Over FruitDelta Rivierenland

Binnen de regio FruitDelta Rivierenland werken overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek en ondernemende burgers als ‘pentahelix’ samen om het gebied te ontwikkelen en te versterken. Wij zijn een vruchtbare delta, waarvan het DNA wordt gevormd door tuinbouw, logistiek (wij zijn een logistiek kruispunt), het unieke landschap, de rijke cultuurhistorie en het prettige woonklimaat. In onze naam staat ‘Fruit’ letterlijk voor een bekend product uit onze regio. In figuurlijke zin staat het voor de opbrengsten van onze tuinbouw, agrilogistiek en toerisme. ‘Delta’ staat voor het unieke, centraal gelegen rivierenlandschap. Wij liggen middenin de Gelderse Corridor, die de Rotterdamse haven met het Duitse achterland verbindt.

FruitDelta Rivierenland richt zich op drie economische Speerpunten: Agribusiness, Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven en Recreatie & Toerisme. Als middel om de regionale ambities te realiseren, werd in 2017 het Regionaal Investeringsfonds opgericht en in 2022 de opvolger daarvan: het Regionaal Stimuleringsfonds.

Regio Rivierenland vormt het overheidsonderdeel binnen FruitDelta Rivierenland en vervult wisselend de rol van initiatiefnemer, beslisser, partner en aanjager.

Andere partners zijn onder andere Greenport Gelderland, Logistic Hotspot Rivierenland (LHR), Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland (RBT) en Regio Werkbedrijf-Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Rivierenland (RW-POA).

Speerpunt Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven

Rivierenland heeft grote waterwegen, de belangrijke snelwegen A2 en A15 en spoorwegen. Ruimte en een centrale ligging tussen Rotterdam en het Ruhrgebied met goede verbindingen kenmerken de logistieke aantrekkingskracht van deze interessante regio. Het speerpunt Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven kent de ambitie tot verduurzaming van de krachtige banenmotor in de regio: hierbij wordt ingezet op een toekomstbestendig logistiek ecosysteem en het stimuleren van vitale werklocaties. Samen met ondernemers(verenigingen) en andere regionale O’s wordt ingezet op zowel verduurzaming als innovatie. Dit zijn belangrijke opgaven voor het MKB in de regio. Enerzijds gebeurt dit via het Regionaal Stimuleringsfonds, anderzijds bijvoorbeeld door het stimuleren van meer samenwerking op (en tussen) werklocaties in de regio.

Onze ambitie: Verduurzaming van een krachtige banenmotor.

MEER OVER AMBITIES EN OPGAVEN

Speerpunt Agribusiness

De tuinbouw in Rivierenland met fruitteelt, maar ook de paddenstoelteelt, glastuinbouw en boomteelt ontwikkelt en vernieuwt zich voortdurend. Nauwe contacten met kenniscentra, zoals de Wageningen University, staan aan de bron van de ontwikkelingen. Verwerking van producten, handel en transport zorgen voor veel aanvullende werkgelegenheid. Er moet worden ingespeeld op de veranderingen in de vraag en smaak van consumenten, zodat producten doorlopend worden vernieuwd. Productiemethoden moeten worden aangepast door bijvoorbeeld de veranderingen in het klimaat. Duurzaam gebruik van het Rivierengebied en de ruimte is van groot belang voor het landschap in onze regio.

Onze ambitie: Excelleren in Europa als thuismarkt.

MEER OVER AMBITIES EN OPGAVEN

Speerpunt Recreatie & Toerisme

Het landschap, de identiteit en het imago van de regio vormen de aanleiding voor talloze recreatieve ontwikkelingen en activiteiten, zoals het Fruitcorso, Appelpop en de Bloesemtocht. De rivieren met de dijken geven ons gebied weidsheid. De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Neder-Germaanse Limes hebben sinds 2021 de Unesco Wereld Erfgoed-status, het Fruitcorso Tiel prijkt al langer op deze lijst. De ontwikkeling van Rivierenland als aantrekkelijk en interessant toeristisch recreatief gebied is een belangrijk doel. Het speerpunt Recreatie & Toerisme heeft als ambitie regionale economische groei van recreatie en toerisme in Rivierenland voor bezoekers van inwoners, op zo’n manier dat er jaarrond een optimale balans is tussen aanbod van vrijetijdsbeleving, toeristische druk en draagkracht van de omgeving. Met o.a. gerichte streekpromotie via verschillende communicatiekanalen wordt gewerkt aan bijvoorbeeld de opgave Regiopromotie.

Onze ambitie: Regionale economische groei.

MEER OVER AMBITIES EN OPGAVEN

Dit is Regio FruitDelta Rivierenland