Krachten bundelen om integraal te werken aan opgaven van de toekomst

Samenwerkingspartners binnen FruitDelta Rivierenland willen dat zoveel mogelijk inwoners nu en in de toekomst een fijn leven hebben. Dit noemen we ook wel brede welvaart. Wij kunnen hieraan als regio zelf invulling geven door ambities en doelen te formuleren die passen bij Rivierenland. Betrokken partners onderkennen dat de bestaande samenwerkingen onvoldoende zijn om deze ingewikkelde opgaven aan te pakken. Daarvoor zijn de onderlinge afhankelijkheden tussen opgaven te groot. Zo kan de oplossing voor de één, een probleem vormen voor de ander. We moeten samenwerken!

Wat is de FruitDelta Gebiedsagenda?

De FruitDelta Gebiedsagenda (powered by de Regio Deal) is een werkwijze om de complexe opgaven in onze regio integraal aan te kunnen pakken. Dat doen wij in samenwerking met ondernemers, organisaties, onderwijs/onderzoek, ondernemende inwoners en overheden (de 5 O’s). We gaan aan de voorkant met deze partners in gesprek. Hierdoor herkennen we vroegtijdig ieders belangen en ontwikkelen we samen een oplossing. Zo zorgen we voor een evenwichtige verdeling van risico’s, kosten en opbrengsten. Dit zal, zeker in het begin, een zaak zijn van leren door te doen.

De Gebiedsagenda is een overkoepelende gezamenlijke visie, opgebouwd uit de verbindingen tussen onze bestaande regionale beleidsvisies en de projecten van onze partners. Hij is als het ware de satéprikker hierdoor. Hij legt de basis voor een werkwijze waarop wij samen de beste en slimste oplossingen identificeren en uitwerken voor de complexe opgaven. Hij is dus geen vervanging van bestaande programma’s en processen, maar ondersteunt deze.

Door de opgaven in samenhang op te pakken, kunnen wij de regiobrede kansen beter grijpen, knelpunten beter en efficiënter aanpakken en sneller en makkelijker financiering krijgen voor de aanpak van onze opgaven.

De Gebiedsagenda kort uitgelegd

De opgaven voor onze regio

  • Behouden en versterken van het innovatievermogen van krachtige regionale sectoren.

  • Inspelen op veranderingen op de arbeidsmarkt als gevolg van transitieopgaven, robotisering en automatisering.

  • Inspelen op de groeiende vraag naar woningen en daarbij rekening houden met de woningbehoefte van inwoners, inclusief aandachtsgroepen.

  • Beschermen van Rivierenlanders voor toekomstige risico’s als gevolg van klimaatverandering, zoals overstromingsgevaar, hittestress en droogte.

  • Versnellen van de energietransitie in de regio en het verminderen van de CO2-uitstoot met 55% in 2030.

  • Behouden en verbeteren van de biodiversiteit in de regio.

  • Verbeteren en behouden van benodigde regionale mobiliteit in een regio met een relatief lage bevolkingsdichtheid.

  • Behouden en optimaliseren van de ruimtelijke kwaliteit bij een toenemende druk op de ruimte door onder andere woon- en transitieopgaven.

Samenwerkingspartners over de Gebiedsagenda

Hans Beenakker, voorzitter FruitDelta Rivierenland

“Ik ben heel enthousiast over de Gebiedsagenda, omdat die de mogelijkheid biedt om de complexe sector- en gemeente-overstijgende vraagstukken in onze regio met elkaar en de partners op te pakken. Zo komen we met elkaar tot slimme oplossingen. De Gebiedsagenda is geen vaststaand document. Het is vooral een werkwijze om samen die vraagstukken op te pakken. Daarvoor willen we geen extra bestuurlijke druk creëren. We willen zoveel mogelijk gebruikmaken van de bestaande overlegvormen en partners bij elkaar brengen. Het is natuurlijk ook van belang dat onze gemeenteraden aan zet blijven. Ik ben er trots op dat we – zoals we gewend zijn – vanuit de samenhang in onze regio en samen met onze partners samenwerken en resultaten boeken. Vanuit die basis kunnen we heel mooi met elkaar deze volgende slag gaan maken. We moeten er vooral voor zorgen dat we concreet aan de slag gaan. Leren door te doen.”

Petra Souwerbren, directeur Natuur & Milieu Gelderland

“Voor ons is een Gebiedsagenda goed als die daadwerkelijk integraal is. Ook in de initiatieven in uitvoering waartoe die gaat leiden. De ambitie moet de verschillende componenten – de sociale agenda, ecologische agenda en economische agenda – verbinden. Dat moet je ook terugzien in de projecten; in concrete initiatieven praktische doelen. De wereld verandert niet van vandaag op morgen, maar we moeten wel bijsturen naar die duurzame toekomst. Liever vandaag dan morgen. Dat is een grote uitdaging voor de Gebiedsagenda. Wij willen de vraag oppakken of de landbouw meer natuurinclusief kan worden. Wij zoeken de samenwerking met partijen en agenderen wat er voor een duurzame toekomst nodig is. 2030 klinkt misschien ver weg, maar dat is het zo.”

Frank Engelbart, directeur Logistics Valley Rivierenland

“We hebben in dit gebied al een jaar of tien consistent beleid. Namelijk dat we drie economische speerpunten hebben: Logistiek, Agribusiness en Recreatie & Toerisme. Omdat we die hebben gekozen en hieraan met elkaar hebben vormgegeven, zie je dat er een heel solide basis onder de economie zit in dit gebied. Die basis is in mijn ogen heel belangrijk om nu de volgende stap te maken, met de Gebiedsagenda. De stap naar brede welvaart: economie in balans met burgers, de natuur, de biodiversiteit, de cultuur. Het is belangrijk om met elkaar die balans te houden. Dat is waar we naartoe aan het groeien zijn. We hebben hier veel partijen en we kunnen elkaars meerwaarde benutten. De samenwerking is op basis van wat iedereen kan bijdragen en steeds minder op basis van grootte of macht.”

Documenten

Gebiedsagenda 2.0 – integrale tekst
Gebiedsagenda 2.0 – managementsamenvatting
Gebiedsagenda – achtergrond
Gebiedsagenda 2.0 – folder

Pilots

Klik op onderstaande rapporten om ze te lezen.

Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen vraagt om een gezamenlijke aanpak. We hebben een stappenplan ontwikkeld aan de hand van deskresearch, praktijkervaringen van adviesbureau Over Morgen en bedrijventerrein De Wildeman in Geldermalsen en interviews met stakeholders. Dit kan dienen als leidraad voor het realiseren van ruimtelijke kwaliteit van (nieuwe) bedrijventerreinen in onze regio. Het stappenplan geeft onder andere inzicht in de partijen die betrokken moeten worden, cruciale randvoorwoorden voor snel(ler) resultaat en doelen.

Dit eindproduct geeft een definitie en beschrijving van de Ruimtelijke kwaliteit voor FruitDelta Rivierenland. Meerdere aanbevelingen worden gegeven om het landelijke karakteristiek van FruitDelta Rivierenland te behouden of te beschermen. Met deze deskresearch, gebaseerd eerder studies en producten uit de regio (waaronder de RSV en RES), is een eerste weergave gemaakt van de Ruimtelijke kwaliteit. Naarmate de omgevingsvisies van de gemeenten meer vorm en inhoud krijgen, kan dit product als het uitgangspunt worden genomen waarop verder kan worden gewerkt.

Gelderse gebiedsagenda’s

Klik hier voor meer informatie over de Gelderse Gebiedsagenda’s.