Recent stelde de minister van I&W de structuurvisie voor het programma A2 Deil-Vught vast. Deze bevat het pakket aan maatregelen om de doorstroming en veiligheid op de A2 te verbeteren. Het programma organiseert informatieavonden om de structuurvisie toe te lichten.

De structuurvisie in een notendop

De structuurvisie is het eindresultaat van de MIRT-verkenning A2 Deil – Vught. Tijdens de verkenning zijn de problemen in beeld gebracht en zijn oplossingsrichtingen onderzocht voor dit deel van de A2. De structuurvisie is in nauwe samenwerking met lokale en regionale overheden tot stand gekomen. De bedrijven en bewoners uit de omgeving van de A2 zijn hierbij intensief betrokken. De structuurvisie bevat een pakket aan korte- en lange-termijn-maatregelen om de doorstroming en veiligheid voor het verkeer op de A2 te verbeteren. De belangrijkste maatregelen zijn:

  • verbreding van de A2 tussen knooppunten Deil en Empel met één rijstrook per rijrichting naar 2×4 rijstroken;
  • extra bruggen over de Waal en Maas voor het verkeer in noordelijke rijrichting;
  • toevoeging van een derde rijstrook aan de parallelrijbaan van de A2 Ring ’s-Hertogenbosch;
  • een pakket aan aanvullende mobiliteitsmaatregelen (korte-termijn-maatregelen en het brede mobiliteitspakket).

Reactie op zienswijzen

De ontwerpstructuurvisie heeft in de zomer van 2021 zes weken ter inzage gelegen. Hierover zijn 251 zienswijzen naar voren gebracht. Op deze zienswijzen is gereageerd in de Nota van Antwoord. Daarbij is tevens per zienswijze aangegeven of de zienswijze aanleiding is voor een aanpassing. In de nota van antwoord is ook een reactie opgenomen op het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Mensen die een zienswijze hebben ingediend ontvangen vanaf 19 oktober een persoonlijk bericht over hun ingediende zienswijze en een antwoord daarop.

Tegen de structuurvisie kan geen bezwaar en beroep worden ingesteld. Dit is niet mogelijk omdat een structuurvisie een zelfbindend karakter heeft. Dit betekent dat alleen het vaststellende bestuursorgaan (in dit geval de minister van Infrastructuur en Waterstaat) zich moet houden aan de structuurvisie. Het voorkeursalternatief wordt in de MIRT-planuitwerking verder uitgewerkt en vastgelegd in een (ontwerp)projectbesluit A2 Deil-Vught op het einde van de MIRT-planuitwerking. Hiertegen is wel beroep bij de Raad van State mogelijk.

Documenten bekijken

U kunt de structuurvisie, de Nota van Antwoord en alle onderliggende documenten bekijken op de website van Directie Participatie.

Bezoek een informatiebijeenkomst

Het programma organiseert twee fysieke en een digitale informatiebijeenkomst om u te informeren over de totstandkoming van de structuurvisie, de Nota van Antwoord en de stand van zaken rondom het programma waaronder het vervolg, nu de planuitwerking vertraging oploopt door de stikstofproblematiek.

U bent welkom op een van onderstaande fysieke inloopbijeenkomsten met om 19.15 en 20.00 uur een presentatie:

  • Woensdag 9 november van 19:00 uur tot 21:00 uur op de locatie De Kentering Partycentrum, Dorpsstraat 54, 5241 ED Rosmalen.
  • Maandag 14 november van 19:00 uur tot 21:00 uur op de locatie Dorpshuis De Koeldert, De Koeldert 30, 4181 CK Waardenburg.

U kunt via een online platform deelnemen aan een digitale informatiebijeenkomst. Deze start met een presentatie om 19.00 uur

  • Donderdag 10 november 2022 van 19:00 uur tot 21:00 uur. Meer details hierover vindt u begin november op deze website.

Wat is het vervolg?

Met deze structuurvisie wordt de verkenningsfase afgesloten. Hierna volgt de planuitwerkingsfase, waarin de voorkeursbeslissing wordt uitgewerkt. In juni 2022 maakte de minister van Infrastructuur en Waterstaat in de MIRT-brief bekend dat keuzes moeten worden gemaakt in de volgorde waarin projecten worden voorbereid vanwege onder andere de beperkte capaciteit aan deskundigen om stikstofberekeningen en -beoordelingen te toetsen. Het is hierdoor nog niet duidelijk wanneer de planuitwerkingsfase voor de A2 zal starten. Het programma A2 Deil – Vught, waarbinnen de verkenning A2 Deil – Vught is uitgevoerd, werkt verder aan maatregelen voor de korte termijn.