NIEUWS

Gedeputeerde Peter Kerris in gesprek met wethouders over wonen en arbeidsmigranten

28 januari 2020 – Gedeputeerde Peter Kerris schoof donderdag 23 januari aan bij het bestuurlijk overleg Wonen en het bestuurlijk overleg Arbeidsmigranten, waarbij de ambtenaren zijn uitgenodigd. Op de agenda stond, naast een verdere wederzijdse kennismaking, onder meer het provinciaal Actieplan Wonen. Ook de belangrijkste woonopgave in de regio en de huisvesting van arbeidsmigranten in het bijzonder, was onderwerp van gesprek.

Peter Kerris (foto: provincie Gelderland)

Actieplan Wonen

De Provincie Gelderland werkt aan een Actieplan Wonen en gaat hiertoe in gesprek met onder meer gemeenten en woningcorporaties. Peter Kerris is – namens de PvdA – gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Hij is verantwoordelijk voor de beleidsterreinen wonen, onderwijs en arbeidsmarkt, ruimtelijke ordening, klimaatadaptatie, bedrijventerreinen en fonds nazorg stortplaatsen. Kerris gaf een korte toelichting op de stand van zaken en het vervolgproces. Doel van het Actieplan Wonen is het versnellen van de woningbouw in Gelderland, om op korte termijn nieuwe, betaalbare woningen toe te voegen, waaronder voldoende flexibele woonvormen.

Woonagenda in de maak

Ook het proces rondom de regionale woonagenda kwam aan bod in het gesprek met Kerris. In 2020 actualiseren de gemeenten, in samenwerking met woningcorporaties en provincie, de woonagenda voor de regio Rivierenland. Als eerste stap hierin wordt nu een regionaal woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. Het streven is de geactualiseerde woonagenda rond de zomer van dit jaar klaar te hebben.

Partner in regionale huisvestingsaanpak

Voor de arbeidsmigranten willen de gemeenten goede en voldoende huisvesting voor de arbeidsmigranten realiseren. Uitgezocht wordt of het mogelijk is regionaal samen te werken bij het beheer, borging van de kwaliteit, beschikbaarheid van woonruimte. Gedeputeerde Kerris sprak zijn waardering uit dat dit regionaal wordt opgepakt door de gemeenten.
Hij gaf aan partner te willen zijn in dit initiatief.