Coronavirus: steun aan ondernemers

De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor bedrijven en zzp-ers in regio Rivierenland. Sommigen hebben helemaal geen inkomsten meer, terwijl de uitgaven wel doorlopen. In aanvulling op het noodpakket van het Rijk nemen de acht gemeenten van onze regio extra maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens en ná de coronaperiode. Ook Provincie Gelderland en organisaties van onze economische speerpunten Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven, Agribusiness en Recreatie & Toerisme voeren diverse hulpacties uit.

Op deze pagina brengen wij deze acties samen tot een overzichtelijk geheel om de coronaperiode door te komen. En om daarna de regio te versterken. Klik op de + om de extra hulpactiviteiten te lezen.

Ondernemerspanel
VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, Oost NL en Provincie Gelderland hebben het initiatief genomen voor het corona-ondernemerspanel. Dit onderzoek peilt de stand van zaken bij Gelderse ondernemers. de  resultaten in regio Rivierenland zijn samengevat in een factsheet voor Rivierenland.


HULP VOOR ALLE ONDERNEMERS

Het noodpakket van het Rijk, maar ook de inzet van de Provincie Gelderland samen met de gemeenten zijn een fikse inzet voor onze ondernemers en zzp-ers.
Lees bij de hulpactiviteiten wat er in FruitDelta Rivierenland en bij de (branche)organisaties wordt aangeboden.
Klik op de ‘+’ om ze te lezen.
 • Aanvullende maatregelen gemeenten conform de periode die het Rijk aangeeft. Klik op de desbetreffende gemeente voor de aanvullende  maatregelen: BurenCulemborgMaasdrielNeder BetuweTiel, West BetuweWest Maas en WaalZaltbommel. Heeft u vragen over de aanvullende maatregelen van de gemeente: zie de contactinfo op de sites van de gemeente waar uw bedrijf of organisatie gevestigd is.
 • (Branche) organisaties helpen ondernemers op weg. Maar ook de ondernemers-belangenbehartigende en -bevorderende organisaties als VNO-NCW en MKB Nederland en Kamer van Koophandel helpen ondernemers op weg in het benutten van deze hulpmaatregelen. Vekabo heeft veel lobbywerk gedaan en mede op basis daarvan is onlangs de TOGS-regeling aangepast met uitbreidingen voor agrarische recreatieondernemingen.

Regio Speerpunt Agribusiness

De coronacrisis raakt alle tuinbouw ondernemers in onze regio in meer of mindere mate. Zie hier de stand van zaken van de pacten (glastuinbouw-, paddenstoelen-, laanboom- en fruitpact) van onze triple helix-organisatie Greenport Gelderland. Elk pact probeert ondernemers op hun eigen manier te ondersteunen. Lees bij de hulpactiviteiten wat er wordt aangeboden voor de tuinbouw in FruitDelta Rivierenland.
 • Sites voor tuinders op een rij. Greenport Gelderland heeft speciaal voor tuinders een aantal sites op een rijtje gezet.
 • Extra budget voor tuinbouw. Het Rijk heeft extra budget voor de tuinbouw beschikbaar gesteld, een bedrag van 650 miljoen euro.
 • Versneld bomen opkopen. De Provincie Gelderland schiet tuinders en kwekers te hulp door versneld bomen op te kopen.
 • Langere openstelling Regionaal Investeringsfonds. Het Regionaal Investeringsfonds van de acht gemeenten is tijdelijk langer open gesteld (tot 1 oktober 2020) voor innovatieve ideeën voor agribusiness. Heeft u vragen: contactpersoon Marien Borgstein.
 • Economisch ambitiedocument 2022-2025. De acht regio gemeenten stellen samen met partners in de logistieke sector na een nieuw regionaal economisch ambitiedocument op (voor de periode 2022-2025) met een uitvoeringsprogramma. Heeft u vragen: contactpersoon Marien Borgstein.
 • Sparringpartner voor tuinbouwbedrijven. Provincie Gelderland stelt voor bedrijven in de tuinbouwsector geld beschikbaar om met een adviseur te sparren over hun situatie en het opstellen van een plan van aanpak. Meer informatie vindt u op de site van Greenport Gelderland.

Regio Speerpunt Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven

Door de coronacrisis verwacht het CPB een economische recessie in alle toekomstscenario’s. Ze gaat uit van een maximale krimp van de economie met 7,7%. De provincie Gelderland schat in dat onze regio conjuctuurgevoelig is. De daadwerkelijke situatie verschilt per sector en kan ook binnen sectoren sterk verschillen. Lees bij de hulpactiviteiten wat er wordt aangeboden voor de logistiek (en economie) in FruitDelta Rivierenland.
 • Pakket Economische Ondersteuning gemeenten in Veiligheidsregio Gelderland Zuid. Dit betreft niet alleen maatregelen met directe financiële gevolgen. Er zijn ook maatregelen opgenomen voor tijdelijke verruiming van regels.
 • Logististic Valley helpt. Onze triple helix-organisatie Logistics Valley heeft daarvoor een speciale website ingericht: logisticsvalleyhelpt.nl
 • Langere openstelling Regionaal Investeringsfonds. Het RIF van de 8 gemeenten is tijdelijk langer open gesteld (tot 1 oktober 2020) voor innovatieve ideeën voor de logistieke sector. Heeft u vragen: contactpersoon Marien Borgstein.
 • Economisch ambitiedocument 2022-2025. De acht regio gemeenten stellen samen met partners in de logistieke sector een nieuw regionaal economisch ambitiedocument op voor de periode 2022-2025 met een uitvoeringsprogramma. Heeft u vragen: contactpersoon Marien Borgstein.

