Achtergrond

Waarom een gebiedsagenda?

De opgaven waar onze regio voor staat steeds complexer. We kunnen ze niet meer puur sectoraal benaderen. De vragen van deze tijd vereisen een integrale belangenafweging en oplossingen. Daarvoor hebben we onze partners hard nodig . We willen en moeten samen optrekken. Dat is de achtergrond van de Gebiedsagenda FruitDelta.

Goede voorbeelden van gezamenlijke aanpak

Binnen de regio werken we al lang samen met onze partners en met succes. We boeken projectmatig mooie resultaten dankzij deze samenwerking. Voorbeelden hiervan zijn de Regiodeal-projecten, het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) met afsprakenkader, Mobiliteitsagenda en -fonds, de woonagenda en het Regionaal Stimuleringsfonds. Resultaten waar wij en onze partners trots op zijn.

Volgende stap: de Gebiedsagenda

De provincie en onze partners uit het bedrijfsleven, onderwijs- & onderzoeksinstellingen en ondernemende inwoners hebben ons uitgenodigd om samen de volgende stap te zetten richting een Gebiedsagenda. Hierin moeten sectorale opgaven integraal met elkaar worden verbonden om ze gezamenlijk op te kunnen pakken.

Een manier van werken

Wij en onze partners willen integrale opgaven agenderen in de Gebiedsagenda FruitDelta en deze vooral samen aanpakken. De gebiedsagenda introduceert daarmee een gebiedsgerichte integrale werkwijze op opgaveniveau. Die helpt ons om slimmer en sneller onze opgaven te realiseren. Dat doen wij dus samen.

Wat is er al gebeurd?

Eind 2020 heeft het Algemeen Bestuur van de Regio Rivierenland – op verzoek van Provincie Gelderland en onze samenwerkingspartners – besloten te starten met het opstellen van een gebiedsagenda. In de periode daarna zijn de partners in het gebied in actie gekomen om een eerste versie van de Gebiedsagenda op te stellen. Onderzoek en bijeenkomsten met verschillende partijen wisselden elkaar af. Het resulteerde in een visie met subdoelen en opgaven.

Op 8 juni 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de Regio Rivierenland kennisgenomen van de voortgang en deze 1.0-versie omarmd. Bekijk hier de flyer van de FruitDelta Gebiedsagenda 1.0.

Naar een volgende versie

In de daarop volgende periode is de tweede versie opgesteld, de Gebiedsagenda 2.0. Het DB van de Regio heeft die op 14 november 2022 vastgesteld. Tevens heeft het DB besloten om in de maanden december en januari de Gebiedsagenda 2.0 te presenteren aan de raden van de acht gemeenten in Rivierenland.

rsf, fruitdelta, rivierenland, sluizen, aanvraag, bijdrage

Gebiedsagenda

versie 1.0 (juni '22)