NIEUWS

Rivierenland maakt werk van duurzame energie

1 april 2020Op 31 maart is de Regionale Energiestrategie (RES) in concept voorgelegd aan de colleges van de acht regiogemeenten in Rivierenland. Hierna volgt besluitvorming in de gemeenteraden, Algemeen Bestuur Waterschap Rivierenland, Gedeputeerde Staten en de andere RES-partners. In de Concept RES staat hoeveel duurzame energie Rivierenland in 2030 gaat opwekken. Het bod is om in elk geval 0,632 TeraWattuur te produceren, via alle bestaande en reeds geplande windturbines en zonnevelden. Met dit bod geeft Rivierenland invulling aan het landelijke Klimaatakkoord. In dit akkoord staat dat elke regio in Nederland een bijdrage levert aan duurzame energieopwekking.

Het bod in de Concept RES FruitDelta Rivierenland bestaat uit 42 windmolens en een aantal grootschalige zonnevelden van totaal 176 hectare. Van de 42 windmolens draaien er eind dit jaar al 25. Dit bod is een eerste stap. De Regio Rivierenland heeft de ambitie om het bod te verdubbelen. Zo kan de regio meer meer bijdragen aan de doelen uit het Klimaatakkoord en ook het Gelders Energieakkoord. Hoe? Dat komt volgend jaar in de volgende versie: de RES 1.0.

Op weg naar RES 1.0

Dit jaar worden er nog gesprekken gevoerd met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en volksvertegenwoordigers om samen de RES 1.0 op te stellen. Dat zal weer gebeuren via bijeenkomsten in alle gemeenten. Op weg naar de Concept RES zijn in alle gemeenten al bijeenkomsten gehouden. Hierin is verkend waar er in de regio mogelijkheden liggen om duurzame energie op te wekken. De ideeën die hieruit zijn voortgekomen, maken onderdeel uit van de Concept RES. De resultaten uit deze eerste ronde bijeenkomsten geven vertrouwen dat de ambities voor de RES 1.0 kunnen worden waargemaakt.

Financieel rendement voor lokale gemeenschap

Inzet is ook om te zorgen dat de hele samenleving kan profiteren van de financiële opbrengsten van nieuwe wind- en zonneparken. Daarom zal erop gelet worden dat de lokale gemeenschap voor tenminste 50 procent van de nieuwe projecten kan mee-ontwikkelen en daarmee ook kan profiteren.

Samenwerking van veel partijen

Binnen Rivierenland zetten veel verschillende partijen de schouders onder de Regionale Energiestrategie. De verantwoordelijkheid voor de RES ligt bij een speciaal ingestelde Stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland. Hierin zitten vertegenwoordigers van de acht regiogemeenten (Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Zaltbommel), Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland, Greenport Gelderland, Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland, Gebiedscoöperatie Rivierenland, Liander en VNO-NCW Rivierenland.

Meer weten? Kijk op de website van de RES.