NIEUWS

Kans samenwerking met provincie voor FruitDelta

FruitDelta Rivierenland heeft de kans om met provincie Gelderland samen te werken in het benoemen van de strategische opgaven voor de komende tien jaar. Medio 2021 moet de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda klaar zijn. De inhoud zal niet nieuw zijn, want de strategische opgaven zijn te destilleren uit al lopende regioprocessen, zoals de Regionale Energie Strategie (RES), Regionale Klimaatadaptie  Strategie (RAS) en het regionale economische ambitiedocument.

Het Algemeen Bestuur (AB) van de GR Regio Rivierenland besloot op 14 oktober om het proces te starten om samen met provincie Gelderland een FruitDelta Gebiedsagenda te maken. Het proces om colleges en gemeenteraden, maar ook partners hierbij te betrekken wordt nog uitgewerkt. De strategische opgaven moeten meer inzicht geven voor partners, zoals de provincie Gelderland en het Rijk, om lange termijn investeringen in onze regio te doen. Hierdoor wordt werkgelegenheid en brede welvaart gewaarborgd. Het kader van de provincie is de fysieke leefomgeving, maar ook het verstevigen van de regionale samenwerking tussen partijen. Vanuit de regio is de behoefte om ook de relaties met het domein welzijn op te zoeken, aldus het AB van de GR Regio FruitDelta Rivierenland.

Andere regio’s gingen ons voor
In het coalitieakkoord van provincie Gelderland is opgenomen om voor elke regio een Gebiedsagenda op te stellen. Andere regio’s gingen ons voor, zoals Regio Achterhoek en het stedelijke netwerk Arnhem-Nijmegen. Zo bracht Arnhem-Nijmegen de economisch agenda in voor het provinciale instrument gebiedsagenda.

Bereikbaarheid is een van de thema’s, naast onder meer energietransitie en klimaatadaptatie, die onderdeel  uitmaken van een gebiedsagenda.