NIEUWS

Kansen voor ondernemend Rivierenland

Investeren ten tijde van corona: maak gebruik van het Regionaal Investeringsfonds!

Ondernemers en ondernemende inwoners kunnen dit jaar tot 1 oktober hun innovatieve plannen voor Rivierenland indienen bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van FruitDelta Rivierenland. Daarmee draagt het fonds bij aan de innovatiekracht van ondernemers. Door de coronacrisis is duidelijk geworden dat de verschillende sectoren meer moeten werken aan hun toekomstbestendigheid, waarbij gedacht kan worden aan duurzame (product)technische innovaties, meer vraag gestuurd werken en digitale technologie. De eerste aanzetten hiertoe zijn al gedaan en kunnen met het RIF een boost krijgen. Tot nu toe zijn zestien aanvragen ingediend bij het fonds, er is dus nog ruimte. Ondernemende Rivierenlanders: grijp deze kans en dien uw project- of onderzoeksvoorstel in!

Hans Beenakker, voorzitter FruitDelta Rivierenland: “In deze tijd wil ik ondernemers en ondernemende burgers nadrukkelijk uitnodigen om met voorstellen te komen. Door de corona crisis is nog eens extra duidelijk geworden dat, om onze regio toekomstbestendig te houden, er nog meer geïnvesteerd moet worden in (product)technische innovaties en digitale technologie. Hiervoor zijn volop kansen aanwezig in onze regio. Binnen FruitDelta Rivierenland wordt samengewerkt met partijen als Greenport, de verschillende Greenport pacten, Logistics Valley Rivierenland en het Regionaal Bureau Toerisme. Zij zijn ons venster richting hun achterban en zullen worden uitgedaagd om deze voor 1 oktober te mobiliseren. Met het RIF steunen we mensen met goede ideeën om onze regionale agribusiness, economie en logistiek en/of recreatie en toerisme te versterken. Zulke mensen hebben we nu harder nodig dan ooit.”

Al zo’n 90 innovatieve plannen mogelijk gemaakt
Het Regionaal Investeringsfonds is er voor iedereen met een goed, vernieuwend plan dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de agribusiness, economie en logistiek en/of recreatie en toerisme in Rivierenland. Het fonds bestaat nu drie jaar en heeft al zo’n 90 initiatieven mede mogelijk gemaakt. De gehonoreerde projecten zijn te vinden op onze website. Daar staan ook de criteria waaraan het plan moet voldoen, zoals: vernieuwing, werkgelegenheid, samenwerking, cofinanciering en voortzetting op lange termijn.

Méér dan een financiële bijdrage
Indienen van de plannen kan tot 1 oktober via het digitale loket van het RIF. Vooral initiatieven op het gebied van economie en logistiek zijn zeer welkom. Na de sluitingsdatum van 1 oktober beoordeelt een onafhankelijke jury van experts, de Economic Board, de inzendingen. Deze jury bestaat uit tien leden die de samenwerkende partijen binnen FruitDelta Rivierenland vertegenwoordigen: overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek en ondernemende inwoners. Zij beslissen samen over welke projecten zij een positief advies uitbrengen aan het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland. Het Dagelijks Bestuur beslist, het Algemeen Bestuur gehoord hebbende, over de toekenning. Half november wordt bekend welke ondernemers en ondernemende inwoners een bijdrage uit het fonds ontvangen. Naast een financiële bijdrage, ontvangen projecten ook steun in immateriële vorm; juryleden delen kennis en kunde, adviseren en kunnen indieners in contact brengen met hun eigen netwerk om het idee tot een succes te maken.

Over de foto: Vooral initiatieven die bijdragen aan de economie en logistiek in Rivierenland zijn zeer welkom. Zo kreeg onder meer CoöperatieAuto, waarvan op de foto het laadplein te zien is, een bijdrage vanuit het RIF voor hun project Slimme Mobiliteit. (foto: De Verbeelding B.V.).