Regionale Energiestrategie Rivierenland

In de regio Rivierenland zijn al veel partijen bij elkaar gebracht en is er veel werk verzet om een regionale energiestrategie te ontwikkelen. Dit alles om in 2050 CO2-neutraal te kunnen zijn. Met onze aanpak en werk lopen wij regionaal voorop in Nederland.

Inventarisatie & beeldvorming door energieateliers
Na de aftrap in februari is er al veel gebeurd. Zo is in beeld gebracht wat het huidige energieverbruik is, hoeveel energie er bespaard moet worden en hoeveel duurzame energie er nodig is om het resterende energieverbruik duurzaam op te wekken. In vier energieateliers zijn allerlei partijen bij elkaar gekomen om ervaringen en kennis uit te wisselen op het gebied van glastuinbouw, bestaande woningbouw en bedrijven(terreinen). De vraag die hierbij centraal staat is wat gezamenlijk opgepakt kan worden en hoe bestaande initiatieven versterkt kunnen worden.

Voortzetting en proces
Op 4 juli zijn tijdens een raadsinformatiebijeenkomst gemeenteraden en stakeholders geïnformeerd over de uitkomsten van de ateliers en de stand van zaken van de Regionale Energiestrategie.
Na de zomer volgt een periode waarin initiatieven verder worden uitgewerkt. Ook wordt een ruimtelijk proces georganiseerd, waarin potentie, ruimtelijke impact en draagvlak rondom duurzame opwekking van energie wordt verkend. Daarnaast wordt voor de regio in kaart gebracht welke warmtebronnen beschikbaar zijn als alternatief voor aardgas. Dit betreft een project van provincie Gelderland waarbij Rivierenland is gekozen als pilotregio. Om de slag naar een uitvoeringsagenda te kunnen maken stelt de provincie per 1 september een projectleider beschikbaar als tegenprestatie voor de capaciteit die door de regio wordt geleverd. Ook ondersteuning van het ruimtelijke proces is momenteel in voorbereiding.

Meer informatie:

Annemieke Spit,
Projectleider Regionale Energiestrategie
0344 – 63 85 07
06 30 55 23 25
spit@regiorivierenland.nl

Klimaatakkoord:

In Nederland zijn de klimaatafspraken die meerdere landen in Parijs hebben afgesproken, uitgewerkt in het Klimaatakkoord.

Deze richt zich op een CO2-reductie van 49% in 2030 (t.o.v. 1990). In 2050 moet Nederland helemaal CO2-neutraal zijn.