Regio Speerpunt Recreatie & Toerisme

De coronacrisis raakt alle ondernemers fors. Zij staan als gevolg van omzetuitval zwaar onder druk. Organisaties als Hiswa-Recron, Koninklijke Horeca Nederland en Koninklijke Inretail helpen ondernemers zo goed als mogelijk op weg in de recreatie- en toerismesector.
Lees bij de hulpactiviteiten wat er wordt aangeboden voor de sector in  FruitDelta Rivierenland.
 • Vitaliteitsplan. RBT Rivierenland werkt in overleg met de provincie aan een vitaliteitsplan, specifiek voor deze regio. Dit plan bestaat uit:
  • Spoor 1: inventarisatie van toeristische bedrijven die op omvallen staan. Dit als input voor het noodhulp (vitaliteits)plan om vanuit marktpartijen de oplossing te gaan zoeken.
  • Spoor 2: gericht op sterkere bedrijven met ideeën om te overleven. Er wordt direct gekeken of meegewerkt kan worden aan oplossingen c.q. ideeën die bedrijven aandragen om deze coronacrisis te overleven.
  • Spoor 3: gericht op het versterken van de sector na de coronacrisis. Zodra de sector weer gaat draaien, moeten we die opgaven oppakken die bijdragen aan herstel van de sector op korte, middellange en lange termijn.
 • Uitvoeringsprogramma R&T versneld. De acht gemeenten hebben een uitvoeringsprogramma R&T opgezet waarbinnen focusopgaven worden gedefinieerd om de sector direct na de coronacrisis te versterken. Heeft u vragen: contactpersoon Wouter Minkhorst.
 • Langere openstelling Regionaal Investeringsfonds (RIF). Het RIF van de acht gemeenten is tijdelijk langer open gesteld (tot 1 oktober 2020) voor innovatieve ideeën voor recreatie en toerisme. Heeft u vragen: contactpersoon Marien Borgstein.
 • Economisch ambitiedocument 2022-2025. De regiogemeenten gaan samen met partners in de logistieke sector na de zomer een nieuw regionaal economisch ambitiedocument op (voor de periode 2022-2025) met een uitvoeringsprogramma. Contactpersoon: Marien Borgstein.
 • Corona Desk App. RBT Rivierenland heeft een app voor bedrijven ontwikkeld om elkaar te informeren en te inspireren over mogelijke maatregelen en oplossingen binnen de 1,5 meter economie. De app is zowel voor Apple als Android systemen te downloaden.
 • Provincie Gelderland biedt vanuit haar overbruggingsmaatregelen een helpende hand aan binnensteden die door de coronacrisis extra aan het wankelen zijn gebracht.

Wonen/Duurzaamheid/Mobiliteit

De overheden en betrokken partners werken door aan de thema’s Wonen, Duurzaamheid en Mobiliteit. Zij spelen in op de coronaperiode en op de veranderde inzichten die deze tijd teweegbrengt.
Lees bij de hulpactiviteiten hoe de diverse partijen hard doorwerken in en voor FruitDelta Rivierenland.
 • Regionale Woonagenda zet in op continueren van de bouwstroom. Overheden en partners in onze regio gaan aan de slag met: wat te doen als er straks weer een woningmarkt/bouwcrisis komt? Uitgangspunt is het continueren van de bouwstroom en het inbouwen van flexibiliteit in het woningbouwprogramma om in te spelen op veranderde woonbehoeften, zoals meer (sociale) huurwoningen en tijdelijke woonvormen.
 • Bouwend Nederland helpt leden de coronacrisis door. Bouwend Nederland, de vereniging van bouw en infrabedrijven, zet zich iedere dag in om haar leden zo goed mogelijk door de coronacrisis te helpen, met praktische informatie maar ook met tal van lobbyacties.
 • Uitstel huisuitzettingen door Woningcorporaties: De woningbouwcorporaties in Rivierenland volgen de landelijke richtlijnen van koepelorganisatie Aedes. De insteek is huidige werkzaamheden zoveel mogelijk voort te zetten, rekening houdend met de landelijke richtlijnen. Met daarbij actieve communicatie richting de huurders. En er zijn afspraken gemaakt om huisuitzettingen voorlopig uit te stellen en maatwerk te bieden voor huurders met betalingsproblemen.
 • Verlenging subsidieperiode voor duurzame energieprojecten. Uitstel voor duurzame energieprojecten die in 2020 gerealiseerd zouden moeten zijn volgens de RVO-richtlijnen.
 • Verruiming planning bestuurlijk vastgestelde RES. Het Rijk heeft de planning voor de Regionale Energiestrategie (RES) verruimd. Zie hier hoe onze regio daarop inspeelt.
 • Regio FruitDelta Rivierenland betrekt nieuwe inzichten bij Uitvoeringsplan Mobiliteit. Door het coronavirus gaan we ons anders gedragen qua mobiliteit.