FruitDelta Gebiedsagenda

De Gebiedsagenda FruitDelta Rivierenland is een werkwijze om de complexe opgaven in onze regio aan te kunnen pakken. Samenwerken is daarbij het devies. Met onze regionale aanpak kunnen we regiobrede problemen beter en efficiënter aanpakken.

In de regio FruitDelta Rivierenland willen we samenwerken met de belanghebbenden op de opgaven. Het gaat om ondernemers, organisaties, onderwijs, ondernemende burgers en overheden. Deze 5 O’s denken en praten mee over de opgaven waar wij als regio voor staan.

Van opgave naar resultaat

Om de uitdagingen van dit decennium aan te pakken, moeten we nu in actie komen. Door samen aan tafel te zitten herkennen we vroegtijdig ieders belang en ontwikkelen we samen een oplossing. Dat zal, zeker in het begin, een zaak zijn van leren door te doen. De samenwerkingen die we de afgelopen jaren hebben gestart, zoals de Regio Deal en Regionale EnergieStrategie, zullen we verder uitbreiden.

Gebiedsagenda in ontwikkeling

De gebiedsagenda heeft al een aantal stappen doorlopen en blijft in ontwikkeling. In november 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de Regio Rivierenland versie 2.0 vastgesteld. Deze versie geeft inzicht in de belangrijke opgaven waar we als regio FruitDelta Rivierenland mee aan de slag gaan, welke uitdagingen we binnen deze opgaven zien, en hoe we willen samenwerken met onze regionale partners in de komende jaren.

De opgaven voor onze regio

  1. Behouden en versterken innovatievermogen van krachtige regionale sectoren
  2. Inspelen op veranderingen op de arbeidsmarkt als gevolg van transitieopgaven, robotisering en automatisering
  3. Inspelen op de groeiende vraag naar woningen en daarbij rekening houden met de woningbehoefte van inwoners, inclusief aandachtsgroepen
  4. Beschermen van Rivierenlanders voor toekomstige risico’s als gevolg van klimaatverandering, zoals overstromingsgevaar, hittestress en droogte
  5. Versnellen van de energietransitie in de regio en het verminderen van de CO2-uitstoot met 55% in 2030
  6. Behouden en verbeteren van de biodiversiteit in de regio
  7. Verbeteren en behouden van benodigde regionale mobiliteit in een regio met een relatief lage bevolkingsdichtheid
  8. Behouden en optimaliseren van de ruimtelijke kwaliteit bij een toenemende druk op de ruimte door onder andere woon- en transitieopgaven

Hieronder kun je de 2.0-versie lezen, zowel integraal als in een samenvatting.
Ook kun je, in het kort, lezen wat er tot nu toe is gebeurd.

Gebiedsagenda 2.0 – de integrale tekst
Gebiedsagenda 2.0 – samenvatting
Gebiedsagenda – de achtergrond
Gebiedsagenda 2.0 – de flyer

Gebiedsagenda – de animatiefilm

De gebiedsagenda van FruitDelta gaat ervoor zorgen dat we onze opgaven niet sectoraal vanuit de overheid benaderen. De nieuwe werkwijze is onderscheidend omdat de aanpak integraal is, dus vanuit meerdere beleidsvelden, en gezamenlijk, met onze partners. In de onderstaande animatie van de gebiedsagenda leggen we de nieuwe aanpak uit.

flyer, gebiedsagenda, fruitdelta

de flyer

fruitdelta, gebiedsagenda, 2.0

Gebiedsagenda

versie 2.0