NIEUWS

Proces Strategische FruitDelta Gebiedagenda loopt

Het Algemeen Bestuur (AB) van GR Regio Rivierenland stemde op 10 februari in met de procesaanpak om tot een Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2030 te komen. Inmiddels is het proces goed op dreef en zijn we in fase 3 aangekomen. Een eerste concept Gebiedsagenda 1.0 is klaar, maar vraagt nog om een verdiepingsslag dit najaar.

Waarom nam het AB dit besluit?
GR Regio Rivierenland heeft samen met Provincie Gelderland het initiatief genomen om de bestaande samenwerking met partners in de regio nog meer te versterken. Samen met ondernemers, ambtenaren, bestuurders en raadsleden, onderwijs- en onderzoek partners, organisaties en inwonersorganisaties werken we daarom aan een Strategische FruitDelta Gebiedsagenda. Met deze gebiedsagenda willen alle partijen sneller en beter bijdragen aan de brede welvaart in de regio. Het proces wordt gefinancierd uit de financiële middelen van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland.

Wat is er tot nu gedaan?
Onder begeleiding van extern bureau Birch Consultants zijn er dit jaar diverse bijeenkomsten geweest met raadsleden, statenleden, partners en bestuurders en ambtenaren van gemeenten en provincie. Inmiddels heeft het bureau producten opgeleverd aan het kernteam Gebiedsagenda (een samenwerking tussen gemeenten, regio en provincie). Regionale processen zijn geordend, een visie en integrale doelstellingen zijn geformuleerd. Een afstemming met lopende processen, zoals het Regionale economische ambitiedocument, de Regionale Woonagenda en de agenda van RW-POA Rivierenland is uitgevoerd. Een begeleidingsgroep met diverse partners toetste de producten en gaf advies.

Verdiepingsslag
Op basis van het advies van de begeleidingsgroep voert het kernteam Gebiedsagenda momenteel een verdiepingsslag uit. De geformuleerde integrale doelstellingen vragen een concretiseringsslag: wat behoeft prioriteit, moet anders of is nodig om de visie en integrale doelstellingen tot uitvoering te brengen.

Planning
Er worden in de maand september werkbijeenkomsten voor alle partners georganiseerd. Aanmelden kan via de website van FruitDelta Rivierenland.
In oktober wordt de Gebiedsagenda 1.0 voor commitment aangeboden aan besturen van betrokken partijen. Op 3 november vindt er tussen 18.00 uur en 20.00 uur een digitale Regionale bijeenkomst plaats voor raads- en statenleden. In november wordt de Gebiedsagenda 1.0 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraden en provinciale staten. Daarna ontwikkelt de Gebiedsagenda door naar een 2.0 versie.

Meer informatie volgt binnenkort via een tweede nieuwsbrief over de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda. Lees ook de publicatie over de Gebiedsagenda in de juni editie van In Zaken Betuwe.

Publicatiedatum: 25 augustus 2021