Ambities en opgaven economische Speerpunten

We werken samen aan de economische ontwikkeling van Rivierenland. Dat doen we op basis van het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025. Het doel hiervan is het gericht stimuleren van toekomstbestendigheid en verzilveren van meerwaarde op de economische speerpunten, de aanjagers van de brede welvaart in de regio.

Agribusiness

Excelleren in Europa als thuismarkt

Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven

Verduurzaming van een krachtige banenmotor

Recreatie & Toerisme

Regionale economische groei

De  drie speerpunten

Agribusiness
Excelleren in Europa als thuismarkt: renderende innovatieve ketens binnen de glastuinbouw, fruitteelt, paddenstoelenteelt en laanboomteelt.

Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven
Verduurzaming van een krachtige banenmotor door inzet op een toekomstbestendig logistiek ecosysteem, met focus op stimuleren van vitale werklocaties in de regio.

Recreatie & Toerisme
Regionale economische groei van recreatie en toerisme in Rivierenland voor bezoekers en inwoners. Zodanig dat er jaarrond een optimale balans ontstaat tussen aan aanbod van vraaggestuurde vrijetijdsbeleving, de toeristische druk en de draagkracht van de omgeving.

OPGAVEN PER SPEERPUNT

De regionale economie heeft een aantal opgaven en uitdagingen voor de toekomst. In het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 leest u welke specifieke opgaven er zijn per economisch speerpunt.

Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022 2025

De speerpunten en hun doelen

Speerpunt Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven 

De ambitie is de krachtige banenmotor in de regio te verduurzamen. Hierbij wordt ingezet op een toekomstbestendig logistiek ecosysteem en het stimuleren van vitale werklocaties. Samen met ondernemersverenigingen, VNO-NCW en andere regionale O’s werken we aan zowel verduurzaming als innovatie. Dit zijn belangrijke opgaven voor het MKB in de regio. Enerzijds gebeurt dit via het Regionaal Stimuleringsfonds, anderzijds bijvoorbeeld door het stimuleren van meer samenwerking op (en tussen) werklocaties in de regio.

Dit willen we bereiken:

Speerpunt Agribusiness

De ambitie is om te excelleren binnen de Europese thuismarkt tot renderende innovatieve ketens binnen glastuinbouw, fruitteelt, paddenstoelenteelt en laanboomteelt. Om dit te kunnen realiseren, wordt nadrukkelijk met de regionale partners gewerkt aan het versterken van de innovatiekracht. Om bijvoorbeeld aan de opgave Ontwikkelen en Benutten Arbeidspotentieel te werken, worden de Fruit Tech Campus en het Laanboomhuis verder ontwikkeld tot ontmoetingsplek voor kennisontwikkeling en kennisdeling.

Dit willen we bereiken:

Speerpunt Recreatie & Toerisme

De ambitie is om recreatie en toerisme in Rivierenland regionaal economisch te laten groeien voor bezoekers  en inwoners, zodanig dat jaarrond een optimale balans is tussen aanbod van vrijetijdsbeleving, toeristische druk en draagkracht van de omgeving. Om deze ambitie te verwezenlijken wordt o.a. met gerichte streekpromotie via verschillende communicatiekanalen gewerkt aan de opgave Regiopromotie. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een kwalitatieve en kwantitatieve stijging van het aantal dagattracties en verblijfaccommodaties binnen de regio.

Dit willen we bereiken: