NIEUWS

Bestuur Regio Rivierenland stuurt nieuw ambitiedocument om de regionale economie toekomstbestendig te maken naar gemeenteraden

FruitDelta Rivierenland gaat voor toekomstbestendigheid regionale economie en stimuleren brede welvaart

Het bestuur van Regio Rivierenland heeft een nieuw Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 ter besluitvorming naar de gemeenteraden gestuurd. De speerpunten van het nieuwe ambitiedocument zijn Agribusiness, Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven en Recreatie & Toerisme. Het ambitiedocument bevat meteen ook een voorstel voor het doorontwikkelen van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) in een Regionaal Stimuleringsfonds vanaf 2022 met een verlaagde inleg van 2 euro per inwoner. Dit komt overeen met het advies van de Economic Board.

Sinds 2016 werken de gemeenten in de regio samen op economisch gebied met behulp van de economische speerpunten en het fonds. Ook is er een Economic Board opgericht van Rivierenlanders, die het bestuur van de Regio van adviezen voorziet. Uit de evaluatie van het Ambitiedocument 2016 2020 is gebleken dat de nieuwe vorm van samenwerking succesvolle resultaten heeft opgeleverd voor de gemeenten in de afgelopen vier jaar, waaronder de Regio Deal, de Ruimtelijke Strategische Visie, het Uitvoeringsplan Mobiliteit (met het Mobiliteitsfonds), en de ruim 100 gehonoreerde RIF aanvragen van ondernemers, ondernemende inwoners die met een innovatief idee de regio tot bloei laten komen met hun project.

“Om lokale economische ambities te verwezenlijken, blijft regionale samenwerking belangrijk”, licht voorzitter Hans Beenakker toe. “Daardoor ontstaat slagkracht en wordt een integrale aanpak van gebiedsopgaven mogelijk op een groter schaalniveau. Ook zorgt samenwerking voor een versnelling in het bereiken van resultaten door een grotere uitvoeringskracht.”

Aangepaste koers Economisch Ambitiedocument
Het nieuwe ambitiedocument heeft een aangescherpte koers gekregen. Het vorige ambitiedocument was gericht op economische groei en het versterken van de speerpuntsectoren. “De uitdagingen die de komende tijd voorliggen hebben in belangrijke mate betrekking op het bewerkstelligen van brede welvaart: een optimale balans tussen economische vraagstukken in samenhang met het landschap, de arbeidsmarkt en de woon- en leefomgeving. Denk aan opgaven zoals stikstof, de effecten van Covid-19 en de energietransitie, die allemaal ook weer een economische impact op de regio hebben, aldus voorzitter Beenakker. “Juist in deze tijden waarin sectoren het moeilijk hebben als gevolg van de Covid-19 pandemie, is het belangrijk een actueel en gericht regionaal economisch ambitiedocument te hebben dat rekening houdt met de gevolgen van deze crisis en inzet op een krachtig herstel naar een nieuw evenwicht. Met de opgaven uit dit nieuwe ambitiedocument wordt dit met focus opgepakt.”

Regionaal Stimuleringsfonds
In de voorgaande vier jaren ondersteunde het RIF al meer dan 100 projecten verspreid over de regio. Met deze investeringen draagt het fonds bij aan innovatieve projecten die zich richten op de economische ontwikkeling van de drie speerpuntsectoren Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme. Uit de evaluatie bleek dat gemiddeld in de afgelopen vier jaar elke geïnvesteerde euro ruim vier keer zoveel op leverde aan totaalbudget om de projecten te realiseren. Cofinanciering van andere partijen zoals provincie, andere fondsen en eigen uren leverde hieraan een belangrijke bijdrage. Als gevolg van de Regio Deal tussen de Rijksoverheid, Provincie Gelderland en Regio Rivierenland is het mogelijk om het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland een jaar langer open te stellen voor ondernemers en ondernemende inwoners met een innovatief idee.
Het RIF is een waardevol instrument om ondernemers en inwoners in de regio te stimuleren tot innovatie, verduurzaming en intensievere samenwerking. Beenakker: “Met de voorgestelde doorontwikkeling worden verbeterpunten doorgevoerd waarbij geluisterd is naar de raden, maar blijven de positieve punten van het instrument behouden voor de regio.” De Economic Board (EB) heeft namelijk geadviseerd om, rekening houdend met de druk op de gemeentelijke begrotingen, de gemeentelijke inleg te verlagen.

Daarnaast adviseert de Economic Board de maximale bijdrage aan een project te verlagen in combinatie met het leggen van de verbinding met andere fondsen en subsidies (cofinanciering). Tot slot adviseert de Economic Board geen revolverend fonds, vanwege hogere (totale) uitvoeringskosten en omdat dergelijke fondsen al bestaan. De Economic Board stelt dat het RIF juist ook bedoeld is om ondernemers te steunen bij het realiseren van innovaties die niet per definitie op korte termijn zicht geven op een verdienmodel, maar die wél het regionale vestigingsklimaat versterken en verduurzamen.

Vervolg
De voorstellen worden in de komen periode behandeld in de regiogemeenten. Daarna kan het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland het nieuwe ambitiedocument later in dit jaar naar verwachting definitief vaststellen. Na vaststelling in het Algemeen Bestuur zal vervolgens gestart worden met fase 5, waarbij het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 input vormt voor een regionaal economische agenda. Samen met de verbonden partijen zal hier invulling aan worden gegeven. Deze regionaal economisch agenda is een bouwsteen voor de Strategische FruitDelta gebiedsagenda 2030. De gebiedsagenda wordt gemaakt op basis van overeenkomende belangen en integrale opgaven van samenwerkende gemeenten, provincie Gelderland, regionale partners en (georganiseerde) inwoners.

Publicatiedatum: 9 juni 2021