Ambities en opgaven economische Speerpunten

Als FruitDelta Rivierenland richten wij ons op drie economische Speerpunten:

Agribusiness

Onze tuinbouw wordt nóg meer toonaangevend in Europa

Economie & Logistiek

Wij komen in de top 3 van beste Nederlandse logistieke hotspots

Recreatie & Toerisme

Wij bereiken een jaarlijkse omzetgroei van 5%

Samengevat, willen wij met deze speerpunten:

  • onze kwaliteiten beter uitnutten;

  • ons sociaaleconomische profiel verbeteren;

  • ons woon- en leefklimaat versterken;

  • initiatieven vanuit de samenleving faciliteren;

  • inspelen op ontwikkelingen.

AAN DE SLAG!

Met deze opgaven maken wij gezamenlijk onze ambities waar:

Overkoepelende opgaven

Lobby en Branding van de regio

Wij zetten samen de regio FruitDelta Rivierenland (inter)nationaal op de kaart. Om onze regio kun je niet meer heen!

Innovatie en Duurzaamheid

Wij innoveren om onze (inter)nationale concurrentiepositie en de duurzaamheid binnen het gebied te verbeteren.

Arbeidsmarkt

Wij zorgen voor een evenwichtige arbeidsmarkt en gaan uit van de regionale vraag en het regionale aanbod.

Ruimtelijke keuzes en regelgeving

Wij ontwikkelen een ruimtelijke kansenkaart met onze keuzes om bedrijvigheid de ruimte te geven. (lees meer >>)

Speerpuntspecifieke opgaven

ROB (Regionaal Ontwikkelingsbedrijf)

Met ons Regionaal Aquisitie Punt faciliteren wij nieuwe en bestaande bedrijven bij hun vestiging en doorontwikkeling.

Infrastructuur (water, weg, spoor, digitaal)

Wij verbeteren het kwaliteitsnetwerk goederenvervoer en gaan voor een optimale bereikbaarheid met alle modaliteiten.

Agribusiness en samenleving

Wij verbinden agribusiness met de samenleving via verbrede plattelandsontwikkeling.

Toeristisch aanbod

Wij stimuleren het toeristisch aanbod vanuit onze sterkten, aanvullend op het huidige aanbod.

Inzoomen op de Speerpunten en hun opgaven

Speerpunt Economie & Logistiek

Onze centrale ligging en de doorsnijding met de verkeersaders A2 en A15 en grote waterwegen maken Rivierenland uitermate geschikt voor logistieke ontwikkeling en tot een belangrijk onderdeel van de Gelderse Corridor. Vanwege de export van onze agrarische producten ligt hier van oudsher ook een verbinding tussen Agribusiness en Logistiek. De agribusiness legt zich ook steeds meer toe op logistieke activiteiten. Daarnaast zijn er ontwikkelingen in activiteiten die een toegevoegde waarde leveren aan producten. Dankzij de voortdurende ontwikkelingen op het gebied van IT en duurzaamheid kunnen nationale distributiecentra zich hier kostenefficiënt vestigen terwijl ze voldoen aan de wens van de klant om razendsnel te leveren.

Wij zetten ons in om:

om transport en logistiek slimmer, sneller en schoner te maken met aandacht voor technologische ontwikkeling en duurzaamheid.

Daarbij zijn ondernemerschap, technologie en process-controlketenregie de kern.

Om enerzijds ondernemers te faciliteren en ons anderzijds te kunnen richten op kwalitatieve opgaven.

En daarbij te streven naar optimale bereikbaarheid en gebruikmakend van alle modaliteiten (spoor, weg (o.a. A2/A15 en incl. fietspaden), water, lucht, pijplijn en glasvezel) en samenwerkingsverbanden. En voorbeeld van een samenwerkingsverband is het MIRT-onderzoek Kennisas A2, waarin wordt nagegaan welke meerwaarde de Kennisas A2 heeft op verkeerskundige, ruimtelijke en economisch gebied voor de regio en vice versa.

Speerpunt Agribusiness

Al van oudsher is de agrarische sector het meest kenmerkend voor deze regio. Het klimaat, ons landschap en de voedingsrijke bodem leveren hiervoor de optimale randvoorwaarden. De sector is daarmee bepalend geworden voor de invulling van het landschap en de identiteit van de regio. Het landschap wordt gekenmerkt door kleinschaligheid, maar verschuift steeds meer naar grootschalige agrarische activiteiten. Onze identiteit wordt met name bepaald door het zichtbare fruit dat hier duidelijker aanwezig is dan elders. In de regio ligt de nadruk op tuinbouw, productie en handel.

Wij zetten ons in om:

voor innovatie en kennis op het gebied van o.a. productontwikkeling, biobased- en circulaire economie en duurzame energie. Daarbij hebben wij aandacht voor technologische ontwikkeling en bedrijvigheid met toegevoegde waarde op het gebied van voedselkwaliteit, voedselhoudbaarheid en voedselveiligheid.

voor agribusiness gericht op werkervarings- en leertrajecten, behoefte aan hbo-niveau, imago-ontwikkeling en het terugdringen van werkeloosheid.

en te verbinden met het DNA van ons gebied. Denk aan verbrede plattelandsontwikkeling: combinaties met zorg, toerisme, streekproducten, etc. Een basisvoorwaarde daarbij is glasvezel in het buitengebied.

Die ruimte moet er komen voor bedrijvigheid door:

  • afstemmen van beleid;
  • een kansenkaart te maken voor grootschalige ontwikkelingen en kleinschalige structuur.

Speerpunt Recreatie & Toerisme

Het landschap, de identiteit en het imago verkregen uit de agrarische sector vormen de aanleiding voor talloze recreatieve ontwikkelingen en activiteiten, zoals het Fruitcorso, Appelpop en de Bloesemtocht. De focus op dit speerpunt helpt om recreatieve ontwikkeling rond de thema’s ‘fruit’, ‘water/rivieren’, ‘routes’ (fiets-, wandel- en vaarroutes) en ‘landmarks’, (bijvoorbeeld de Hollandse Waterlinie) te stimuleren. We moeten zorgen voor logiesverstrekking en goede dagattractie(s). Aandacht voor arbeidsparticipatie, beleving van agribusiness en logistiek, duurzaamheid in bedrijfsvoering (bijvoorbeeld gebruik van duurzame energie) en verbindingen tussen bestaand recreatief en toeristisch aanbod is hierbij nodig.

Wij zetten ons in om:

voor verbinding, inspiratie en innovatie rondom thema’s. Thema’s zijn: arbeidsparticipatie, beleving van kennis van agribusiness en logistiek, fruit, water/rivieren, routes, landmarks, duurzaamheid in bedrijfsvoering, verbindingen leggen tussen bestaand aanbod van recreatie en toerisme.

Dit moet gericht zijn op een structureel aanbod van werkervarings- en leertrajecten en meer arbeidsplaatsen.

Dat moet inspelen op sterke punten van de regio en doelgroepen die daarbij passen aantrekken. Tekorten in het aanbod moet het aanvullen. Dit kan door de inzet van een aanjaagteam gericht op meer overnachtingsmogelijkheden en dagattracties. Een basisvoorwaarde daarbij is glasvezel in het buitengebied.

Die ruimte moet er komen voor bedrijvigheid door:

  • afstemmen van beleid;
  • een ruimtelijke kansenkaart voor groot- en kleinschaligheid.