NIEUWS

Vincent van Neerbos (rechts), lid Algemeen Bestuur Regio Rivierenland en portefeuillehouder Recreatie en Toerisme, ondertekende maandag 21 juni namens de acht Regiogemeenten de samenwerkingsafspraken samen met Richard de Bruin (links), directeur Stichting Bureau Toerisme. Foto: Fotobureau Raphael Drent.

Nieuwe samenwerkingsafspraken Regio Rivierenland en Stichting Bureau Toerisme Rivierenland bekrachtigd

De acht gemeenten van Regio Rivierenland en Stichting Bureau Toerisme Rivierenland hebben maandag 21 juni hun handtekening gezet onder de nieuwe samenwerkingsafspraken. Dit is gebeurd nadat de samenwerkingsafspraken door de colleges van de Regiogemeenten zijn vastgesteld. Samen werken zij aan een aantrekkelijk Rivierenland voor inwoners en toeristen.

De samenwerkingsafspraken vervangen de in 2017 gemaakte prestatieafspraken met Bureau Toerisme Rivierenland, de nieuwe naam van Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland. De afspraken sluiten aan op de eerder bepaalde vijf versnellingsopgaven. De acht gemeenten stellen jaarlijks € 1,06 per inwoner beschikbaar aan het BTR voor het realiseren van de activiteiten zoals opgenomen in een jaarlijks op te stellen jaarplan. De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd.

Focus op versnellingsopgaven
De nieuwe samenwerkingsafspraken sluiten aan bij het Regionaal economisch ambitiedocument 2022-2025, dat nu ter besluitvorming bij de gemeenteraden ligt en bestaan uit een programmatische en een reguliere component. Binnen het programma wordt ingezet op eerdergenoemde vijf versnellingsopgaven: Rivierbeleving & Recreatieplassen, Gastvrije Binnensteden, Agrotoerisme, Cultuurhistorische Landmarks en Regiopromotie. De inhoudelijke vertaalslag wordt jaarlijks gemaakt in het gezamenlijk op te stellen jaarplan, dat de basis vormt voor de activiteiten van Bureau Toerisme Rivierenland.

Voordelen
Deze werkwijze heeft meerdere voordelen: door jaarlijks per versnellingsopgave resultaten voor het Bureau Toerisme Rivierenland te benoemen, kan goed worden ingespeeld op veranderingen in de markt en inzicht. Bovendien is Bureau Toerisme Rivierenland aanspreekpunt onder andere op het gebied van marketing en promotie voor Provincie Gelderland, het Rijk en de Euregio. Vanuit deze rol kan Bureau Toerisme Rivierenland projecten realiseren voor de regio. Daarmee ontstaat een multiplier op de structurele financiële bijdrage vanuit de gemeenten en wordt met deze bijdrage een groter resultaat bereikt voor de regio. Naast de programmatische aanpak -met de versnellingsopgaven- wordt ingezet op een aantal reguliere activiteiten, waaronder de organisatie van een jaarlijks netwerkevenement voor de hele toeristisch recreatieve sector.

Publicatiedatum: 23 juni 2021