijn veel werknemers nodig die gekwalificeerd zijn voor de taken. Dit vraagt wat van het onderwijs en de arbeidsmarkt in onze regio. Neem nu de uitdagingen op het vlak van duurzaamheid; die vereisen gespecialiseerde technici.”

Samen aan de slag in de (nabije) toekomst
Het verkrijgen van een Regio Deal vormde de eerste fase, in de volgende fase worden de ideeën verder uitgewerkt in concrete projecten. Die worden na de zomer geselecteerd zodat ze in het najaar kunnen starten. Gerdo van Grootheest, portefeuillehouder Regio Rivierenland: “De Regio Deal is een versnellingsagenda. Dat betekent dat thema’s en projecten waarmee toch al is gestart of gestart zou worden, nu sneller kunnen worden uitgevoerd. We boeken sneller resultaat en hiervan profiteert de hele regio.” Christianne van der Wal, gedeputeerde: “De Regio Deal is voor mij het begin van een langjarig partnerschap. Waarin we als provincie en regionale partners ons voor lange termijn committeren aan gezamenlijke opgaven. Niet bedoeld om meer papier te produceren, maar vooral om te zorgen dat we gezamenlijk concrete oplossingen kunnen bieden aan de inwoners van de regio. Zodat we laten zien waartoe samenwerking leidt.”

Alles over de Regio Deal: www.fruitdelta.nl/regiodeal